Think-tank UK Vzdělávání21: Stanovisko k aktuální situaci ve školství

čtvrtek 19. listopadu 2020 ·

Analytická skupina think-tanku Univerzity Karlovy Vzdělávání21 (AS TT V21) přijala na svém online zasedání 6. 11. 2020 řadu závěrů a doporučení k aktuální situaci ve školství. Patří mezi ně důraz na lepší práci s daty, podpora vytvoření komplexního screeningového systému u žáků či upozornění na potřebu sociálního kontaktu učitelů s žáky i žáky mezi sebou. 


Zdroj: tisková zpráva 16. 11. 2020


Závěry jednání analytické skupiny think-tanku Vzdělávání21


1)AS TT V21 konstatuje, že zásadním problémem, který brzdí debatu o otevírání škol a obecně jakoukoli debatu o zdravotních a epidemických rizicích SARS-CoV-2 v kontextu škol, je nedostatečné využívání existujících dat ÚZIS a KHS a absence některých klíčových informací. 


Konkrétně je třeba, aby relevantním týmům na MZ ČR a MŠMT bylo umožněno pracovat s daty, jako jsou:

– vývoj denního či týdenního poměru počtu osob s nově prokázanou nákazou SARS-CoV-2 a celkového počtu provedených testů pro věkové skupiny dětí z MŠ (věk 3–6), žáků 1. stupně (věk 7–11), 2. stupně (věk 12–15), 3. stupně (věk 16–19), případně i rodičů (cca věk 30–50);

– anonymizovaný popis školních klastrů (tedy když nákaza pravděpodobně proběhla v rámci školy);

– pravděpodobné místo nákazy u dětí a žáků (školní zařízení vs. jinde); zvlášť pro věkové skupiny MŠ, 1. stupeň, 2. stupeň, 3. stupeň;

– pravděpodobné místo nákazy u učitelů (školní zařízení vs. jinde), včetně informace o stupni, na kterém učitel vyučuje;

– vývoj počtu karantén na školách (třídy, části tříd, učitelský sbor);

– informace o tom, kdy je v rodinách primárním pravděpodobným zdrojem nákazy rodič versus dítě/žák; zvlášť pro věkové skupiny MŠ, 1. stupeň, 2. stupeň, 3. stupeň; včetně vývoje tohoto poměru v čase.


Jedná se o data za uplynulé období i budoucí období. Tam, kde data chybí, je třeba v maximální možné míře usilovat o urychlené zahájení sběru těchto dat, protože onemocnění COVID-19 během zimy nezmizí.


2) AS TT V21 konstatuje, že vytvoření komplexního screeningového systému na SARS-CoV-2 u populace žáků by mohlo umožnit i za zhoršené epidemické situace otevřít v omezeném režimu některé stupně škol či některé ročníky. 


Proto AS TT V21:

– podporuje myšlenku nastavit a zrealizovat pravidelný screening žáků třetího stupně (věk cca 16–19) a jejich učitelů pomocí antigenních testů,

– navrhuje prozkoumat možnost pravidelného screeningu mladších žáků, učitelů dalších stupňů a dalších zaměstnanců škol a školských zařízení, i za pomoci dalších typů testů.

– AS TT V21 zdůrazňuje, že se jedná o screeningové testování, nikoli diagnostické testování; cílem je snížit počet osob nakažených SARS-CoV-2, které se do škol budou dostávat, nikoli identifikovat všechny tyto osoby. AS TT V21 si je vědoma značných finančních nákladů a logistických problémů, které s sebou screeningový systém nese, konstatuje ale, že tyto náklady a problémy je třeba porovnávat s celkovými ekonomickými a sociálními ztrátami, které způsobí dlouhodobé uzavření škol nebo některých stupňů.


3) AS TT V21 upozorňuje, že i za zhoršené epidemické situace je třeba co nejdříve navrhnout a umožnit takové formy práce a dobrovolného setkávání, které budou z epidemického hlediska co nejméně rizikové, ale zároveň umožní sociální kontakt učitelů s žáky i žáků mezi sebou. Jedná se např. o setkávání v malých skupinách venku, kdy lze dodržovat bezpečné vzdálenosti (výlety, sport, kreativní činnosti, málo kontaktní hry typu schovávaná apod.). V případě sociálně znevýhodněných dětí jde i o osobní konzultace individuální či v malých skupinách. Další možností jsou dobrovolné školy v přírodě či tábory se screeningovým testem na vstupu; při tom lze využít potenciálu středisek volného času._____________________


Think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání21: jedná se o odbornou platformu univerzity, jejímž cílem je systematicky zlepšovat vzdělávací soustavu a posilovat moderní pedagogické přístupy a metody, včetně kultivace veřejné debaty o tématech školství. Členy think-tanku jsou přední odborníci z akademické oblasti i praxe, kteří se dlouhodobě věnují zlepšování oblasti školství. 


Více informací o think-tanku najdete na webu www.vzdelavani21.cz


0 komentářů: