Co přinese reforma financování regionálního školství?

pondělí 25. března 2019 ·

Reforma financování regionálního školství bude spuštěna 1. ledna 2020. Změna bude spočívat v tom, že bude odstraněn krajský normativ finančních prostředků na žáka, regionální školství bude hrazeno podle počtu výukových hodin a dojde k odstranění rozdílů ve financování regionálního školství mezi jednotlivými kraji.

Zdroj: Michaela Papírníková Jurečková: INS – informační servis Svazu měst a obcí ČR 1/2019


Co je reforma financování regionálního školství

Od 1. ledna 2020 bude spuštěna reforma financování regionálního školství a dojde k naplnění jednoho ze strategických cílů, a to zkvalitnit základní a střední vzdělávání a odstranit nevyvážené postavení jednotlivých škol a ohodnocení učitelů. Změna spočívá v tom, že namísto finančních prostředků na žáka bude základní a střední školství financováno ze státního rozpočtu podle počtu výukových hodin. Stávající normativní systém „peníze na žáka“ dostatečně nepostihuje specifika jednotlivých regionů a mezi kraji jsou tak velké rozdíly ve výši státního financování pro stejné typy škol. V rámci reformy byl stanoven maximální rozsah pedagogické činnosti hrazené ze státního rozpočtu. Tím dojde k zohlednění regionálních rozdílů a spravedlivějšímu rozdělení finančních prostředků na regionální školství. Svaz měst a obcí od počátku podporuje snahu odstranit rozdíly ve financování jednotlivých škol v krajích právě formou reformy financování regionálního školství.


Aktivity Svazu v řešení problematiky financování regionálního školství

Zástupci Svazu se účastnili mnoha jednání na MŠMT týkajících se přípravy reformy regionálního školství, připomínkových řízení a dále následných jednání, která se týkala odložení reformy financování regionálního školství a řešení otázek spojených se spuštěním reformy. Na posledním jednání dne 5. listopadu 2018 s náměstkyní Matuškovou byli zástupci Svazu i Sdružení místních samospráv informováni o stavu přípravy na reformu. Zaznělo, že nedošlo k zařazení požadavku na finanční prostředky ve střednědobém výhledu státního rozpočtu, že se bude dokončovat výpočtový model, nastaví se systém odměňování nepedagogických pracovníků v roce 2019, dojde k částečnému vyrovnání v odměňování pedagogických pracovníků pomocí rozvojových programů, dojde k navýšení finančních prostředků na překryvy MŠ a na navýšení kapacit škol a mateřských škol.

V dopisech adresovaných ministerstvu z počátku minulého roku Svaz požadoval co nejrychlejší spuštění reformy financování, které bude zajištěné finančními prostředky, byl uplatněn požadavek, aby alokace finančních prostředků byla zajištěna nejen na rok 2019, ale i ve střednědobém výhledu. V rámci spuštění reformy financování byl uplatněn požadavek na zvýšení platových tarifů po pedagogické pracovníky, ostatní pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky. Svaz při prosazování spuštění reformy a nastavení vhodných podmínek spolupracoval mimo jiné i s odbornými asociacemi (Asociací ředitelů základních škol a unií CZESHA), se kterými koordinoval svoje stanoviska. Svaz dále spolupracoval na řešení problematiky financování regionálního školství s pracovní skupinou pro školství, sport a kulturu Sdružení místních samospráv.


Stanovisko Svazu

Svaz nadále trvá, aby reforma financování byla spuštěna co nejdříve a byla zajištěna prostředky ze státního rozpočtu. Dále požaduje, aby došlo k navýšení platových tarifů pedagogických, ostatních pedagogických a nepedagogických pracovníků, aby byl dokončen výpočtový model a byla prohloubena metodická činnost MŠMT pro kraje a ORP ve věci přípravy na spuštění reformy financování regionálního školství.


Poznámka redakce: Slibuje se a slibuje, jedná se a jedná – a peníze na reformu zajištěny nejsou a nejsou. Jako u všech předcházejících reforem. A vzdělávání se nezkvalitňuje a nezkvalitňuje… Čím to asi tak bude???

0 komentářů: