Jana Hrubá: Kulaté stoly SKAV v toku času a reforem vzdělávání

pondělí 2. ledna 2023 ·

Tento článek byl napsán pro Řízení školy a vyšel v čísle 12/2022, str. 12–17. Možná si ho bude chtít přečíst i někdo z našich čtenářů. Jako příklad témat kulatých stolů SKAV jsou v něm zachyceny již téměř dvacetileté peripetie příběhu kurikulární reformy. V současném kontextu revize RVP můžete porovnávat.

Myšlenku pořádat kulaté stoly ke vzdělávací politice přinesl po svém návratu z Francie do vlasti první ředitel Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK PhDr. Ladislav Čerych. SVP pak pořádalo kulaté stoly v letech 1994–1998 jako diskusní platformu akademické sféry. V roce 2001 byla jejich tradice obnovena z iniciativy a v režii Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), ve spolupráci se SVP. Od roku 2010 se stal spolupořadatelem kulatých stolů EDUin.

Myšlenku pořádat kulaté stoly ke vzdělávací politice přinesl po svém návratu z Francie do vlasti první ředitel Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK PhDr. Ladislav Čerych. SVP pak pořádalo kulaté stoly v letech 1994–1998 jako diskusní platformu akademické sféry. V roce 2001 byla jejich tradice obnovena z iniciativy a v režii Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), ve spolupráci se SVP. Od roku 2010 se stal spolupořadatelem kulatých stolů EDUin.
 
 
Idea
 
„Základní ideou a zároveň hlavní funkcí kulatých stolů je otevřeně diskutovat nejvýznamnější a aktuální témata vzdělávací politiky, naléhavé problémy rozvoje českého i zahraničního vzdělávání a školství a možnosti jejich řešení. Vytvořit místo, kde se budou navzájem konfrontovat představy politiků a řídících pracovníků ve školství s poznatky akademické a odborné scény, ale i s názory a zkušenostmi pedagogických asociací a širší pedagogické i rodičovské veřejnosti. Soustřeďovat a propojovat různé přístupy, stát se myšlenkovou líhní a přispívat tím k formulování pojetí vzdělávací politiky v ČR a řešení problémů praxe.
 
Kulaté stoly jsou veřejná diskusní setkání, přičemž vybraná témata se vztahují k aktuálním otázkám z oblasti vzdělávání a školství… Mezi účastníky jsou novináři a redaktoři rozhlasových stanic; politici a představitelé různých institucí státu, krajů i obcí; zástupci akademické obce, pedagogických asociací, ředitelé škol, učitelé, sociální partneři, rodiče a další představitelé těch, pro které je zvolené téma důležité či alespoň zajímavé.“
 
Zdroj: SKAV – Kulaté stoly ke vzdělávací politice (listopad 2005­­ – červen 2008), str. 11
 
 
„Pro organizátory není lepšího pocitu, než když mohou sledovat názorové a myšlenkové jiskření, které diskuse doprovází, jsou na vrcholu blaženosti, když účastníci odcházejí s pocitem, že se něco nového dověděli, a není pro ně lepší odměny, než když se podaří danou problematiku opravdu „proklepnout“ ze všech možných stran… Na základě dosavadních zkušeností můžeme s klidným srdcem říct, že aktuálních témat neubývá. Naopak. Svědčí to samozřejmě o tom, že problémů ve školství a ve vzdělávání je u nás stále dostatek. A ke každému problému existuje celá řada názorů na jeho řešení. Který je ten správný? Kdo ví. Kulaté stoly si rozhodně nečiní nárok, aby se u nich o tom rozhodovalo. Ale jejich smysl vidíme v něčem jiném – aby ti, kteří kdekoli o čemkoli mohou rozhodnout (a teď nemyslím jen úředníky a politiky), měli k tomuto rozhodování více informací, více pochopení, více odpovědnosti, lepší přehled o názorech druhých a aby si ostatně i své vlastní názory mohli otestovat v intelektuálně nabitém „kotli“…“
 
RNDr. Jindřich Kitzberger, předseda SKAV v úvodu k publikaci SKAV ­– Kulaté stoly ke vzdělávací politice (duben 2003­­ říjen 2005)
 
 
První výsledky
 
„V lednu 2008 jsme obeslali anketními otázkami přes 1200 účastníků kulatých stolů, abychom se dověděli, jak jim kulaté stoly slouží…
 
Dověděli jsme se, že důvodem jejich účasti na KS jsou:
Informace (aktuální, zajímavé, nové…)
— lidé (názory „špiček“ z oblasti školství; osobní setkání s odborníky, zajímavými lidmi, přáteli; získání nových kontaktů
— osobní přínos (možnost tříbení myšlenek; pomoc při práci; zjištění situace na jiných školách – využití ve své praxi; možnost přispět do diskuse)
— témata (zajímavá, aktuální)
— veřejná diskuse (přínosná forma, dobrá úroveň vedení diskuse)
— nabídka různých úhlů pohledu
— pocit, že by se touto cestou dalo něco změnit
— KS důrazně a fundovaně upozorňují na aktuální problémy českého školství
— KS pro mne představují možnost dalšího vzdělávání
— „jsem z menšího města, kde se podobné akce nekonají“.
 
Zvláště nás potěšilo, že účastníci oceňují:
— výběr témat z potřeb praxe či dle aktuálního dění v resortu školství
— aktuálnost (možnost „být v obraze“)
— otevřenost a rozmanitost (témat, panelistů i účastníků)
— možnost slyšet různé názory napříč vzdělávací soustavou
— „že se stále v resortu školství najdou lidé, kteří mají zájem něco řešit“
— snahu o kritický a nepodlézavý přístup vůči představitelům MŠMT
— KS jako vrcholové diskusní prostředí“
 
Ve výsledcích ankety následuje dlouhý seznam témat, která účastníci kulatých stolů považují za aktuální a potřebná probrat.
 
Zdroj: SKAV – Kulaté stoly ke vzdělávací politice (listopad 2005­­ – červen 2008), str. 172
 
 
A dnes?
 
Doufejme, že i dnes, po tolika letech trvání kulatých stolů, mají účastníci podobné zážitky a berou kulaté stoly jako zajímavé prostředí pro dialog.
 
Musím přiznat, že kulaté stoly SKAV jsou mojí srdeční záležitostí, protože jsem byla u jejich vzniku, pět let se podílela na jejich organizaci a sleduji je dodnes – už skoro 20 let. Články o kulatých stolech vycházely i v Učitelských listech. Mohu potvrdit, že kulaté stoly byly a jsou pro toho, kdo chce, malou školou demokratické diskuse. Umožňují účastníkům pokládat otevřené otázky zodpovědným činitelům, prezentovat problémy a zkušenosti z praxe. Někdy to mezi nimi pořádně zajiskřilo. Postupně se vyvíjel i vztah pracovníků MŠMT k této svobodné platformě pro diskusi, hodně záleželo na postoji a respektu momentálního ministra školství k pedagogickému „terénu“ (a že se jich za tu dobu vystřídalo!).
 
SKAV od těch dob zmohutněl (dnes ho tvoří 35 organizací věnujících se velmi pestré škále oblastí vzdělávání a zasahujících široký okruh účastníků). Kulaté stoly patří stále mezi jeho kmenové aktivity. O výběru aktuálních témat diskutují zástupci organizaci SKAV na odborných konferencích, formulují společně otázky pro panelisty a kulaté stoly k některým sobě blízkým tématům přímo organizují a moderují. Vždy probíhá také konzultace tématu s EDUinem, který se na některých organizačně podílí. SKAV má obsáhlý seznam zájemců, kterým zasílá pozvánky, a také adresář potenciálních panelistů stále narůstá. Postupně nám vyrostla i skupina nových moderátorů.
 
 
Kdo chce, může
 
V počátečním období, kdy informační technologie teprve začínaly, vydal SKAV dvě publikace se záznamy hlavních myšlenek z diskusí u kulatých stolů z let 2003–2008. Od roku 2011 byly kulaté stoly natáčeny a videozáznamy uveřejňovány na webu SKAV spolu s tiskovými zprávami a články o diskutovaných otázkách, případně i s prezentacemi panelistů. Tím se mohl výrazně rozšířit okruh sledujících.

O kulatých stolech SKAV vznikla tehdy také studie Věry Ježkové „SKAV a Kulaté stoly jakoreflexe vzdělávací politiky, která vyšla v Orbis scholae 3/2009. V úvodu se píše: „Ve svém příspěvku jsme se pokusili ukázat, jak přispívají kulaté stoly k formulování a projednávání aktuálních témat české vzdělávací politiky. Vycházeli jsme při tom z otázky formulované ve výzkumném problému: „Která témata byla předmětem kulatých stolů ve sledovaném období a jaký byl jejich vývoj?“ Jako odpověď na tuto otázku jsme určili sedm tematických okruhů kulatých stolů a charakterizovali jejich vývoj v kontextu aktuálních témat vzdělávací politiky představených ve výročních zprávách a dlouhodobých záměrech MŠMT a jejich návštěvnost ve sledovaném období. Byly to tyto okruhy: Kurikulum, Evaluace škol a hodnocení žáků, Škola, Učitel, Budoucnost škol(ství), Financování školství, Ostatní. V poslední subkapitole jsme se věnovali podrobněji tematickému okruhu Kurikulum.“ V závěru studie se uvádí: „Domníváme se, že můžeme konstatovat, že kulaté stoly k uspokojování potřeb pedagogické praxe v oblasti vzdělávací politiky významně přispívají.“

V době pandemie jsme přešli na formu on line s možností účasti odkudkoli, kladení otázek v chatu a sledování záznamu kdykoli podle času zájemce. Pozvánky, tiskové zprávy, články i videozáznamy najdete na webu SKAV. Kulaté stoly jsou tam zaznamenány od roku 2011, takže mohou poskytovat zájemcům bohatý materiál k jednotlivým tématům i pohled na vývoj řešení problémů.
 
Snad všechny tyto materiály někdy poslouží i historikům pedagogiky, kteří se budou (možná???) věnovat období reforem vzdělávání a činnosti inovátorů. SKAV se na kulatých stolech zabýval celou řadou tématických okruhů, ale nejpočetnější v toku času byly kulaté stoly k problematice RVP.
 
 
Kulaté stoly a stanoviska SKAV k RVP
 
Pro ilustraci uvádíme přehled témat a otázek řešených na kulatých stolech týkajících se Rámcových vzdělávacích programů, jejich implementace a následně i revizí. Kulatých stolů k RVP bylo od roku 2003 přes třicet. Ne u všech kulatých stolů byly zachovány všechny údaje, otázky a výstupy, forma pozvánek se měnila. Snad nám neúplnost přehledu prominete.
 
Pokud si pročtete uvedený přehled s otázkami a jmény panelistů, otevře se před vámi vlastně příběh kurikulární reformy. Můžete si podle kladených otázek povšimnout, jak se kurikulární reforma vyvíjela, jak nedostatečné byly informace MŠMT k záměrům a průběhu reformy, na jak základní údaje jsme se na kulatých stolech museli odpovědných úředníků ptát, a také je patrné, jak se situace v jednotlivých fázích reformy opakovala. Pedagogové se opakovaně dožadovali možnosti účastnit se na procesu přípravy. Teprve ve fázi poslední revize RVP se situace o něco zlepšila. Doufejme, že k tomu přispěla i dlouholetá aktivita SKAV formou pořádání kulatých stolů.
 
Pro bližší seznámení s pohledem SKAV na problematiku připojujeme odkazy na jednotlivá stanoviska SKAV v průběhu kurikulární reformy. Obvykle byla prezentována právě na kulatých stolech.
 
 
Kulaté stoly a stanoviska SKAV k reformě kurikula (20032022)
 
 
Duben 2003 Budou osnovy opravdu zrušeny?
— Proč je vůbec potřeba něco měnit?
— Co se vlastně budou děti podle rámcového vzdělávacího programu učit jinak?
— Jak budou učitelé učit a kdo je to naučí?
 
Panelisté: Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, Praha 4 – prof. Karel Rýdl, Univerzita Pardubice –PaedDr. Karel Tomek, ředitel odboru MŠMT
 
 
Prosinec 2003 – Ruší RVP skutečně předměty?
Jaké byly záměry tvůrců rámcových vzdělávacích programů?
Čeho se obává Asociace učitelů dějepisu?
Jaké možnosti otvírá RVP učiteli?
 
Panelisté: Mgr. Petr Albrecht, učitel gymnázia, Příbram – PhDr. Jaroslav Jeřábek, ředitel Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP) – PaedDr. Helena Mandelová, předsedkyně ASUD
 
 
Leden 2004 Kdo bude učitele vzdělávat pro výuku podle RVP a ŠVP?
Proč je systematická příprava pro výuku podle RVP a ŠVP nutná?
Jak chce ministerstvo zajistit systém DVU jako jeden z pilířů prosazení reformy a dodržet finanční zajištění podle Dlouhodobého záměru?
Jakou přípravu potřebují ředitelé škol na základě současného stavu a kdo je kompetentní ji poskytovat a proč?
 
Panelisté: RNDr. Jindřich Kitzberger, ředitel ZŠ nám. Interbrigády v Praze 6, předseda SKAV – Mgr. Michaela Prášilová, Ph. D., PedF Univerzity Palackého Olomouc – PhDr. Martin Profant, poradce ministryně, MŠMT
 
 
Únor 2004 Umíme hodnotit výstupy ŠVP?
Jak by měl vypadat systém evaluace a sebeevaluace školy?
Jak bude ČŠI hodnotit školní vzdělávací programy?
Jaké jsou možnosti a rizika hodnocení výstupů (kompetencí)?
 
Panelisté: Ing. Marie Kalábová, ústřední školní inspektorka, ČŠI – prof. Karel Rýdl, Univerzita Pardubice – RNDr. Jana Straková, AISIS, SKAV
 
 
Září 2004 Úkoly ředitele v přípravě učitelů na zavádění RVP ZV
Jak definují zodpovědnost ředitele za vzdělávání učitelů nové zákony? Jaké programy jsou připraveny na podporu učitelů a ředitelů?
Jak bude organizováno vzdělávání učitelů v souvislosti se zaváděním RVP ZV? (Na co by se mělo vzdělávání ředitelů a učitelů zaměřit?)
Jaké nové kompetence potřebují učitelé pro výuku podle RVP a ŠVP? Jaké kompetence potřebují ředitelé?
 
Panelisté: PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka ZŠ s RVJ Angelovova, Praha 4 – PhDr. Jaroslav Jeřábek, ředitel VÚP – PaedDr. Jaroslav Müllner, náměstek ministryně, MŠMT – Mgr. Jiří Nekola, ředitel Pedagogického centra Praha
 
 
Říjen 2004 Čím pedagogické fakulty podporují kurikulární reformu?
Jak se odrazí zavádění RVP ZV v organizaci i obsahu přípravného vzdělávání učitelů?
Co fakulty nabízejí učitelům z praxe v oblasti dalšího vzdělávání?
 
Panelisté: Mgr. Nikola Moslerová, katedra pedagogiky, Ostravská univerzita – Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., děkan PedF Masarykovy univerzity Brno
 
 
Říjen 2005 Umí školy napsat ŠVP a učit podle nich?
Jaké jsou výsledky pilotního ověřování tvorby školních vzdělávacích programů a co se ukázalo jako nezbytné pro pomoc ostatním školám?
Umožňují škole nastavená pravidla být plně pedagogicky autonomní?
Jak se jeví RVP/ŠVP z hlediska realizace kurikulární reformy? (Prezentace studie SKAV)
Jaká byla realizace pilotáže ŠVP a co by ředitelé poradili svým kolegům, kteří teprve začínají?
 
Panelisté: PhDr. Jaroslav Jeřábek, ředitel VÚP – Mgr. Michaela Prášilová, Ph. D., Univerzita Palackého, Olomouc – Mgr. Jaroslava Simonová, Asociace pro domácí vzdělávání, SKAV – Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, Praha 4 – Mgr. Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Jižní, Praha 4
 
 
Prosinec 2005 Mediální podpora reformy aneb Jak vysvětlit smysl a podstatu změn veřejnosti a učitelům?
Mohou média podporovat reformy? Jaká je jejich role? Jak může vypadat mediální kampaň?
Co novinář může a nemůže? Je reforma vzdělávání přitažlivým mediálním tématem?
Jaké jsou dopady článků v médiích do praxe? Jak zpopularizovat podstatu reformy rodičovské, tj. zcela laické veřejnosti?
Co udělalo/dělá MŠMT pro mediální podporu reformy?
 
Panelisté: doc. PhDr. Jan Jirák, proděkan IKSŽ – Katedra mediálních studií, FSV UK – Zoja Franková, NÚOV – Radka Kvačková, Lidové noviny – Ivana Sovišová, Česká televize – Jaroslava Šteflová, Učitelské noviny – Jan Wagner, Česká škola – PaedDr. Michal Černý, ředitel ZŠ Klánovice, Praha 9 –PaedDr. Blanka Janovská, ředitelka FZŠ Chlupova, Praha 5 – PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel ZŠ Propojení, Sedlčany – PhDr. Martin Profant, ředitel analyticko-koncepčního odboru, MŠMT
 
 
Červen 2007 Mohou projekty ESF 20072013 podpořit reformu vzdělávání?
Co potřebuje školský systém a jakou podporu potřebují školy, aby mohly být realizovány cíle reformy, jejímž smyslem je zaměstnatelný a konkurenceschopný absolvent, který získá klíčové kompetence pro svůj pracovní a osobní život?
Jakým způsobem budou projekty ESF využity k podpoře kurikulární reformy? Do jakých oblastí bude zaměřen obsah projektů? Jakou část budou tvořit projekty systémové a jakou grantová schémata? Na co mohou školy zaměřovat svoje projekty a jakým způsobem budou moci efektivně čerpat peníze z ESF na realizaci kurikulární reformy?
Jaké jsou zkušenosti žadatelů z minulého programového období 2004–2006? Co by se mělo v prováděcích dokumentech změnit, aby projekty byly dostupnější pro školy a neziskové organizace?
 
Panelisté: PhDr. Leo Čuda, ředitel Obchodní akademie Břeclav – Mgr. Petr Daniš, ředitel Sdružení TEREZA, o. s. – RNDr. Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně pro všeobecné, odborné a další vzdělávání – Mgr. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8 – RNDr. Zuzana Matušková, ředitelka odboru, MŠMT – Mgr. Jaroslava Simonová, SKAV, o. s.
 
 
Říjen 2007 – Klíčová postava ve vzdělávání – učitel
Pomůže našemu vzdělávání zkvalitnění práce učitelů?
Jak vychovávat dobré učitele a jak je ve školství udržet?
Jak podpořit jejich prestiž?
Jaké nároky kladou změny na učitele, jak na ně reagují?
Jaký je vliv kurikulární reformy na povolání učitele?
Na co by se měli nyní soustředit ředitelé?
 
Panelisté: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., MFF UK Praha – PhDr. Jan Beran, Ph. D., PedF Masarykovy univerzity Brno – Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Předškolní, Praha 4 – Kunratice – Mgr. Zdeněk Bělecký, ředitel ZŠ Meteorologická, Praha 4 – RNDr. Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně, MŠMT – Mgr. Jan Mareš, , Ph.D., FSS MU Brno – PaedDr. Karel Tomek, VÚP Praha
 
 
Květen 2008 – Připravují mateřské školy podle nových ŠVP děti dostatečně na roli školáků?
Jaké změny přináší RVP/ŠVP do předškolního vzdělávání? Je cílem RVP předškolního vzdělávání připravovat děti na roli školáků?
Jaké jsou poznatky poradenských pracovníků? Jsou děti jiné? Může za změny v dovednostech předškolní vzdělávání?
Osobní zkušenost, jak se jevila a jeví příprava dětí na roli školáků v MŠ
Zkušenosti ředitele ZŠ, zkušenosti ředitelky mateřské školy
 
Panelisté: Mgr. Hana Imlaufová, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8 – Mgr. Miloš Novotný, ředitel ZŠ Nemyčeves – PhDr. Kateřina Smolíková, VÚP – Mgr. Ludmila Šprachtová, ředitelka MŠ Praha 8, Asociace předškolního vzdělávání – PaedDr. Eliška Vencálková, lektorka, Asociace předškolního vzdělávání
 
 
Leden 2009 Rozvoj čtenářské gramotnosti
Jaká je odpovědnost školy za rozvíjení čtenářské gramotnosti všech žáků? Za jakých podmínek jí může škola úspěšně dostát?
Jak lze rozvíjet prožitkové čtení, přemýšlení nad texty a vytvářet čtenářské společenství? Jaké jsou zkušenosti s rozvíjením čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ?
Jak lze skloubit výuku zeměpisu s rozvíjením aktivního čtení? Jaké jsou poznatky z ověřování dovedností žáků různého věku číst s porozuměním odborný text?
Jaké aktivity pro zlepšování čtenářské gramotnosti připravuje a uskutečňuje státní správa? Jakou metodickou podporu nabízí učitelům VÚP?
 
Panelisté: PhDr. Ondřej Hausenblas, PedF UK Praha a Kritické myšlení, o. s. – Mgr. Miloš Šlapal, ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice – RNDr. Dana Řezníčková, Ph. D., Katedra sociální geografie a region. rozvoje PřF UK – PaedDr. Karel Tomek, Výzkumný ústav pedagogický Praha
 
Únor 2009 Co s matematickou gramotností?
Jaké mohou být důvody propadu českých žáků ve výzkumu TIMSS? Jak souvisí s cíli a metodami výuky matematiky na základních školách?
Jaké jsou zkušenosti s rozvíjením matematické gramotnosti? Jakou roli v tomto procesu hraje poskytování cílené zpětné vazby?
Jaké kroky veřejné správy budou navazovat na zjištění výzkumu TIMSS?
 
Panelisté: PhDr. Filip Roubíček, Ph. D., Matematický ústav AV ČR, v. v. i. – Mgr. Věra Olšáková, ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s. r. o., Uherské Hradiště – RNDr. Jindřich Kitzberger, MŠMT, skupina všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání
 
 
Březen 2009 Kam se má ubírat výuka dějepisu?
Jaký je smysl a cíle výuky dějepisu na základních a středních školách?
V čem spatřujete hlavní problémy současného pojetí dějepisu
 
Panelisté: PaedDr. Helena Mandelová, Asociace učitelů dějepisu ČR – prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Ústav českých dějin FF UK Praha – Mgr. Tomáš Mikeska, katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK Praha, Gymnázium Sázavská – PaedDr. Marie Rauchová, MŠMT, odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání – Mgr et Mgr. Aleš Franc, Výzkumný ústav pedagogický – Mgr. Petr Albrecht, program Tváří v tvář historii, PORG
  
Duben 2009 Jak dál s ICT ve všeobecném vzdělávání?
Kam směřují školy v oblasti využívání ICT? Co chtějí a co potřebují?
Jaká je role ICT z pohledu managementu školy?
Jaká je role metodika ICT a učitele informatiky na ZŠ?
 
Panelisté: Mgr. Dagmar Kocichová, zástupkyně ředitele, Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava – Mgr. Petr Naske, ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6, člen Jednoty školských informatiků – PhDr. Ondřej Neumajer, Ph. D., Výzkumný ústav pedagogický
 
 
Květen 2009 Jak zajistit lepší kvalitu výuky cizích jazyků?
Jaké jsou problémy pregraduálního a dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků?
Proč jazyková výuka nepřináší výsledky, které jsou dosahovány v zahraničí?
Co pro zlepšení kvality výuky cizích jazyků připravil Výzkumný ústav pedagogický
 
Panelisté: Mgr. Naďa Vojtková, Katedra anglického jazyka a literatury PedF MU Brno, AMATE – PhDr. Jitka Tůmová, odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT – Mgr. Kamila Sladkovská,Výzkumný ústav pedagogický Praha
 
 
Červen 2009 Co s etickou výchovou?
Oříšky etické výchovy – první vážný zásah do RVP. Výsledky diskuse o etické výchově. Anketa studentů VOŠP s žáky základních škol o etické výchově
Budoucnost etické výchovy. Důležitost etické výchovy v současné škole. Srovnání situace v ČR a na Slovensku
Jaké jsou zkušenosti škol?
 
Panelisté: RNDr. Jindřich Kitzberger, MŠMT, skupina všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání –Mgr. Simona Šedá, VÚP Praha – Mgr. Petr Uherka, Vysoká odborná škola publicistiky v Praze – PaedDr. Jiřina Tichá, PaedDr. Marie Rauchová, Mgr. Lenka Schwarzová, MŠMT, odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání – PhDr. Pavel Vacek, Ph. D., Univerzita Hradec Králové – Ing. Jitka Macháčková, Letohradské gymnázium – Mgr. Marie Navrátilová, ZŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou
 
 
Říjen 2009 Občanská gramotnost
Mezinárodní výzkum občanské výchovy (IEA 09)
Jak chápat občanskou gramotnost?
Výchova k občanství v praxi české školy
Podpora občanské gramotnosti v RVP
Představení Centra občanského vzdělávání, založeného MŠMT ČR při MU Brno
 
Panelisté: PhDr., ing. Petr Soukup, Ústav informací ve vzdělávání – Mgr. Martin Matějka, Ph. D., Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii, Gymnázium Poděbrady – Mgr. Filip Hotový, o. s. GEMINI, projekt Centrum pro demokratické učení – PhDr. Maria Bezchlebová, Výzkumný ústav odborného školství – Mgr. Ondřej Matějka, Centrum občanského vzdělávání
 
 
Září 2010 Zkušenosti učitelů a ředitelů s úpravami a revizemi ŠVP
V čem jste měnili ŠVP a proč?
Co by školám pomohlo při úpravách ŠVP?
Jak si školy s úpravami poradily?
Narážíte při potřebných změnách na omezení daná RVP?
Je třeba měnit RVP? Pokud ano, v čem a jak?
Jaký postoj má k úpravám ČŠI? Jak často se s nimi setkává?
 
Panelisté: PhDr. Irena Borkovcová, Česká školní inspekce – Mgr. Jitka Jarníková, Výzkumný ústav pedagogický – ředitelé ZŠ
 
 
Říjen 2010 Koncepce a principy revizí a změn kurikula
Co znamená revidovat a měnit kurikulum?
— Jakým způsobem mají být revize kurikula prováděny? Čím se mají změny kurikula řídit?
Jak se vyrovnat s tím, že díky změnám ve společnosti a vývoji poznání (v oborech, v psychologii, v pedagogice, v technologiích a v řízení procesů ve vzdělávání) se už po krátké době může zdát kurikulum nevyhovující a budou tendence ho měnit?
Jak akceptovat užitečné a oprávněné návrhy na změny a jak odmítat návrhy pramenící z parciálních zájmů vlivových skupin?
Jak udržet kurikulum na realizovatelné úrovni?
Kdo vytváří očekávání spojená se vzděláním?
Jak dosáhnout celospolečenského konsensu na cílech vzdělávání?
Je nutné formulovat vzdělávací cíle na úrovní národního programu vzdělávání?
Jak optimálně provázat revize ŠVP a RVP?
Jak se nejlépe dobrat ke kriteriím hodnocení kurikula?
 
Panelisté: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph. D., PedF Masarykova univerzita Brno – PhDr. Hana Košťálová, SKAV – Mgr. Tomáš Pavlas, Výzkumný ústav pedagogický – Ing. Bc. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice – Praha 4
 
 
Listopad 2010 Podpora výuky průřezových témat
Jaká byla reflexe koncepce průřezových témat (PT) v rámcových vzdělávacích programech po prvních letech výuky?
Jaká jsou východiska pro koncepci metodické podpory PT?
Jak probíhala práce na tvorbě doporučených očekávaných výstupů (DOV) a kdo se do přípravy metodické podpory zapojil?
Jak v listopadu 2010 vypadají doporučené očekávané výstupy k průřezovým tématům? K čemu mohou být užitečné a jak s nimi dále pracovat?
Co přinesly DOV nového, co znamenala tvorba DOV pro reflexi PT a jejich současnou podobu v kurikulárních dokumentech?
 
Panelisté: PaedDr. Markéta Pastorová, VÚP – doc. PhDr. Josef Valenta, FF UK a Divadelní fakulta DAMU – Mgr. Filip Hotový, Ph. D., Centrum pro demokratické učení při MU v Brně – Mgr. Petra Skalická, Člověk v tísni, o. p. s. – Mgr. Petra Šimonová, Sdružení Tereza – PhDr. Jan Činčera, Ph. D., Technická univerzita Liberec – prof. PhDr. Jan Jirák, Ph. D., Fakulta sociálních věd UK
 
 
Leden 2011 Učíme, nebo neučíme čtenářskou gramotnost?
V jaké oblasti čtenářské gramotnosti žáci dopadají nejhůře a proč?
Jak se daří v našich školách zavést výuku čtenářské gramotnosti?
Jak lze rozvíjet čtenářskou gramotnost v jiných předmětech než jen v českém jazyce?
Jaký je vztah čtenářské gramotnosti a výchovy ke čtenářství?
Jak vypadá systém vzdělávání učitelů ve čtenářské gramotnosti?
Co udělalo a může udělat MŠMT a další organizace pro zlepšení čtenářské gramotnosti?
 
Panelisté: PhDr. Ondřej Hausenblas, Kritické myšlení – Mgr. Pavlína Hublová, ZŠ Černý most – Mgr. Lenka Schwarzová, MŠMT – Mgr. Vladislav Tomášek, ÚIV
 
 
Březen 2011 Modelový ŠVP – povinné osnovy, nebo pomoc slabým školám?
— Budou muset školy upravit své ŠVP podle doporučených osnov?
— Zastaví vzorové osnovy kurikulární reformu?
— Plánuje ministerstvo školství přípravu modelového školního vzdělávacího programu (ŠVP)?
— Co by měl modelový ŠVP splňovat, aby přinesl školám užitek?
— Jaký je vztah mezi vzdělávacími standardy, modelovým ŠVP a vývojovými kontinui?
 
Panelisté: Zdeněk Brož, ředitel ZŠ Chrudim – Michal Černý, ředitel ZŠ Klánovice – Stanislava Krčková, VÚP – Martin Krejza, MŠMT ČR – Miroslava Škardová, SKAV, Step by Step
 
 
— Jak revize RVP může přispět ke zlepšování výsledků vzdělávání?
— Co očekáváme od revize RVP, na níž pracuje ministerstvo školství?
— Co si myslí učitelská veřejnost o rámcových vzdělávacích programech?
— Jak často a jakým způsobem by měla probíhat revize RVP?
— Kdo by měl formulovat zadání pro revizi RVP a kdo kontroluje, zda byla provedena dobře či špatně?
— Měli by do revize RVP mluvit i učitelé? A jak to zařídit?
— Víme, jak podobné revize probíhají v zahraničí?
— Jak současná revize RVP ovlivní proměnu našich škol?
 
Panelisté: Mgr. Tomáš Pavlas, odborný pracovník, Národní ústav pro vzdělávání – PhDr. Stanislava Krčková, bývalá ředitelka VÚP – RNDr. Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Nymburk, předseda Asociace ředitelů gymnázií ČR – Mgr. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha, předseda PAU, prezident APU
 
 
— K čemu má kurikulum v systému sloužit?
— Jak se má změnit, aby to pomáhalo učení dětí?
— Co by mělo v RVP zůstat zachováno v současné podobě? A proč?
— Co se ve stávajícím kurikulu naopak neosvědčilo?
— Jak by měla probíhat jeho revize? A jak se to děje ve skutečnosti?
— Co bude změna kurikula obnášet pro školy? Co je potřeba, aby po revizi následovalo?
 
Panelisté: Iva Cichoňová, ředitelka, ZŠ Angel, Praha 12 – Olga Doležalová, učitelka, Společnost Montessori ČR, SKAV – Daniela Růžičková, garantka ICT a Člověk a svět práce, Národní ústav pro vzdělávání – Karel Tomek , metodik, Národní ústav pro vzdělávání – Jan Tupý, spoluautor koncepce RVP ZV
 
 
— Co by měla obsahovat komunikační strategie ministerstva?
— Jak by měla vypadat moderace odborné diskuze ve vzdělávání?
— Co si představujeme pod transparentním systémem připomínkových řízení strategických dokumentů?
— Jak by mělo ministerstvo zohledňovat názory odborné veřejnosti?
— Co už se v minulosti podařilo a můžeme na tom stavět a čeho se vyvarovat?
 
Panelisté: Bohumil Kartous, EDUin – Jindřich Kitzberger, Duhovka Group, Centrum školského managementu PedF UK – Petr Kulíšek, Národní síť MAS – Klára Laurenčíková, ČOSIV – Petr Pavlík, MŠMT – Ondřej Šteffl, Scio
 
 
— Podle čeho revidovat rámcové vzdělávací programy?
— Jaká je celospolečenská zakázka pro vzdělávání v ČR?
— Jak vzniká, kdo ji definuje?
— Jak to souvisí s revizí RVP?
— Co může přinést strategie ČR 2030?
 
Panelisté: Miroslava Černochová, proděkanka pro zahraniční vztahy, Pedagogická fakulta UK – Ondřej Charvát, tajemník Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Úřad vlády ČR – Olga Kofroňová, vedoucí oddělení pro koncepci kurikula, kvalitu a hodnocení ve vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání – Miloš Rathouský, zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy ČR – Petra Skalická, členka Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Člověk v tísni
 
 
— Proč je třeba zvyšovat mediální gramotnost? Jakou prioritu by tento požadavek měl mít? Jaký je vztah mediální gramotnosti k připravované Strategii 2030+?
— Stávající stav výuky – jak je stávající průřezové téma mediální výchovy školami naplňováno?
— Jak by měla vypadat výuka mediální gramotnosti? Je k ní nutně třeba mít nějaké materiální vybavení (například počítače)?
— Jak vypadá příprava učitelů na výuku mediální gramotnosti?
— V jakém stavu jsou přípravy revizí RVP a jakou roli v nich bude mediální gramotnost hrát?
 
Panelisté: Bořivoj Brdička, Jednota školských informatiků – Jaroslav Foltýn, MŠMT – Jan Jirák, Katedra mediálních studií, FSV, UK – Tomáš Kuba, Asociace waldorfských škol – Michal Kaderka, Učitelská platforma – Markéta Pastorová, Národní pedagogický institut – Karel Strachota, Člověk v tísni
 
 
— Co mění ve výuce malá revize RVP?
— Jakým způsobem probíhal proces „škrtání“ očekávaných výstupů v mnoha oborech? Lze považovat proces přípravy malé revize RVP za transparentní?
— Jak získat pro změny učitele? Byla malá revize dostatečně komunikována a vysvětlena?
— Jaký bude osud pracovních skupin k jednotlivým oblastem RVP a co se stane s výsledky jejich práce?
— Jak na základě této zkušenosti připravit velkou revizi RVP?
— Co zásadního se musí změnit v pojetí kurikula do budoucna?
 
Panelisté: Štěpánka Baierová, ZŠ Lerchova Sušice, Učitelská platforma – Bořivoj Brdička, Jednota školské informatiky – Michal Černý, Asociace ředitelů ZŠ – Jaroslav Foltýn, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Ivo Jupa, Národní pedagogický institut – Martin Rusek, Pedagogická fakulta UK
 
 
Březen 2022: Co přinese revize RVP dětem?
— Jak revize RVP může podpořit úspěch každého žáka?
— Kde je v revizi vidět, že se svět změnil a dál mění?
— Jak se v souvislosti s tím má proměnit obsah vzdělávání?
— Neutrpí revizí kvalita vzdělání?
— Má známkování po revizi místo ve vzdělávání?
— Jaké bude změna klást nároky na učitele, na školy? Co k tomu budou potřebovat?
 
Panelisté: Petr Chaluš, Národní pedagogický institut – Jan Jiterský, MŠMT – Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu – Tomáš Kuba, SKAV – Eva Píšová, Asociace metodiků cizích jazyků AMATE, zástupkyně Kompas – Martin Plášek, Česká středoškolská unie
 
 
— Jak probíhá revize RVP ZV a jak je řízen její proces?
— V jakém vztahu jsou vznikající Hlavní směry revize RVP ZV (a další vznikající materiály) ke Strategii 2030+ a k probíhající revizi?
— S jakým zadáním a na čem pracují pracovní skupiny NPI?
— Je možno počítat se stávajícím harmonogramem? Je stále ještě realistický?
— Má revize RVP ještě reformní potenciál?
— Jak komunikovat RVP směrem k veřejnosti?
 
Panelisté: Jan Jiterský, MŠMT – Petra Keprtová, SKAV – Martin Rusek, Kompas – Petra Skalická, Člověk v tísni – Kamil Ubr , NPI ČR – Milena Vlčková, ředitelka MŠ, ZŠ a SŠ Waldorfská, České Budějovice
  
 

0 komentářů: