Jana Hrubá: Ke čtenářské gramotnosti

úterý 19. března 2019 ·

Česká školní inspekce provedla ve školním roce 2017/18 výběrové zjišťování podmínek, rozvoje a dosažené úrovně čtenářské gramotnosti žáků v 9. ročnících ZŠ a v 2. ročnících středních škol (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Výsledky nejsou nijak potěšující. Přitom jde o dovednost nepostradatelnou pro další vzdělávání.

Česká školní inspekce využívá ve své činnosti následující definici čtenářské gramotnosti (1):

„Čtenářská gramotnost představuje porozumění, využívání, posuzování a angažování se v psaných textech za účelem dosažení cílů jedince, rozšíření jeho znalostí a potenciálu a aktivní účasti ve společnosti.“

Uvedená definice zdůrazňuje ve svém obsahu následující aspekty čtenářské gramotnosti:
– schopnost porozumět psanému textu,
– schopnost jednat na základě přečteného textu, tj. schopnost jeho využití,
– schopnost čerpat z vlastních myšlenek a zkušeností při práci s textem, tj. posuzovat jej,
– být motivován ke čtení, mít zájem o čtení a potěšení z četby, zapojit se do společenské roviny čtení, tj. angažovat se.


Ze Shrnutí hlavních zjištění

„Test čtenářské gramotnosti obsahující shodné otázky byl určen žákům 9. ročníku ZŠ a žákům na úrovni 2. ročníku SŠ (včetně víceletých gymnázií). Minimální očekávaná úspěšnost činila 60 %. Nejenže průměrná úspěšnost žáků 9. ročníku činila jen 45 %, ale 40 % žáků dosáhlo pouze slabého výsledku (vyřešili správně méně než dvě pětiny otázek), naopak jen 18 % žáků zodpovědělo správně více než tři pětiny otázek a pouze 1 % pak dosáhlo výborného výsledku (více než čtyři pětiny správných odpovědí). Také průměrná úspěšnost žáků 2. ročníku byla nedostačující: 56 %. Slabého výsledku dosáhlo 19 % středoškoláků, 44 % vyřešilo více než tři pětiny otázek a 6 % mělo výborný výsledek. A zatímco minimální očekávané úspěšnosti dosáhly ve 23 % SŠ alespoň dvě třetiny žáků, v případě ZŠ to nebyla ani jedna škola (ve 12 % ZŠ a v 7 % SŠ sledovaných vybraných minimálních výstupů RVP nedosáhl ani jediný žák). Dívky byly úspěšnější než chlapci na ZŠ v průměru o 2,4 procentního bodu a na SŠ o 1,3 procentního bodu…“ (str. 5)

Zdroj: ČŠI: Tematická zpráva Rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/18

Jako metodickou podporu a inspiraci učitelům nabízí ČŠI v těchto měsících zdarma v jednotlivých krajích Vzdělávací program pro učitele ZŠ a víceletých G: Inspirace k podpoře ČG s využitím úloh PIRLS (únor–duben 2019). Aprobace není podstatná.


Další pomoc a inspirace: Pomáháme školám k úspěchu


„Děti, které čtou, se lépe učí. Chceme-li, aby se učil každý žák naplno, naučme děti včas číst. Ve škole k tomu potřebují hodně dobrých knih, dostatek času na čtení, čtoucí kamarády kolem sebe a pečujícího učitele…

…Abychom posilovali čtenářské společenství ve školách a abychom zvýšili pravděpodobnost, že čtoucí učitelé nebudou se svým nasazením ve školách bílými vranami, zaměřili jsme se při šíření čtenářského programu projektu Pomáháme školám k úspěchu na celé školy. Zahájili jsme v květnu 2017 akci čtenářské školy, do které se zapojilo 11 škol.

Máme na paměti doporučení společnosti McKinsey, která ve studii zaměřené na situaci v českém vzdělávání v roce 2010 napsala? „Podle zkušeností nejlepších systémů je nejúčinnější podporou pro profesní rozvoj učitelů výměna příkladů nejlepší praxe… Příklady nejlepší praxe lze sdílet několika způsoby. Tím nejdůležitějším je spolupráce mezi učiteli, protože ji lze různou formou praktikovat pravidelně a často (hospitace, týdenní plánování výuky, nácvikové hodiny). Spolupracovat se dá při osobním setkání nebo zprostředkovaně, například přes internet… Pokud má výměna nejlepší praxe fungovat a nebýt jen prázdnou frází, potřebuje podporu všech úrovní systému. V rámci školy ji musejí podporovat ředitelé a mezi školami kraje nebo MŠMT.“ (2)

Zdroj: Hausenblas, O., Košťálová, H.: Čte každý žák, čte celá škola. Kritická gramotnost o praxi, textech a kontextech. Speciál 2017. Str. 4.

Na webu projektu v rubrice Pedagogické inspirace najdete ke stažení časopis Kritická gramotnost, také videa z výuky a seminářů a v neposlední řadě pod nadpisem Jak naučit děti správně číst osmnáctidílný seriál s ukázkami textů a úloh pro rozvoj čtenářské gramotnosti, který vycházel v MF Dnes.


Co najdete k tématu v Učitelských listech?

Čtenářská a kritická gramotnost

Pomůcka pro čtenářskou gramotnost

Rozvoj čtenářství napříč školou

Vladislav Tomášek: Čtenářská gramotnost ve výzkumu PISA 2009

Čtenářská gramotnost


_________________

(1) ČŠI (2015): Metodika pro hodnocení rozvoje čtenářské gramotnosti. Praha: Česká školní inspekce.
(2) Kol. aut.: Klesající výsledky základního a středního školství: fakta a řešení. Praha: McKinsey&Company, 2010

0 komentářů: