Pedagogická doporučení k návratu žáků do škol

pátek 7. května 2021 ·

Tento metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro ředitele, jejich zástupce i jednotlivé pedagogy, jak se škola na návrat žáků může připravit, jak na něj připravit rodiče a především samotné žáky. Cílem metodického doporučení je pomoci školám nastavit pravidla a připravit plán nejenom pro adaptační období, ale také pro pedagogickou práci v posledním čtvrtletí tohoto školního roku. 


Zdroj: MŠMT 


Z části Zpátky ve škole vyjímáme: Adaptační obdobíInformace


Cílem adaptačního období je poskytnout žákům i pedagogům potřebné podmínky pro postupný návrat k běžné prezenční výuce, minimalizovat stresové situace a vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém je prostor jak pro posilování vzájemných vztahů, tak pro pozvolné obnovování pracovních návyků. Slouží k propojení dosud odloučených světů, vzájemné informovanosti a plánování, k identifikaci problémů, které by mohly ohrozit úspěšný návrat do škol.Informace


Adaptační období může v závislosti na podmínkách vaší školy trvat různou dobu a jeho průběh se může lišit také mezi jednotlivými třídami, žáky i pedagogy.Doporučení


Je nutné, aby intenzivním adaptačním procesem prošla každá třída po návratu do školy, a to v minimální délce jednoho týdne. Avšak i po tomto adaptačním týdnu je třeba, aby byly adaptační prvky dále realizovány, nejlépe po zbytek celého školního roku. Je pravda, že mnoho věcí se v tomto školním roce nestihlo a již nestihne, a mnozí učitelé mohou být pod velkým tlakem ve snaze využít veškerý čas na dohnání zameškaného. Primárně je však důležité věnovat dostatečný čas úspěšné adaptaci žáků, a to i za cenu redukce učiva či jeho přesunutí do dalšího ročníku. Na zdárné adaptaci totiž záleží i následný vzdělávací pokrok žáků.Doporučení


Pro první adaptační týden doporučujeme upravit školní rozvrh, zařadit do programu aktivity na posilování vztahů, komunikace a spolupráce a aktivity na podporu seberegulace. Věnujte dostatek času tématům souvisejícím s duševním zdravím, skutečnosti, že je přirozené, když se necítíme po psychické stránce dobře, tak jak nám někdy není dobře fyzicky, a kam se můžeme obrátit o radu a pomoc. Část aktivit doporučujeme realizovat venku, pokud pro to škola má podmínky.Doporučení


Třídní učitelé, případně také asistenti pedagoga, by měli v adaptační době strávit co nejvíce času ve své třídě. Budou tak moci dobře sledovat reakce žáků na stres, podpořit znovu navazování kontaktů a pracovat s třídou jako kolektivem. Je důležité, aby zvláště v tomto období byli všichni pedagogové připraveni citlivě odpovídat na nejrůznější dotazy svých žáků.Doporučení


Zařazujte pravidelně třídní setkání / třídnické hodiny. Zpočátku každý den, v průběhu následujících týdnů pak alespoň 1–2× týdně. Nemusí se jednat o celou vyučovací hodinu, může stačit i 15 minut. Je však důležité pravidelně vytvářet prostor, aby každý žák mohl mluvit o tom, jak situaci vnímá, co prožívá, co potřebuje. V prvním adaptačním týdnu je vhodné mluvit o tom, v čem žákům distanční výuka vyhovovala a co bylo naopak těžké, na co se nejvíce těšili, co všechno by ve škole chtěli zažít, čeho se obávají a s čím by chtěli pomoci.Doporučení


Pokud se na danou třídu bude vztahovat rotační výuka, je třeba v rámci prvního prezenčního týdne věnovat dostatečný prostor výše popsaným adaptačním aktivitám, které by však měly být v přiměřené míře zařazovány v průběhu rotační výuky v každém prezenčním týdnu ideálně na začátku každého vyučovacího dne, minimálně vždy v pondělí a v pátek.Doporučení


Zejména na 2. stupni ZŠ a SŠ bude vzhledem k plánované rotační výuce potřebná intenzivní spolupráce a koordinace aktivit vyučujících jednotlivých předmětů s třídním učitelem.Doporučení


Připravte žákům krátké shrnutí situace včetně cílů a plánů školy pro následující týdny – pro některé žáky může být složité se zorientovat v tom, co se děje. Předvídatelnost následujícího dění je pro ně zvláště v tomto období velmi důležitá. Vytvořte dostatečné příležitosti pro individuální rozhovory se žáky.Doporučení


Součástí adaptačního období mohou být vedle adaptačních aktivit i vzdělávací činnosti, je však vhodné zaměřit je spíše na opakování a shrnování a dát žákům dostatečný prostor k tomu, aby si sami v bezpečném prostředí ověřili své znalosti dovednosti (autoevaluace), např. prostřednictvím skupinové práce, vzájemného učení, vhodných digitálních nástrojů, které znají z distanční výuky (zábavné nehodnocené kvízy, únikové hry atp.), či pomocí učebních pomůcek, které umožňují žákům pracovat s chybou. Je vhodné dát žákům prostor pro to, aby sdělili, který vzdělávací obsah potřebují dovysvětlit nebo dodatečně procvičit.Doporučení


Minimálně v průběhu prvního adaptačního týdne by měla platit zásada, že žáci nejsou ústně ani písemně zkoušeni, neprobíhá známkování ani jiná forma sumativního hodnocení a nejsou zadávány domácí úkoly. Doporučujeme však tuto zásadu aplikovat optimálně 2–3 týdny.Doporučení


Pokud na žácích pozorujete zvýšenou únavu a nesoustředěnost, střídejte typy činností, zařazujte pravidelně krátké (několikaminutové) relaxační aktivity v průběhu výuky, máte-li pro to podmínky, umožněte žákům o přestávce pohyb na čerstvém vzduchu či přímo realizujte společné aktivity venku, viz kapitola „Podpora pohybových aktivit“.Doporučení


Období výuky na dálku jistě vnuklo žákům nové nápady a může se stát, že budou testovat hranice toho, co teď je a není možné. Je důležité znovu zopakovat třídní pravidla, jejich opodstatnění, případně přidat nová, která reflektují zkušenosti uplynulých měsíců a potřeby žáků po návratu. Osvědčuje se, pokud s žáky očekávané chování nacvičujeme (není připomenuto pouze slovně).Doporučení


Často se mluví o žácích, kterým distanční výuka nevyhovuje a potřebují se vrátit do školy. Avšak je pravděpodobné, že některým žákům naopak vyhovovalo distanční vyučování více než ve škole a po návratu mohou mít problémy nejen se sociální adaptací, ale i se samotnou výukou. Nezapomínejte ani na tyto žáky, přizpůsobte tempo jejich adaptace, nabídněte jim možnost hovořit o svých obavách a společně hledejte vhodné způsoby podpory.Doporučení


Pokud se někteří žáci do aktivit nechtějí zapojovat, nechtějí sdílet s ostatními, nevyužívají nabídky k rozhovorům či konzultacím, zpozorněte, ale žáka nenuťte. Vytvářejte příležitosti, nabídky, ujistěte se, že žák ví, na koho se může obrátit, kdyby potřeboval pomoc. Někteří žáci potřebují čas. Pokud by se v průběhu adaptačního týdne situace nelepšila, pozorujte, zda se neobjeví „varovné signály“, viz další kapitola.Doporučení


Věnujte všem podnětům, otázkám i výpovědím žáků odpovídající pozornost a zároveň žáky ujistěte, že vše společně zvládnete. Nebojte se požádat o radu kolegy či odborníky, pokud si v některých situacích nebudete jistí, jak správně reagovat.
Žáci, kteří se nezapojovaliInformace


Vzdělávání distančním způsobem bylo při zákazu osobní přítomnosti ve školách pro žáky povinné. Přesto se však některé nedařilo do výuky na dálku dostatečně zapojit, a to z nejrůznějších důvodů. Po návratu do škol je efektivnější zaměřit se na řešení aktuální situace spíše než na to, proč se žák nezapojoval.Doporučení


V první řadě je potřeba s takovým žákem navázat osobní komunikaci v bezpečném prostředí. Hrozba špatnými známkami či sankcemi může úspěšnou adaptaci zásadním způsobem ztížit. Vhodné může být zapojení školního psychologa, výchovného poradce či jiné osoby, kterým žák důvěřuje. Důležité je ubezpečit se, zda žákovi v domácím prostředí nehrozí žádné nebezpečí a zda v uplynulých měsících neprošel traumatizujícími událostmi, které by vyžadovaly odbornou pomoc.Doporučení


Rozhovory se žákem orientujte na řešení – společně popište situaci, jaká aktuálně je (např. zeměpisu jsem se vůbec nevěnoval, nemám vypracované žádné úkoly), i cíle, kterých je třeba dosáhnout (dopracovat vybrané úkoly a odevzdat je). Následně spolu se žákem hledejte možné cesty, jak cíle dosáhnout (pomoc spolužáka, vypracování v družině, individuální konzultace). Čím více se do jejich navrhování zapojí sám žák, tím větší je šance na úspěch. Stanovte si konkrétní postup a termíny průběžné kontroly. Dlouhé termíny splnění sice na první pohled působí pro žáka lákavě, ale pravděpodobně je jen těžko dodrží. Průběžná kontrola postupu může významně pomoci při obnově pracovních návyků.Doporučení


Zohledněte, že nemusí být v silách žáka zpětně dopracovávat všechny úkoly, které se nahromadily. Prioritizujte! Stanovte, co je pro další studium nezbytně nutné doplnit, aby bylo možné navázat. Pokud je takových úkolů mnoho, připravte se žákem individuální plán. V některých případech nemá smysl, aby žák pokračoval v osvojování si nového vzdělávacího obsahu bez předchozí návaznosti. Můžete sepsat s žákem plán, jak v týdnech zbývajících do konce roku budete postupovat. Cíle musí být přiměřené a pro konkrétního žáka splnitelné. Není cílem vyplnit všechna cvičení, ale prokázat, že žák učivu rozumí a splňuje očekávaný výstup. Méně může být v takové situaci více!Doporučení


Neodevzdané úkoly neznámkujte, nýbrž je označte jako nesplněné / nehodnocené. Držte se zásady, že hodnotíte pouze odevzdané úkoly. Pětka za neodevzdaný úkol není na místě. Umožněte žákovi splnit přiměřené úkoly podle výše navrženého individuálního plánu a na jejich základě získejte podklady pro jeho hodnocení.Doporučení


Pro podporu motivace a získání zájmu takového žáka využívejte pestrou paletu forem práce, vyvarujte se jednotvárnosti, mechanického opisování z učebnice, neustálého vyplňování v pracovním sešitě. Hledejte společně se žákem typy úloh a aktivit, které vedou k cíli, a přitom žákovi nejlépe vyhovují. Využívejte potenciál formativní zpětné vazby, která popisuje, co konkrétně může žák dělat, aby dosáhl pokroku.Celý text včetně kapitol Jak pracovat se vzdělávacím obsahem, Průběžné a závěrečné hodnocení a Užitečné odkazy je ke stažení ZDE.


0 komentářů: