Alena Teclová: Školy čeká reforma. Její plánovaná podoba většinu zaskočila

pátek 20. května 2022 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá novelu českého školství. Možná si teď říkáte, že už bylo načase a já s tím plně souhlasím. Přesto je předkládaný návrh revize vzdělávacího programu značně překvapivý. Jaké změny se chystají? A koho zasáhnou?

 

Zdroj: Magazín Perpetuum 17. 5. 2022


Současná podoba rámcového vzdělávacího programu vznikla v roce 2004. Od té doby prošla sice drobnými úpravami, ale obsah zůstává více méně stejný a výsledkem revizí není změna vzdělávání, ale spíš zmatenost škol s tvorbou školní vzdělávacího programu. 


Zaměřme se ale na samotné vzdělávání. Předpokládám, že je patrné, že dokument z roku 2004 nemůže reflektovat současné potřeby. Takže ve vzdělávacím programu není kladen důraz na digitální technologie, finanční gramotnost, kritické myšlení atp. S rozmachem alternativních škol a celkově alternativnějších přístupů byla vedle tohoto poptávka po větším respektování individuálních potřeb žáků. Výsledek? České školství se opravdu dočká změny, ale… 


Vize reformy byla jasná. Přizpůsobit obsah vzdělávání současným potřebám, zaměřit se na individualitu žáků, osvojit si schopnost učit se, rozpoznat dezinformace, naučit se kritickému myšlení,… Výsledek mnohahodinové práce Expertního panelu, který v březnu letošního roku zveřejnil první verzi, mnoho z učitelů, rodičů a dalších zainteresovaných osob značně vyděsil. 


Aktuální verze chce výuku standardizovat, nikoliv individualizovat. Argumentuje tím, že v mnoha školách je rámcový vzdělávací program pouze formalitou, která není dodržována, což se údajně projevuje u přijímacího řízení a celkově v návaznosti mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Co to znamená v praxi


Není třeba příliš číst mezi řádky, aby bylo patrné, co Expertní panel navrhuje. Standardizovanou výuku, která bude na všech školách probíhat stejným způsobem, podle předem stanovených učebních pomůcek a za stejných podmínek. Díky tomu údajně žáci docílí stejné úrovni vzdělání. Kritizuje dokonce i přístup učitelů, kteří se nedrží schválených učebnic, ale snaží se o hravou a praktickou formu výuky.


Úspěchy žáků budou hodnoceny stejným způsobem. Nezůstává zde prostor pro vlastní zájmy, individuální zaměření, jinakost,… Přibude více encyklopedického memorování, takže ano, žáci pravděpodobně uspějí u přijímacího řízení, které si předem nacvičí, ale do praktického života jim tento způsob k ničemu nebude.


Aby bylo jisté, že škola bude tyto postupy dodržovat, mělo by být podle Expertního panelu zavedeno uzlové testování, tedy standardizované testy ve 3., 5., 7. a 9. ročníku. Opět lze předpokládat na všech školách totožné testy sestavené z definic a teoretických poznatků. Aby to dávalo smysl


Je na zvážení každého, zda je opravdu nutné, aby všechny děti musely mít totožné znalosti ze všech předmětů, nebo je vhodnější, aby šly svým směrem a měly možnost se více rozvíjet a vzdělávat v oblastech, ve kterých vynikají. 


Všichni z nás jsme zažili předmět, který nám zkrátka nešel, trávili jsme jeho učením dlouhé hodiny, abychom po testu zase všechno zapomněli. Smysl? Pro většinu neznámý. 


Právě na tento fakt jsme apelovali. My rodiče, zástupci neziskových organizací, některých škol. Zdůrazňovali jsme, že je potřeba, aby výuka byla více přizpůsobená dětem. Aby si každý mohl jít svým směrem a hlavně dokázal teorii využívat v praktickém životě. 


Expertní panel navíc ve svém dokumentu říká, že „šanci má jen taková reforma, jejíž vize bude přijata a sdílena všemi relevantními aktéry“. Jenže těmi aktéry nejsou učitelé, rodiče nebo žáci. 


Pokud současná verze vzejde v platnost, bude to znamenat začátek konce všech svobodných a alternativních škol, značné omezení žáků, kteří jsou na domácím vzdělávání a ještě větší odpor k docházce do škol. Jsem si jistá, že výsledkem nebude vzdělanější společnost. 


0 komentářů: