Čtvrtina učitelů je před vyhořením

pondělí 21. listopadu 2022 ·

Většina učitelů je ve své práci spokojena, navíc se v poslední době cítí i adekvátně finančně ohodnocena. Zároveň ale čeští pedagogové bojují s vyčerpáním a hrozbou syndromu vyhoření. Vyplývá to z projektu Mapa školy, v němž odpovídalo 2600 učitelů.

Zdroj: Pedagogické info 14. 11. 2022


Čeští učitelé jsou ve své práci poměrně spokojení a jejich spokojenost se ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 výrazně nezměnila. Jediné, co se od té doby výrazněji změnilo, je jejich spokojenost s finančním ohodnocením, která vzrostla. Na druhou stranu i když je většina učitelů celkově spokojená, poměrně velká část z nich bývá v souvislosti s prací vyčerpaná a nebo dokonce ohrožená syndromem vyhoření. 


Ukázalo to šetření Mapa školy, které v uplynulém školním roce realizovala společnost Scio a do něhož se celkově zapojilo 2600 učitelů z 90 základních škol z celého Česka. Jak z Mapy školy dále vyplynulo, čeští pedagogové jsou přitom ve škole nejvíce spokojeni s vedením školy a se vztahy ve sboru, naopak nejméně s komunikací s rodiči. Finančně lepší, ale náročné


Polovina učitelů je ve své škole rozhodně spokojena a dalších 43 % spíše spokojeno, naopak rozhodně nespokojeno je jen 1 % učitelů. “S finančním ohodnocením je nyní rozhodně spokojena více než třetina (35 %) pedagogů a další více než polovina (54 %) je spíše spokojena. V předcovidovém roce 2019 přitom s odměňování bylo rozhodně spokojeno jen 18 a spíše spokojeno 54 % učitelů. Lze se domnívat, že růst spokojenosti s finančním ohodnocením patrně souvisí s navyšováním platů v uplynulých letech,” komentuje zjištění z Mapy školy Michal Dorčák, koordinátor projektů pro školy ve společnosti Scio.


Na druhou stranu i když je většina učitelů se svým zaměstnáním ve škole spokojena a cítí se dobře ohodnocena, téměř třetina (31 %) z nich bývá ze své práce vyčerpána. “Vyčerpání pravděpodobně souvisí i se syndromem vyhoření, kterým se v posledním roce cítila ohrožena čtvrtina (24 %) učitelů. Zároveň se jednalo o nejčastější negativní jev, s nímž se učitelé setkávali,” dodává Michal Dorčák.


Mezi další uváděné negativní jevy potom patří agresivita rodičů namířená směrem k vyučujícímu (12 %) či přímo strach z některého rodiče (10 %) a také hrubě vulgární chování žáka (10 %).


Nejvíce jsou ve srovnání s dalšími hodnocenými oblastmi školy učitelé spokojeni s vedením školy, se vztahy v učitelském sboru, ale rovněž s chováním žákům. Hodnocení rozhodně a spíše spokojen ve všech těchto případech přesahovalo 90 %. Pro svou spokojenost ve škole považují učitelé za nejdůležitější vztahy ve sboru a přístup vedení, označilo je tak přibližně 90 % dotázaných. Právě tyto dva faktory také se spokojeností jednotlivých učitelů souvisí nejvíce, jak se ukázalo i v následné analýze dat. 


Zjištění z Mapy školy tak korespondují i s dřívějšími výsledky mezinárodního šetření TALIS (Teaching and Learning International Survey), které realizuje UNESCO a účastní se ho 50 států. V něm bylo vedení školy také označeno jako nejdůležitější faktor pro spokojenost učitelů ve školách. Scio tak doplňuje a rozšiřuje závěry České školní inspekce, která se analýzou dat z šetření TALIS v kontextu ČR zabývala, a přináší nová data, která mohou být přínosem pro veřejnou debatu i politická rozhodování o pracovních podmínkách českých učitelů.Šikana existuje, ale umíme ji řešit


Kromě učitelů zachycuje aktuální Mapa školy také hodnocení 86 ředitelů základních škol.Ti za nejsilnější stránky svých škol považují především klima školy a vztahy (80 %), kvalifikované pedagogy (67 %), kvalitu výuky (55 %) nebo nízký výskyt patologických jevů (52 %). “Jako nejslabší stránky školy ředitelé nejčastěji označovali nedostatek finančních prostředků (33 %), nedostatečné vybavení počítači (32 %), příliš mnoho žáků ve třídách (30 %) či materiální zázemí (28 %). V otázkách slabých a silných stránek tak ředitelé negativně hodnotí vnější faktory a pozitivně ty vnitřní,” říká Michal Dorčák.


Stejně jako u učitelů i u ředitelů platí, že jsou ve škole spokojení, ale často se cítí přetížení. Na otázku „Cítíte se ve škole přetěžován/a?“ odpovědělo ano nebo spíše ano 90 % ředitelů, žádný ředitel neodpověděl ne. 


Více než polovina (53 %) ředitelů přiznává, že se v posledním roce na své škole setkali s projevy šikany a bezmála polovina (46 %) pak s kyberšikanou. Zároveň ale 9 z 10 ředitelů je přesvědčeno, že se s problémy šikany umí dobře vypořádat a mají k tomu kompetentní kolegy.

 

 

 

 

_______________________

 

Co je Mapa školy

 

Dotazníkové šetření určené pro mateřské, základní a střední školy každoročně stovkám škol poskytuje komplexní zpětnou vazbu od žáků, učitelů, rodičů a provozních zaměstnanců. Šetření je anonymní a dotazníky jsou mimo jiné zaměřené na výuku a hodnocení, spolupráci, bezpečí, materiální zázemí, spokojenost se školou nebo vztahy.

 

Najdete ji ZDE.


 

0 komentářů: