Albert Málek: Učitelé se přou o etický kodex. vadí jim, že zasahuje i do jejich soukromí

pondělí 19. prosince 2022 ·

Část učitelů kritizuje svůj nový etický kodex, který minulý týden představilo ministerstvo školství spolu s dalšími pedagogickými organizacemi. Kromě některých formulací jim vadí zejména to, že nebyli k tvorbě kodexu přizváni.


Zdroj: Seznam.zprávy.cz 12. 12. 2022

 

 „Vzniklý dokument nemá ani základní kvality, které by měly etické kodexy mít. Jedná se navíc o čistě deklaratorní text, protože jeho dodržování nelze nijak vymáhat,“ uvedl na svých stránkách spolek Pedagogická komora.

 

Kodex pedagogy vyzývá třeba k udržitelnosti, přijetí spoluzodpovědnosti za svět nebo k tomu, aby šli příkladem svým jednáním v online světě. Některým učitelům ale takové výzvy vadí.

 

„Mně se tedy nelíbí názor, že učitel musí dodržovat nějaká pravidla a dávat si pozor na to, jak vystupuje i ve svém soukromém životě. S tím se tedy rozhodně neztotožňuji a tento názor se mi nelíbí,“ vyjádřila svůj postoj do facebookové diskuze jedna z učitelek.


Deset bodů, jak být dobrým pedagogem, představila minulý týden více než desítka organizací zabývajících se vzděláváním. Mezi nimi byli i zástupci Ministerstva školství a Česká školní inspekce.

 

„Řešíme učitele, kteří šíří dezinformace. Nebo stížnosti rodičů, že učitelé některá témata nepojímají v souladu s názorem rodiny. Ředitelé se tak nyní mohou na etický kodex odvolat,“ řekl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

 

„Učitelé kodex potřebují, protože se téměř každý den setkávají se situacemi, kde se nelze řídit jen zákonem,“ uvedl ministr školství Vladimír Balaš (STAN).

 

Část pedagogické veřejnosti to ale vidí jinak.

 

 

O nás bez nás

 

Hlavním bodem kritiky je způsob, jakým dokument vznikl. Podle Pedagogické komory se zrodil netransparentně, protože k jeho tvorbě nebyla přizvána.

 

„Pročpak se neoslovilo všech 160 000 učitelů? Když MŠMT a ČŠI dokáže poslat nesmyslné dotazníky, jistě by šlo i toto. Takhle je spousta učitelů frustrovaná, že se zase jednalo o nás bez nás,“ stěžoval si na sociálních sítích jeden z pedagogů.

 

Podle Michala Kaderky z organizace Učitelská platforma, který se na vzniku kodexu podílel, ale něco takového není reálné.

 

„Neexistuje seznam mailů na učitele, neexistuje nic, čím je můžete oslovit, my nemáme registr učitelů,“ vysvětlil Kaderka Seznam Zprávám.

 

Doplnil, že u kodexu se zapomíná na to, že jeho podoba není definitivní. Na základě připomínek se totiž bude dále aktualizovat. Platforma, na níž má diskuze o dalších změnách proběhnout, by měla údajně vzniknout po Novém roce. „Ten kodex je stále živý,“ shrnul Kaderka.

 

 

Pohled na etiku

 

Podobný dokument, který by upravoval profesní chování učitelů, zatím v Česku nevznikl.

 

„Toto opravdu nelze hodnotit jako výsledek konsenzu, spíše to působí, že se velmi úzká skupina aktivistů rozhodla vnutit všem učitelům svůj úzký pohled na profesní etiku,“ uvedl prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

 

Kaderka oponuje, že se jedná o zásadní nepochopení etického kodexu. Ten prý nikdy neměl být závazný, naopak měl školám sloužit jako inspirace, jak se k profesní etice učitelů postavit.

 

„Etický kodex nemůže být závazný pro nikoho, nebo spíš právně vynutitelný,“ komentoval Kaderka. „Morálka není právně vymahatelná, vás nemůže nikdo donutit, abyste někoho v tramvaji pustil sednout,“ přiblížil na příkladu.

 

 

10 základních bodů kodexu: Etický kodex učitele

 

 

1. Učitel vytváří prostředí, ve kterém se každé dítě cítí bezpečně

 

Komentář: Dítě se cítí ve školním prostředí jistě a nebojí se vyjádřit. Učitel dává žákovi možnost prožívat školní prostředí jako dobré a spravedlivé.

 

 

2. Učitel přijímá spoluodpovědnost za sebe a svět, v němž žije, a vede k tomu i své žáky

 

Komentář: Žáci a učitelé mají možnost zažít, co to znamená být aktivním občanem odpovědným za prostředí, jehož jsou spolutvůrci. Učitel i žák tak podporují demokratickou kulturu ve škole.

 

 

3. Učitel uznává své kolegy a jejich profesní sebepojetí. Svoji výuku průběžně podrobuje reflexi a sdílí zkušenosti s ostatními kolegy

 

Komentář: Učitel se nechává inspirovat činností svých kolegů a pomáhá jim ve všech fázích profesního rozvoje.

 

 

4. Učitel respektuje práva rodičů a zákonných zástupců žáka, vnímá je jako partnery a naslouchá jim

 

Komentář: Učitel si umí nastavit hranice profesní autonomie a zdůvodnit svá rozhodnutí sobě, žákům i rodičům. S ohledem na soukromí a bezpečí žáka zachází eticky s údaji o něm i jeho rodině.

 

 

5. Učitel je vnímavý ke kulturním a sociálním rozdílům společenství, v němž působí

 

Komentář: Učitel se z pozice své profese aktivně podílí na odstraňování předsudků vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství, sociálního původu, sexuální identity a orientace.

 

 

6. Učitel kontinuálně usiluje o rozvoj své profesní odbornosti v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky

 

Komentář: Učitel vědomě vytváří prostor pro zlepšení své vlastní práce a sebe sama. K tomu využívá kvalitní informační zdroje a kriticky přemýšlí o jejich relevanci.

 

 

7. Učitel připravuje děti na život ve stále se měnícím světě a soustavně zvyšuje jejich digitální kompetence

 

Komentář: Učitel klade důraz na etické chování v digitálním prostředí, jde příkladem a dodržuje profesní standardy i v on-line světě.

 

 

8. Učitel pracuje udržitelně, a to s ohledem na své vlastní síly i životní prostředí

 

Komentář: Učitel se z pozice své profese aktivně věnuje výzvám, které přináší klimatická změna, úbytek biodiverzity apod., zároveň ale nezapomíná ani na sebe a své potřeby.

 

 

9. Učitel nezneužívá svého postavení a nevystupuje vůči žákům z pozice moci

 

Komentář: Učitel se všemi účastníky vzdělávacího procesu jedná slušně, s pokorou a s vědomím lidské důstojnosti všech zúčastněných. Je si vědom, že jakékoliv sexuální či erotické vztahy mezi učiteli a žáky jsou nepřípustné.

 

 

10. Učitel propojuje vzdělávání ve škole s volnočasovými zájmy žáka

 

Komentář: Učitel aktivně hledá příležitosti, jak využít znalostí a dovedností, jež žáci získali při mimoškolních aktivitách. Vhodně na ně ve výuce navazuje a zamýšlí se, jak je zužitkovat pro naplnění vzdělávacích cílů.


0 komentářů: