Jana Hrubá: Fenomén nadaných dětí

úterý 22. května 2018 ·

Byla to velmi zajímavá konference o tom, čemu se stát, pedagogické fakulty i učitelé ne vždy dostatečně věnují, protože mnohdy nevědí jak. O fenoménu nadaných dětí. Tyto děti potřebují podporu stejně tak jako děti se sociálními či zdravotními problémy. Když to neděláme, ztrácíme tvořivé vůdčí osobnosti.

Zdroj.

Konference byla zaměřena na práci s talentem a nadáním u dětí předškolního a mladšího školního věku. Zazněl teoretický a legislativní pohled vycházející z průzkumu ČŠI a doporučení MŠMT. Dále se věnovala diagnostice a rozvoji potenciálu nadaných dětí, dalšímu vzdělávání pedagogů a spolupráci s rodiči. Nechyběly praktické zkušenosti pedagogů, kteří se tímto fenoménem dlouhodobě zabývají.

Velký sál byl plný učitelek a ředitelek mateřských škol, speciálních pedagogů a dalších zájemců o téma, které bylo nahlíženo z různých pohledů. Pro ty, kteří se tam nedostali, připravil EDUlab pohotově odkazy na prezentace. Stojí opravdu za podrobné pročtení. Přehled doplníme pro ilustraci citací myšlenek z vystoupení přednášejících.


PhDr. Eva Vondráková (STaN), příspěvek Vzdělávání a výchova nadaných dětí z pohledu praxe v ČR i mezinárodně

Co ztrácíme, nepodporujeme-li nadané?

„Mnoho nadaných a talentovaných dětí, jestliže se jim nedostává odpovídající podpory, upadá a nerozvíjí své nadání, které by je mohlo dovést k vědeckým objevům, umělecké tvorbě, umožnilo by jim stát se vůdčími osobnostmi nebo prostě jen šťastnými lidmi, s přiměřenou sebedůvěrou. Ignorováním talentů ztrácí i společnost. Ztrácí tvořivé vůdčí osobnosti ve vědě, umění, politice a získává frustrované odpadlíky ze škol, společnosti, veřejného života a někdy i ze života vůbec.“
Erika Landau, zakladatelka Institutu pro nadané a talentované děti, Tel Aviv


Mgr. Ivana Blažková (MŠMT), příspěvek Vzdělávání nadaných žáků v systému společného vzdělávání

„Učitelům chybí odborné kompetence pro formální vzdělávání nadaných, což je třeba promítnout do jejich pregraduálního i postgraduálního vzdělávání; součástí přípravy budoucích učitelů by měly být (půlroční) stáže na pozici asistenta pedagoga.“

„Na podpůrná opatření bylo v období 1. 9. 2016 – 30. 10. 2017 vynaloženo 2 304 638 177 Kč, z toho pouze 5 264 300 Kč pro děti a žáky (mimořádně) nadané.“


Ing. Dana Pražáková, Ph.D. (ČŠI), příspěvek Možnosti podpory rozvoje každého dítěte v datech ČŠI

„Český vzdělávací systém zatím neumožňuje využít potenciál každého dítěte:
– Školám se nedaří vyrovnávat znevýhodnění způsobená domácím zázemím žáků
– Systém dostatečně nepodporuje školy
– Učitelé nejsou dostatečně připraveni na vzdělávání v heterogenních kolektivech
– Nedostatek specialistů
– Učitelé nedokáží diagnostikovat nadané děti a žáky
Podle zjištění ČŠI učitelky MŠ nadání či talent spíše nepodporují (občas doporučí rodičům návštěvu kroužků). Lepší je situace v oblasti uměleckého nadání – ZUŠ si děti chodí objevovat.“

– „Sebedůvěra českých učitelů je ve srovnání se zahraničím nízká.
– Ředitelé často nemají dostatek času na profesní rozvoj a pedagogické vedení učitelů.
– Podpora učitelů v praxi je často jen formální a nesystémová.
– Přetrvávají a prohlubují se rozdíly mezi 1. stupněm základních škol a ostatními stupni.
– Aktivizující metody práce výrazně převažují na 1. stupni základních škol.
– Způsoby poskytování zpětné vazby nejsou pro žáky dostatečně motivující.“


PhDr. Jan Voda, Ph.D. (Katedra primární pedagogiky, PedF UK), příspěvek Dětský leadership

Škoda, že tento příspěvek nebyl natočen (nebo byl?). Autor zvolil formu loutkového divadla a sám zahrál všechny role. Ukázal, jak lze rozeznat lídra už v mateřské škole od dětí s „naučenou bezmocností“, které jsou navyklé na přesné instrukce a nepřipravené čelit nesnázím. Učitelky MŠ by měly potenciál v každém dítěti rozvíjet – povzbuzovat děti, podporovat jejich sebevědomí, stavět je do nejednoznačných situací, aby musely hledat alternativy, učit je vyrovnávat se s nejistotou a překonávat obtíže tohoto světa. Díky, pane doktore, za osvěžující vystoupení!


Mgr. Lenka Baše (vyučující 1. stupně na FZŠ Olomouc, Hálkova 4), příspěvek Mám nadání na nadání?

Co chci? – změnit dítě, tlačit ho do výkonu a počítat úspěchy, „zaškatulkovat" ho do normy a přehlížet či bagatelizovat odlišnosti,… rozvíjet ho a podporovat

Co můžu? – říkat, že to nejde, hledat překážky, nedostatky a chyby (proč to nejde) nebo změnit vlastní postoj, způsob výuky (volbu metod, forem, organizace), žebříček hodnot,…

Zvládnu to? Chci to zvládnout? Je to moje přání, mám o to zájem? Mám nadání na nadání?“

Touha je cesta i cíl

Ne výkon, ale proces dosahování znalostí, dovedností a osobnost jedince mohou být klíč k „nadání na život", ruku v ruce se svobodou, rovností, vyrovnanými vztahy a emocemi.

Naším cílem je naučit děti přijmout svoji odlišnou osobnost, porozumět ji a odhalit svůj potenciál, který jim pomůže k plnohodnotnému a spokojenému uplatnění v životě.“


Mgr. Dana Havlová (Mensa), příspěvek Vyhledávání a identifikace nadaných dětí

Zajímavý (leč bohužel nezveřejněný) příspěvek o vyhledávání talentů a nástrojích k identifikaci nadání. Semináře pořádá NIDV a na webu www.talentovani.cz/ najdete mnoho informací a příručky ke stažení.


Mgr. Irena Hošková (NIDV), příspěvek Systém podpory nadání v ČR

Citace z tematické zprávy ČŠI:
„Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků z roku 2016 uvádí, že byl v poradnách diagnostikován jen zlomek, tj. 1 348 mimořádně nadaných žáků základních a středních škol (MŠ diagnostikovaného mimořádně nadaného žáka nevykázaly).

Přičemž ve stejném roce bylo v populaci od 3 do 19 let celkem 1 736 321 osob. Z tohoto čísla jsou v průměru 2 % mimořádně nadaných a 15 % nadaných dětí, žáků. Tento průměrný stav by tedy odpovídal počtu 34 726 mimořádně nadaným a 260 448 nadaným dětem a žákům.

V 71 % MŠ, více než 50 % ZŠ a 44 % SŠ se žádný učitel neúčastnil v letech 2013–2016 DVPP v oblasti podpory nadání. V roce 2017 v NIDV proškoleno cca 700 pedagogů ve 42 programech na podporu nadání.“

„Učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež ukazují, kam jít, ale samy nikam nejdou.“ Jan Amos Komenský

Mimořádně informačně bohatý příspěvek je zakončen videem z rozšířené reality.


Mgr. Monika Stehlíková, MBA (lektorka mindfulness a terapeutka ACT), příspěvek Osobnostní vývoj nadaných dětí v předškolním věku

Škoda, že tento příspěvek není na webu.

Týkal se odvrácené strany nadání: Tyto děti bývají vnímány jako divné – každé dítě reaguje jinak, jsou citlivé, tvořivé, neadekvátně reagují na nespravedlnost, mají pocity úzkosti a tísně, jejich osobnostní vývoj je bouřlivý – disynchronie: duševní vývoj bývá akcelerovaný, motorika může být opožděná (nešikovnost, nemotornost) – dochází k narušení sebepojetí. Vysoká emocionalita nenachází odezvu. Potřebují pevné hranice, které jim může dát silná, psychicky odolná osobnost.


RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. (SCIO), příspěvek Trvalé a aktuální problémy vzdělávání v Česku

Orientace na minulost:
Široká veřejnost, rodiče, mnozí s lidí, kteří o školství rozhodují, dokonce často i děti si neumí představit nic jiného, než tu školu, kterou sami zažili. A takovou také chtějí. (Brazílie)
Skutečnost, že svět se rychle mění a potřeby budoucnosti budou jiné než dnes, mnozí při přemýšlení o smyslu školy pomíjejí.“

Řešení:
– osvěta, osvěta, osvěta
– více informovat rodiče o změnách světa (společnost 4.0, trh práce – nová povolání, více volného času)
– vzdělávat učitele – orientovat je na budoucnost
– využívat poznatky kognitivních věd
– změny RVP (druhý světový jazyk?, psaní?)
– podporovat diverzitu (i uvnitř škol)
– podporovat možnost (poučeného!) výběru“

Co to je kvalitní škola?
Kvalitní škola je ta, která umí dobře popsat své vize, hodnoty, procesy apod., které jsou ve vzdělávání klíčové, a v praxi se snaží je naplnit. Jsem rád, že žijeme v pluralitní společnosti a nemáme jen „jednu kvalitu“.
Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


Připravila Jana Hrubá

0 komentářů: