Partnerství pro vzdělávání 2030+ doporučuje, jak promítnout podporu wellbeingu do revidovaných RVP

pátek 11. února 2022 ·

Partnerství pro vzdělávání 2030+ zveřejnilo stanovisko k podpoře wellbeingu v revidovaných rámcových vzdělávacích programech. V deseti bodech v něm shrnuje svá doporučení, jak podporu wellbeingu do vznikajícího kurikula promítnout. Odborná pracovní skupina Wellbeing Partnerství pro vzdělávání 2030+ nabízí spolupráci při přípravě podkladů pro úpravu kurikula i při jeho implementaci do školní praxe.


Podpůrné vzdělávací prostředí a příznivé klima ve školách jsou významnou podmínkou pro to, aby bylo možné naplnit hlavní cíle Strategie pro vzdělávání 2030+, jimiž jsou snížení nerovností a zlepšení kompetencí žáků, respektive jejich vzdělávacích výsledků. Proto je nezbytné, aby byl ve školách cíleně a strategicky podporován wellbeing žáků a pracovníků škol. Žáci by také ve škole měli mít příležitost si rozvíjet kompetence pro to, aby si svůj wellbeing dokázali v průběhu života udržovat. 


Odborná skupina Wellbeing Partnerství pro vzdělávání 2030+ nejen definovala v deseti bodech, jak by měla být podpora wellbeingu do revidovaného kurikula zahrnuta, ale dále nabízí tvůrcům kurikula spolupráci při vytváření ukázkových metodických materiálů, které představí, jak lze podporu wellbeingu (s cílem zlepšit vzdělávací výsledky) integrovat do všech vzdělávacích oblastí, respektive oborů. Nabízí také metodickou podporu v oblasti plánování, realizace a autoevaluace podpory wellbeingu žáků a pracovníků ve školním prostředí. Co je to wellbeing? 


Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emociální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život. 10 doporučení, jak promítnout podporu wellbeingu do revidovaného RVP:


1. Integrovat kompetence pro wellbeing do klíčových kompetencí RVP.


2. Zahrnout do nového kurikula systematičnost v přístupu k rozvoji wellbeingu žáků.


3. Do celého RVP ZV integrovat podporu digitálního wellbeingu.


4. K pojetí vzdělávacího obsahu přistupovat tak, aby umožňoval všem žákům rozvíjet jejich individuální talenty a zájmy.


5. Pokud dojde k rozlišení na jádrový a rozvíjející vzdělávací obsah, zajistit, aby kompetence pro wellbeing byly součástí jádrového vzdělávacího obsahu.


6. V kontextu revize RVP je třeba přehodnotit smysl jednotné přijímací zkoušky ke vzdělávání na střední škole.


7. Proměnit učební materiály a jejich využívání tak, aby podporovaly individualizaci výuky a autonomii žáků v učení a zaměřovaly se na rozvoj kompetencí.


8. Vytvořit systémové podmínky na ZŠ a SŠ pro podporu wellbeingu žáků formou třídnických hodin, popřípadě dalších forem školních kolektivů.


9. Vytvořit podmínky pro rozvoj wellbeingu žáků v zařízeních zájmového vzdělávání.


10. Vytvořit prostor pro realizaci aktivit propojujících formální a neformální vzdělávání.


 

“Školní prostředí by mělo v co největší míře naplňovat základní potřeby žáků i pracovníků školy. Dobrým indikátorem wellbeingu je to, když se žáci i učitelé do školy ráno těší. Škola by také měla vytvářet dostatek příležitostí pro to, aby si děti rozvíjely kompetence pro wellbeing – vedly zdravý životní styl, byly schopné překonávat překážky a zvládat náročné životní situace, znaly své silné stránky a dokázaly je využít, byly vytrvalé při dosahování svých cílů a byly schopné navazovat a udržovat funkční vztahy,” říká Lenka Felcmanová, vedoucí odborné pracovní skupiny Wellbeing Partnerství pro vzdělávání 2030+ a místopředsedkyně ČOSIV. 


“Asociace ředitelů základních škol vnímá velkou důležitost modernizace vzdělávacího kurikula, jehož součástí budou i podmínky pro vytváření velmi dobré pracovní pohody ve školách. Proto podporuje zásady wellbeingu a body pro jeho podporu, které doporučuje Partnerství 2030+ pro revize RVP ZV. Současně asociace i nadále zdůrazňuje potřebu redukce a snížení objemu učiva, nutnost vytvoření přehledného a srozumitelného kurikulárního dokumentu, který bude nejen závazným, ale současně i potřebným a nepostradatelným pro všechny pedagogy v základních školách,” říká František Halada z Asociace ředitelů základních škol, který se podílí na činnosti odborné pracovní skupiny Wellbeing Partnerství 2030+ a je členem Expertního panelu MŠMT pro RVP ZV. Zdroje informací


Stanovisko Partnerství pro vzdělávání 2030+ k podpoře wellbeingu v revidovaných rámcových vzdělávacích programech 


Publikace Jak zlepšovat učení, wellbeing a rovné šance žáků v ČR prostřednictvím středního článku a dalších opatření, která problematiku wellbeingu v českém kontextu shrnuje0 komentářů: