Michal Pajer: Přibližujeme studentům obsah reformy přípravy budoucích učitelů

pondělí 11. července 2022 ·

V českém vzdělávacím systému se aktuálně dějí velké věci týkající se jak žáků na základních školách, tak i budoucích učitelů. Kromě velké revize Rámcových vzdělávacích programů je to i reforma přípravy budoucích učitelů, kterou jako Otevřeno aktivně podporujeme. Věříme totiž, že přináší změny, které jsou pro vzdělávání budoucích učitelů zcela zásadní.


Zdroj: Otevřeno 18. 5. 2022 


Ministerstvo školství si plně uvědomuje, že inovací pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů může být dosaženo pouze tehdy, pokud jsou změny detailně vysvětleny. A právě za tímto účelem pořádá od letošní zimy tzv. „roadshow“ po českých pedagogických fakultách, během které detailně představuje podobu a podstatu reformy vedením fakult a dalším akademikům. Prezentace již proběhly na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, Brně, Praze, Ostravě, Plzni, v Liberci, Olomouci a Hradci Králové. 


Při příležitosti pražské, olomoucké a hradecké zastávky jsme za Otevřeno uspořádali debatu, jejímž cílem bylo přiblížit obsah reformy studentům a dalším akademikům. Na pražské debatě jsme se zabývali reformou jako celkem, představili jsme tedy její záměry a jednotlivé cíle. Například jsme zjišťovali, jaký cíl je pro debatující nejdůležitější, nebo zda spatřují v obsahu nějaká kritická místa.Jaké jsou cíle reformy?


1. Zavedeme do systému kompetenční profil a vyhodnocování absolventů podle něj.

2. Proměníme pedagogické praxe a úžeji se školní praxí provážeme celé fakulty.

3. Otevřeme systém inovacím a novým cestám přípravy učitelů a budeme je podporovat.

4. Společně se zasadíme o větší internacionalizaci a otevřenost inspiraci ze zahraničí.

5. Podpoříme zvyšování atraktivity učitelského studia pro kvalitní uchazeče.

6. Rozvineme oborové didaktiky.


Na olomoucké a hradecké debatě jsme se již blíže zaměřili na cíl 1 Reformy, který se týká aktuálně připravovaného Kompetenčního profilu absolventa učitelství, hlavně pak na konkrétní kompetence, se kterými by měl budoucí učitel odcházet do praxe. Také se debatovalo o průběžných evaluacích absolventů, jejichž výsledky mají být podkladem pro další rozvoj učitelských studijních programů a fakult, o flexibilnosti a dalším vývoji Kompetenčního profilu a o možném zapojení studentů učitelství a vzdělavatelů do jeho tvorby. 


V každém z debatních panelů zasedli zástupci z vedení dané fakulty, z MŠMT a z Otevřena. Primárním záměrem těchto otevřených debat je informovat aktuální studenty učitelství, aby se v současných změnách orientovali, případně se do nich i aktivně zapojili. Usilujeme o to, aby se potkali v jednom sále se zástupci fakulty i se zástupci MŠMT a doptali se na věci, které je ohledně reformy zajímají. 


Jedině při zapojení studujících, tedy budoucích učitelů, kteří přijmou myšlenky a změny za své a reformu budou poptávat, může být již odstartovaná reforma fakult opravdu úspěšná. Věříme, až se tak stane, stane, změny se brzy projeví i ve vzdělávání žáků na základních a středních školách. 


0 komentářů: