NÁRODNÍ GALERIE Praha: aktuální výstavy + kompletní program

pondělí 10. ledna 2022 ·

AKTUALIZOVÁNO. 


Dovolujeme si vás pozvat na výstavy, doprovodné programy, programy pro děti a rodiny s dětmi a další akce.Kompletní program: leden a únor 2022

Kompletní program na leden najdete ZDE, na únor ZDE.


Přednášky, diskuze i komentované prohlídky jsou nyní dostupné také na webu Národní galerie Praha v rámci rozsáhlého projektu NGP online


Sledujte také webové a FB stránky galerie pro více informací.


Přehled všech probíhajících a připravovaných výstav najdete ZDE.


Nabídku všech programů pro školy najdete ZDE.


Komentované prohlídky, studijní materiály, semináře a kurzy pro pedagogy najdete ZDE.
Aktuální výstavyGrafiky s rodokmenem. Poklady starých grafických sbírek


Schwarzenberský palác, do 13. února


»Komorní výstava seznamuje návštěvníky se sběratelstvím grafiky v minulých dobách. Počátky grafických sbírek se objevují v období renesance, mezi první sběratele patřili vzdělaní vladaři, šlechtici a učenci. Kolekce bývaly často uchovávány v knihovnách, vlepovány do alb nebo ponechány jako volné listy. V hojném počtu si grafiky kupovali též umělci, v jejich dílnách rytiny sloužily jako předlohy a zdroj inspirace.

 

Expozice ukazuje, jakým způsobem milovníci černobílého umění grafické listy získávali a jak o ně pečovali. Vystavena jsou vzácná sběratelská alba z raného novověku, 19. i 20. století, která dosud nebyla veřejnosti nikdy představena a obecně se vystavují jen výjimečně.

 

Představeny jsou dále grafické listy s původem z prestižních českých i zahraničních sbírek. Svědectví o tom poskytují sběratelské značky na rubu grafických listů  na výstavě proto je neobvykle věnována stejná pozornost předním i zadním stranám exponátů.

 

Více informací a doprovodné programy ZDE.Wenzel Hablik: Tvořivé síly


Veletržní palác, grafický kabinet ve 4. patře, do 13. února


Soubor dvaceti leptů s názvem Tvořivé síly (Die Schaffenden Kräfte) z roku 1909 je výtvarnou meditací o vzniku přírodních forem krystalů, které se rodí ze střetu tvořivých sil s neživou hmotou. 


Vytvořil ho česko-německý malíř, grafik a architekt Wenzel Hablik (1881⁠–⁠1934), jehož tvorba vycházela ze středoevropského symbolismu a byla spojena s německým expresionismem. Hablik v něm formuloval představu krystalické architektury, kterou později rozvíjel v návrzích vizionářských staveb.


Více informací a doprovodné programy ZDE.Adolph Menzel: Mezi dějinami a každodenností


Veletržní palác, grafický kabinet ve 4. patře, do 13. února


Německý malíř Adolph Menzel (1815⁠–⁠1905) byl umělcem širokého námětového a výrazového rozsahu. Oficiální polohu jeho díla představuje historická malba, jíž se za svého života nejvíce proslavil. V té se zaměřoval na výjevy z německých, především pak pruských dějin a také na současné události, jež vedly ke sjednocení Německa v roce 1871. Menzelovy zásluhy v tomto oboru přispěly k tomu, že na sklonku svého života získal šlechtický titul (1898) a jeho jméno bývá uváděno ve formě Adolph von Menzel. Malíř byl vrstevníkem francouzských realistů a z jeho tvorby i životopisu je patrné, že sledoval soudobé umělecké dění ve Francii, utvářející cestu k modernímu umění.


Témata vysokého umění tvoří jen část rozsáhlého Menzelova díla. Malíř se intenzivně zajímal také o každodenní život rozmanitých vrstev dobové společnosti. Ty nejčastěji zachycoval kresbou a grafikou, prezentovanou v aktuálním grafickém kabinetu. Práce na papíře měla v jeho tvorbě důležité místo, neboť jako syn majitele litografického ústavu se Menzel od raného mládí věnoval grafické práci a později se stal vyhledávaným ilustrátorem. 


Specifickou polohu jeho díla tvoří práce karikaturní a komické povahy, dokumentované mimo jiné kresbami, provázejícími malířovu osobní korespondenci. Tento druh uměleckého projevu vypovídá o tom, že mnozí z výtvarníků, jejichž dílo si již za jejich života získalo velkou vážnost a všeobecný respekt, neztratili schopnost a potřebu sebeironie a vidění sebe sama i v „nevážných“ souvislostech.


Více informací a doprovodné programy ZDE.Cena Empatie: Romana Drdová a Lenka Záhorková


Veletržní palác, Malá dvorana, do 13. února


Komerční banka a Národní galerie Praha představují vítězky Ceny Empatie Lenku Záhorkovou a Romanu Drdovou. Jejich umělecké záměry přesahují hranice výtvarného umění a kreativně vytvářejí příležitosti pro vzájemnost a soužití ve společnosti i životním prostředí. 


Lenka Záhorková otvírá mezigenerační dialog, upozorňuje na problémy spojené se stářím a přináší myšlenky o hodnotách a zkušenostech stáří. Romana Drdová se zabývá ekologickou a konzumeristickou problematikou, svou autorskou módou sledující svědomitý přístup orientuje naše myšlení směrem k udržitelnosti.


Více informací a doprovodné programy ZDE.Buddha zblízka. Buddhistické umění z Musea Rietberg Zürich a Národní galerie Praha

 

Valdštejnská jízdárna, do 24. dubna

 

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představuje poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Museem Rietberg.

 

Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

 

Úvodní kapitola výstavy ukazuje rozmanitost, s jakou postavu zakladatele buddhismu zobrazovali umělci v oblastech, kam se jeho učení rozšířilo. Následují díla s náměty legend ze života Buddhy od jeho narození provázeného zázračnými okolnostmi po vstup do nirvány.

 

Oddíl věnovaný učení buddhismu představuje dva základní směry, théravádový a mahájánový, arhaty jako první šiřitele Buddhova učení, a dále buddhy a bódhisattvy postavy rozmanitého panteonu mahájánového buddhismu.

 

Kapitola věnovaná šíření buddhismu napříč Asií obsahuje portréty mnichů, psané i tištěné buddhistické texty, zvukovou instalaci recitovaných modliteb nebo modely stúp určené k uchování relikvií.

 

Závěrem výstava představuje ohlasy buddhistické filozofie a praxe v českých zemích od konce 19. století po současnost včetně zájmu o sběratelství buddhistického umění.

 

Více informací a doprovodné programy ZDE.Falza? Falza!

 

Šternberský palác, do 1. května

 

Jak rozeznáme originály od padělků? Napodobeniny významných děl vznikají dodnes a jsou hrozbou jak pro muzejní a galerijní instituce, tak pro soukromé sběratele. Výstava představuje napodobeniny středověkých obrazů, soch i kreseb. Předvádí falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. století a počátku 20. století.

 

Připomenuty jsou také práce napodobující mimoevropská umělecká díla orientální koberce nebo předměty užitého umění. Opomenuty nejsou ani práce na papíře. Expozice představuje několik ikonických falz ze zahraničních sbírek, jež proslavily svého tvůrce po celém světě, a dále seznamuje návštěvníky s falzy ze sbírek Národní galerie. Pozornost je věnována i signaturám slavných mistrů na obrazech, jež vůbec nemusí znamenat, že je dotyčný malíř sám namaloval.

 

Návštěvníkům výstavy jsou atraktivní formou vysvětleny metody, které se používají k ověření pravosti uměleckých děl. Díky tomu se seznámíte se zákulisní prací celého týmu odborných pracovníků Nároidní galerie od kurátora přes restaurátora až po chemiky v laboratoři. Výstava divákovi rovněž přiblížuje, jaký je rozdíl mezi replikou, kopií, napodobeninou a falzem, vytvořeným pro ziskuchtivé účely.

 

Důležité je vyzdvihnout skutečnost, že některá díla původně vznikla s dobrým úmyslem, např. jako kopie nahrazující originál na původním místě, a teprve s odstupem doby se artefakt v důsledku nepochopení či neznalosti souvislostí stal falzem. Účel vzniku napodobeniny není často snadno odhalitelný a hranice mezi napodobeninou vzniklou s čestným záměrem a falzem je mnohdy nezřetelná.

 

Na návštěvníky čeká ve výstavě i velká interaktivní část, kde si mohou zkusit sami odhalit falzum. Během workshopů mají možnost poznat některé způsoby falšování, které názorně ukážou restaurátoři NGP. Téma podrobně představují taktéž přednášky, které povedou renomovaní odborníci napříč obory i kriminalisté.

 

Více informací a doprovodné programy ZDE.Digitální blízkost 


Veletržní palác, mezanin, do 10. července


Obrazovka je tím, co držíme nejčastěji v ruce, prvním, po čem často saháme ihned po probuzení. Technologie a intimita, dvě tradičně protikladné oblasti, jsou dnes pevně propojené a vzájemně jedna druhou transformovaly. Technologie vstoupila hluboko do našeho soukromí. Stala se objektem naší péče a touhy, partnerem dialogu a každodenní oporou, ale také nebezpečným důvěrníkem.


Výstava se zabývá tím, jak se po virtuální zkušenosti, ještě zdůrazněné pandemickou situací, proměnilo pojetí našeho soukromí a intimity a jaký vliv to má na naše blízké vztahy. Prostřednictvím práce devíti mladých umělců si klade otázku, zda-li bude další vývoj spíše v duchu dystopických sci-fi filmů nebo nám naopak virtuální propojení pomůže vyřešit alespoň některé palčivé problémy dnešního světa.


Do mlžných vizí blízkosti v post-digitálním světě vám dá nahlédnout devět současných umělců ⁠–⁠ Darja Bajagić, Ivana Bašić, Louisa Gagliardi, Lola Gonzàlez, Daiga Grantina, Rachel Maclean, Pakui Hardware, Viktor Timofeev a Tenant of Culture.


Více informací a doprovodné programy ZDE.
Stálé expozice


Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550


klášter sv. Anežky České


Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí. Exponáty provenienčně spjaté s českými zeměmi doplňují díla vytvořená v širším středoevropském regionu – zvláště Franky, Rakousy, Sasko – např. díly Hanse Pleydenwurffa, Albrechta Altdorfera, Hanse Hesseho či Lucase Cranacha staršího.


Více informací a doprovodné programy ZDE.Staří mistři


Schwarzenberský palác


Expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění (Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach, Adriaen de Vries, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco José Goya, Hans Holbein, Jan Gossaert zvaný Mabuse, Jusepe de Ribera, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger, Karel Škréta, Simon Vouet, Michael Leopold Willmann a jiní).


Její základní časový rámec tvoří období od 16. do 18. století vycházející z retrospektivního pohledu na předrenesanční tendence v umění gotiky a antická díla jako inspirační podnět pro renesanční a barokní umění. Expozice je pojata jako dialog mezi národními a mezinárodními impulzy, vlivy a změnami v duchu dialektiky forem, stylů a motivů. Z dramaturgického hlediska reflektuje narativní aspekty evropského umění od antiky až po osvícenství, dějinné souvislosti a nadčasovost mistrovských uměleckých děl v inovativní instalaci.


V rámci hlavního přístupu do Schwarzenberského paláce je obnoven původní vstup z Hradčanského náměstí přes nádvoří. Tři sály v přízemí jsou vyhrazeny pro příležitostné sbírkové expozice a dvě místnosti poslouží grafickým kabinetům. 


Architektonické pojetí expozice koresponduje s její koncepcí: přízemí je pojato jako prolog expozice, první a druhé patro jako tematické panorama renesančního a barokního umění a půdní prostor je v nových souvislostech věnován sběratelství, tvorbě v malířství i sochařství, „skicáriu“ a kabinetní malbě.


Více informací a doprovodné programy ZDE.Staří mistři II


Šternberský palác


Sbírková expozice Staří mistři II navazuje na expozici Staří mistři nacházející se v protějším Schwarzenberském paláci. Obě se vzájemně doplňují tak, aby utvořily jeden celek, a zároveň představují skvostná umělecká díla v různých souvislostech.


Nová expozice ve Šternberském paláci navazuje na historickou tradici prezentace mistrovských děl v tomto objektu, v němž sídlila v letech 1811⁠–⁠1871 Společnost vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně dnešní Národní galerie Praha. 


Díla jsou tentokrát vystavena v kontextu uměleckých center a jejich vzájemného prolínání. Staří mistři II představují to nejlepší z unikátních fondů Národní galerie Praha a jejich partnerů ⁠–⁠ např. ojedinělou kolekci ikon, jež se dochovala v Praze a jež přibližuje mimořádnou osobnost sběratele Nikodema P. Kondakovova. 


Představena je zcela výjimečná kolekce italské malby 14. a 15. století, která byla z větší části shromážděna Františkem Ferdinandem d´Este. Tato sbírka je nejpočetnějším souborem tzv. italských primitivů dochovaná mimo vlastní území Itálie a umožňuje sledovat uměleckou tvorbu v italských městech Sieně, Florencii, Benátkách či Padově.


Na fond raného italského umění navazuje instalace renesančního a barokního malířství (Alessandro Allori, Jacopo Bassano, Luca Giordano). Zastoupeny jsou mimořádné soubory nizozemského, vlámského a holandského malířství z období 15.⁠–⁠18. století, přičemž hlavní pozornost je věnována umělecké produkci Antverp, Amsterdamu, Utrechtu a Leydenu (Herri met de Bles, Pieter II. Brueghel, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Rachel Ruysch, Gerard Ter Borch, Nicolaes Eliasz. Pickenoy).


Vzácným kouskem je oltář s Ukřižováním od Hanse Raphona. Jedná se o jediný, v úplnosti zachovaný retábl s Pašijemi Krista v tuzemských veřejných sbírkách. Uměleckou tvorbu střední Evropy reprezentuje soubor norimberského malířství a dále vybraná solitérní díla vzniklá na území současného Německa, zejména v důležité obchodní a umělecké oblasti Porýní, a to z období 15.⁠–⁠18. století (Hans Baldung Grien, Hans Dürer). 


V expozici se též nachází umělecká produkce německých a rakouských zemí, jež vznikala v průběhu 17. a 18. století (Georg Flegel, Paul Troger, Johann Carl Loth, Johann Michael Rottmayr). Menší soubor francouzského a španělského umění 17. a 18. století vyniká významem a kvalitou vystavených solitérních děl (Charles Mellin, Pierre Mignard, Bartolomé Esteban Murillo).1796–1918: Umění dlouhého století


Veletržní palác


Expozice vědomě a přirozeně spojuje domácí umění s tím zahraničním. Na rozdíl od předcházejících stálých expozic v Národní galerii nejsou do tohoto souboru začleněny žádné zápůjčky z jiných muzejních a galerijních institucí, které by doplňovaly mezery ve sbírkách. Cílem nebylo vytvořit další uměleckohistorický přehled a nově kodifikovat to zásadní, co bylo v průběhu 19. století v českých zemích vytvořeno. Takový přístup totiž zákonitě opomíjí díla, která se do sbírky dostala formou nákupů či darů z jiných evropských regionů a která také zásadně ovlivňovala lokální situaci a vývoj na umělecké scéně. Expozice tedy ukazuje, co Národní galerie v průběhu své více než dvěstědvacetileté existence shromáždila v širokém kontextu. Zastoupení jednotlivých autorů je tak přirozeně nerovnoměrné, od kompaktních a reprezentativních souborů po víceméně náhodné či příležitostné akvizice.


Konečný výběr reprezentuje více než čtyři sta padesát děl od 150 autorů ve třech hlavních kapitolách: Člověk, Svět a Ideje. Expozice zahrnuje vedle malby také sochařství. Volná plastika doprovází obrazy, veřejná plastika tvoří zvláštní oddíl, který s ohledem na vybraný přístup a dostupnost exponátů parafrázuje tři základní témata v oddílech Architektura, Pomník a Náhrobek.


Vedle sebe se tak na výstavě objevují umělci nejen odlišných uměleckých názorů, ale i příslušníci velmi rozdílných generací, například Josef Mánes vedle Pabla Picassa, Josef Navrátil vedle Bohumila Kubišty či Antonio Canova vedle Franze von Stucka. Díky tematickému členění expozice tak vznikla i celá řada menších skupin děl, která reprezentují samostatné obsahové celky, od vlastních podobizen, rodinných i oficiálních portrétů přes obrazy z kaváren, rušných městských bulvárů, jarních krajin či horských jezer po díla s náboženskou nebo mytologickou tématikou.


Výjimku ze záměru prezentovat pouze sbírkové exponáty NGP představují dvě instalace, které tvůrčím způsobem pracují s vizuálními médii 19. století. Zatímco architekt expozice Jiří Příhoda použil v tříkanálové projekci filmové materiály poskytnuté Národním filmovým archivem, designérský tým grafického Studia Najbrt zpracoval do impresivní koláže výtvarné plakáty, zapůjčené Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Archivem Národního divadla a Vojenským historickým ústavem Praha. Obě ryze současné intervence vyšly ze základní myšlenky expozice – přiblížit návštěvníkovi universum člověka 19. století. Staly se tak nedílnou součástí celého projektu a dokladem inspirativnosti výtvarného dědictví dlouhého století pro společnost 21. století.


Sbírková expozice chápe tzv. „dlouhé století“ odlišně než bývá obvyklé. Liší se datací – začátek expozice není spojen s událostmi Francouzské revoluce, ale se vznikem Společnosti vlasteneckých přátel umění 5. února 1796 v Praze, jejíž činnost byla pro rozvoj výtvarného umění v českých zemích zcela zásadní. V témže roce se otevřely první veřejné prostory, které své návštěvníky seznamovaly s důležitými díly domácího, ale i evropského výtvarného umění. Dalším významným počinem Společnosti vlasteneckých přátel umění bylo založení Akademie výtvarných umění o tři roky později. Praha tak měla podmínky pro to, aby se v následujících desetiletích častěji objevovala na umělecké mapě jako místo, které stále živěji reagovalo na nové podněty ze zahraničí. Středoevropský region získal další důležité kulturní centrum. Byla to právě díla z Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, která vytvořila základ sbírek dnešní Národní galerie Praha. V roce 1902 založil císař František Josef I. Moderní galerii, jejíž akvizice významným způsobem rozhodly o bohatství a rozmanitosti kolekce umění první poloviny 20. století. Zcela zásadní počin představoval nákup sbírky francouzského umění československým státem v roce 1923.


Sledované období zahrnuje vlastně tři století, včetně toho, které skončilo teprve před nedávnem. Současný vztah k dějinám 19. století ale bývá ambivalentní, stejně blízký jako vzdálený. Nejen tehdejší společnost, ale i její kultura, včetně výtvarného umění, prošla výraznými změnami, které často zásadně ovlivňují i naší současnost. Na dnešní tak naléhavé a výrazné diskuse o problémech genderových či environmentálních by naopak člověk 19. století jen nechápavě hleděl. Přesto i to jsou otázky, které přinesla právě společnost dlouhého století. Do celé problematiky dnes také výrazně zasahují pokusy o odlišné vidění dějin umění, o další možná „čtení“ výtvarného umění minulosti. To vše je také charakterizováno určitým odklonem od tradičních národních škol, jak uměleckých, tak uměleckohistorických. V tomto smyslu se ocitáme v neobyčejně plodné a inspirativní debatě, která umožňuje i poměrně radikální změnu ve vyprávění „příběhu umění“.


Více informací a doprovodné programy ZDE.1918–1938: První republika


Veletržní palác, 3. patro


Výstavní projekt má povahu střednědlouhé sbírkové expozice ve 3. patře Veletržního paláce, které je nově instalována ke stému výročí vzniku Československé republiky. Na základě sbírek Národní galerie Praha, doplněné o zápůjčky od jiných institucí či ze soukromých sbírek, bohatou a kosmopolitní tvorbu a umělecký provoz dvacetiletého období nezávislého Československa, mezi lety 1918-1938.


Expozice se opírá především o sbírky Národní galerie Praha, doplněné o zápůjčky z dalších institucí i soukromých sbírek. Neomezuje se na výtvarná umělecká díla, ale bude mít i mezioborové přesahy formou prezentace dalších kulturních a výtvarných oblastí první republiky (knižní tvorba, design, užitý grafický design,…).


Expozice, která pokrývá dvacetileté období po zrodu nezávislé Československé republiky, ukazuje formou jakési umělecké topografie první republiky rozmanitost tehdejší umělecké produkce i bohatý umělecký provoz. Projekt představuje umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků a institucí a představuje významná kulturní centra mladého státu. V prvé řadě to je hlavní město, jakožto umělecké centrum s rušnou výstavní aktivitou představující nejen tvorbu domácích tvůrců, ale i to nejprogresivnější z celé Evropy. Dále to je Brno, Zlín, Bratislava, Košice a Užhorod. Součástí expozice jsou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly (výstava Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 32, První výstava Surrealistů v ČSR).


V daném časovém a prostorovém rámci projekt představuje významné události na poli výtvarné kultury v době tzv. první republiky, s důrazem na kosmopolitní a mnohonárodnostní charakter jejího území. Tento přístup si klade za cíl nejen představit s historickou věrností bohatství a rozmanitost kultury mladého státu, ale sloužit i jako poučení pro dnešní dobu, kdy neznalost minulosti má mnohdy za následek xenofobní postoje. Expozici bude provázet také bohatý edukativní i odborný doprovodný program.


Více informací a doprovodné programy ZDE.Otevřený depozitář umění Asie


Veletržní palác


Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesunula do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představuje v takzvaném otevřeném depozitáři. Schaudepot je výstavním formátem, jenž zpřístupňuje co největší počet děl k bezprostřednímu studiu díky jejich umístění ve skleněných vitrínách, které umožňují trojrozměrný prostorový pohled. V otevřeném depozitáři má tak návštěvník možnost se seznámit s výběrem více než 600 děl asijské provenience z Národní galerie Praha.


Vystaveny jsou převážně sochy a předměty uměleckého řemesla od nejstarších děl z archaického období až do 20. století, rozdělené do dvou základních tematických okruhů. První z nich představuje některé myšlenkové systémy – filosofii a náboženství taoismu, buddhismu, konfucianismu a hinduismu – definující asijské kultury a umění Číny, Tibetu, Indie, jižní a jihovýchodní Asie. Druhý okruh vyzdvihuje charakteristické rysy asijského užitého umění a seskupuje díla podle materiálů (kamenina, porcelán, laky, kovy), technik (například email cloisonné) a dekoru.


Sbírka umění Asie a Afriky dnes čítá přes 13 tisíc uměleckých předmětů, z toho největší část zaujímají díla asijské provenience. V otevřeném depozitáři v současné době nejsou vystaveny artefakty z citlivých materiálů – především dřevěná plastika, malba a grafika. Ty budou až do doby zpřístupnění nové stálé expozice k vidění výběrově na krátkodobých výstavách a některé z nich projdou restaurátorským a badatelským průzkumem.


Více informací a doprovodné programy ZDE.
Doprovodné programy k výstavám a studijní materiály


Přehled všech doprovodných programů k výstavám v Národní galerii naleznete ZDE.


Studijní materiály (ve formátu pdf) k výstavám (včetně již proběhlých výstav) najdete ZDE.Bezplatné vstupné do Národní galerie Praha pro mladé


Národní galerie Praha otevírá zcela zdarma svoje stálé expozice pro mladé do 26 let


Dlouhodobý záměr bezplatného vstupného pro mladou generaci se podařilo naplnit ve spolupráci s Komerční bankou, která vstupenky za tuto část návštěvníků uhradí. Nulové vstupné se vztahuje jak na české, tak zahraniční návštěvníky.Programy pro děti a rodiny s dětmi


Cílem programů a služeb pro děti a rodiny s dětmi je otevřít prostor galerie pro vzdělávání v oblasti umění pro děti od nejmladšího věku a zároveň nabídnout galerii jako místo pro podnětné a zábavné trávení společného času pro celou rodinu. Na dětské návštěvníky a rodiny s dětmi je zaměřena široká nabídka výtvarných heren a dílen (ateliérů) a cílená propagace. 


Pro návštěvu kdykoli během otevírací doby galerie jsou k dispozici pracovní listy a výtvarné pracovny ve vybraných objektech NG.


Přehled programů najdete ZDE.Ostatní akce


Kurzy dějin umění – informace ZDE.


Komentované prohlídky, přednášky a diskuse, tvůrčí dílny či akce za účasti umělců – informace ZDE.Otevřené výtvarné herny ve Veletržním paláci


Sledujte Národní galerie Praha dětem na Facebooku a neunikne vám nic z našich programů a aktivit pro děti, teenagery, rodiče i celé rodiny!KONTAKT: 

Oddělení vzdělávání / Education Department 
Sbírka moderního a současného umění / Collection of Modern and Contemporary Art 
Národní galerie Praha / National Gallery Prague 
tel.: +420 224 301 003
e-mail: vzdelavani@ngprague.cz
https://www.ngprague.cz 
https://www.facebook.com/NGPrague
https://www.facebook.com/NGPdetem
https://www.instagram.com/ngprague/
twitter.com/narodnigalerie


0 komentářů: