Prohlášení SKAV k uzavírání škol v době pandemie

středa 12. května 2021 ·

Jsme svědky zcela ojedinělé situace, kdy školy na celém světě čelí opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru. Mezi státy existují poměrně velké rozdíly. Jen málo z nich dokázalo zabránit šíření viru bez omezení přímého kontaktu žáků a učitelů během prezenční výuky. České děti čelí jednomu z vůbec největších omezení pravidelné školní docházky i mimoškolních aktivit, včetně těch, které se odehrávají ve venkovním prostředí. 


Naprostá většina vlád si uvědomuje, jak závažné dopady na budoucnost má každé zhoršení výukových výsledků, nejen v oblasti ekonomické, ale i sociální. Samotná distanční výuka nedokáže cíle výuky beze zbytku naplnit a žáci i studenti se potýkají s mnohými psychickými a zdravotními problémy. Ztrácejí motivaci k učení. Nerovnosti se radikálně prohlubují. 


Všechny státy proto při nastavování povinných opatření deklarují školství jako svou nejvyšší prioritu s tím, že je naprosto nezbytné prezenční výuku omezovat co nejméně. To se týká i naší vlády. Členové SKAV navzdory tomu se značnými obavami zjišťují, že tento závazek je u nás z větší části jen teoretický, praxe vypadá odlišně. 


V současnosti se nacházíme ve fázi rozvolňování opatření a částečného otevírání škol, které postrádá jasný záměr a nezpochybnitelná vědecky podložená pravidla. Zdá se, že školství k prosazování oprávněných zájmů chybí lobbistická síla. Zpočátku to dokonce vypadalo, že „na fotbal se bude smět, do škol ne“. Stát stanovuje školám podmínky pro fungování, a přitom jim neposkytne nástroje k jejich splnění (např. nejistoty v souvislosti s testováním). To je stav, který je nejen nepřijatelný, ale nemá být ani představitelný. Neexistuje plán, jaká opatření mohou školy v závislosti na vývoji této či příští pandemie očekávat. 


Jako členové organizací sdružených ve SKAV považujeme tento stav za zcela neudržitelný, a vyzýváme proto vládu ke skutečnému a viditelnému přehodnocení priorit tak, aby školství bylo skutečnou prioritou. 


Aby přistoupila k systémovému řešení a představila jasně definovaný plán řešení pandemických situací využívající všech možností moderních přístupů ke vzdělávání (jako je využívání technologií či výuka venku při dodržení všech hygienických a epidemiologických pravidel). 


Je nezbytné, aby takový plán existoval již pro současný návrat žáků a studentů do škol, především však pro následující školní rok 2021/2022. 


Členské organizace SKAV podepsané pod tímto prohlášením: Asociace lesních mateřských škol, Asociace malých inovativních škol, Česká asociace science center, Česká středoškolská unie, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Expertní komora kariérového poradenství, JA Czech, Jednota školských informatiků, JOB, Lipka, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Na Zemi, Otevřeno, Post Bellum, Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, Step by step ČR, TEREZA – vzdělávací centrum, Učitelská platforma


Prohlášení SKAV vydané 12. května 2021


0 komentářů: