Kateřina Kubíková, Aneta Boháčová: Příčiny (ne)úspěchu na vysoké škole

sobota 15. ledna 2022 ·

Publikace se věnuje problematice (ne)úspěšnosti studentů na vysokých školách, a to zejména z pohledu sociálněpsychologického a osobnostního.


Zmapovány jsou především ty faktory, které vyplývají ze studentovy osobnosti, z jeho předchozí studijní zkušenosti a ze sociálního pozadí. Ústřední pozornost je věnována motivaci ke studiu na vysoké škole a jejímu vlivu na studijní výkon.


Kniha dále hodnotí, jakým způsobem se studenti adaptují na systém vysokoškolského vzdělávání — co jim brání v úspěšném přizpůsobení se nárokům fakulty, potažmo univerzity.


152 stran, 329 Kč, ISBN: 978-80-271-3165-5, vydáno 2021 Poslední výtisky!Obsah knihy 


Úvod

1. (Ne)úspěšnost na vysoké škole

2. Motivace ke studiu – motivační charakteristiky studenta vysoké školy

2.1 Výkonová motivace – úvod do problematiky

2.2 Výkonová motivace – konflikt vnitřní versus vnější

2.3 Emoce a výkonnost – jak emoce ovlivňují výkon studenta?

3. Akademické cíle – Co udrží studenta ve studiu na vysoké škole?

3.1 Motivace k dosahování akademických cílů

3.2 Volní procesy – vůle a víra ve vlastní schopnosti v procesu dosahování cílů

3.3 Mistrovské cíle versus výkonnostní cíle – chci být nejlepší v oboru, nebo

nejlepší ze všech?

3.4 Aspirační cíle (časová orientace a perspektivní orientace) – čeho a jakým

způsobem chce student v budoucnu dosáhnout?

4. Metakognitivní strategie – Dokáže student využít strategie efektivního učení?

4.1 Metakognice a úzkost – proč student nemá víru ve vlastní schopnosti?

5. Shrnutí

6. Popis výzkumného záměru

7. Analýza studijní (ne)úspěšnosti v kvalitativním šetření

7.1 Metodologie výzkumného šetření

7.2 Interpretace výstupů z kvalitativního šetření

7.2.1 Motivace ke studiu na VŠ – motivační pohnutky k výběru oboru

7.2.2 Informovanost a představa o VŠ studiu, očekávání od VŠ studia

7.2.3 Osobnostní předpoklady ke studiu na VŠ, podpora při studiu na VŠ

7.2.4 Překážky ve studiu – vnitřní a vnější bariéry

7.2.5 Adaptace na VŠ studium a zkouškové období

7.2.6 Zhodnocení přínosu VŠ aneb „Co VŠ dala i vzala…“

7.2.7 Mimoškolní aktivity během studia na VŠ

7.3 Shrnutí výsledných zjištění z kvalitativního šetření

8. Pojetí úspěšného studenta z pohledu studentů a akademických pracovníků

9. Analýza studijní (ne)úspěšnosti v kvantitativním šetření

9.1 Metodologie výzkumného šetření

9.2 Interpretace výstupů z kvantitativního šetření

9.2.1 Motivační pohnutky studentů ke studiu na VŠ

9.2.2 Volba oboru a perspektivní orientace

9.2.3 Osobnostní předpoklady ke studiu na VŠ

9.2.4 Překážky ve studiu na VŠ

9.2.5 Zkouškové období – plánování a průběh

9.2.6 Způsob přípravy na zkoušky

9.2.7 Adaptace na VŠ studium – osobní přístup ke studiu

9.2.8 Adaptace na VŠ studium – adaptace na studijní systém

9.2.9 Adaptace na VŠ studium – povinnosti vs. zájmy

10. Ověření nástroje, faktorová analýza

10.1 Specifikace nalezených faktorů

11. Shrnutí výsledků

11.1 Profil rizikového studenta

Doslov – Masifikace nebo demokratizace?

Seznam literatury

Seznam obrázků, tabulek a grafů

Přílohy


0 komentářů: