Charismatický ředitel nebo dobré vztahy mezi učiteli teoretické i odborné výuky. Školní inspekce hledala, co mají společného úspěšná učiliště

úterý 7. února 2023 ·

Česká školní inspekce se v poslední době v některých tematických zprávách pouští o něco hlouběji, než je zvykem. Platí to i o tematické zprávě Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory z konce minulého roku.

  

Zdroj: Beduín 6/2023

 

Sympatické na ní je nejen to, že se věnuje typu škol, který dlouhodobě obecně trápí vysoká školní neúspěšnost doprovázená předčasnými odchody ze vzdělávání (viz výroční zpráva ČŠI, str. 134), ale také zaměření na dobrou praxi. Šetření se uskutečnilo na 12 středních školách vybraných na základě předchozí inspekční činnosti. Jeho součástí byly i hloubkové rozhovory s řediteli a dalšími zaměstnanci školy, hospitace v hodinách nebo dotazování žáků. Zprávu se vyplatí prolistovat už kvůli „rámečkům“ obsahujícím záznam částí z těchto rozhovorů. Co mají podle školní inspekce společného?

 

 

Vize

 

Tyto školy mají typicky svou vizi lépe zpracovanou, než je obvyklé. Kromě toho není vize jen formálním dokumentem, ale skutečně se propisuje do života školy. Bere v úvahu specifika žáků (včetně nižší motivace k učení nebo vyššího rizika školní neúspěšnosti a předčasného odchodu ze školy) a klade důraz na jejich úspěch ve škole i v budoucím životě jako na cíl, ke kterému výuka směřuje.

 

 

Ředitel

 

Silnou osobnost ředitele s dobrými manažerskými, komunikačními a pedagogickými schopnostmi vidí autoři tematické zprávy ve většině těchto škol jako „nepostradatelnou pro udržení kvality vzdělávání“. Za rizikové považují, že přes delegování řady odpovědností pracují ředitelé v těchto školách mnoho hodin přesčas, což „se promítá do jejich osobních životů“.

 

 

Dobré vnitřní klima

 

Typické jsou pro tyto školy dobré vztahy mezi všemi, kdo školu tvoří. Platí to nejen pro vztahy mezi učiteli (včetně mistrů odborného výcviku), kteří spolu komunikují a poskytují si zpětnou vazbu, ale i pro přístup k žákům v teoretické výuce i v odborném výcviku nebo na pracovištích odborných partnerů, který zpráva popisuje jako partnerský. Pomáhá podle ní například posilovat sebedůvěru žáků při řešení zadaných úkolů. Výsledkem je i to, že téměř všichni učitelé, kteří na těchto školách učí, je považují za úspěšné.

 

 

Škola úzce spolupracuje s odbornými partnery

 

Podoba této spolupráce může mít různou podobu, není ale formální. Může zahrnovat účast zástupců partnerů, tj. odborníků z praxe, na tvorbě a úpravách školních vzdělávacích programů, na výuce nebo v komisích u závěrečných zkoušek. Může mít podobu spolupráce škol při organizaci odborných soutěží a jiných akcí. Některé z navštívených středních škol fungují jako centra odborného výcviku pro obor. Zpráva si všímá i toho, že úspěšné školy nezapomínají ani na spolupráci se školami základními. Pro potenciální zájemce o studium například pořádají exkurze.

 

 

Důraz na vzdělávání pedagogů

 

Zažitou praxí sledovaných středních škol je, že jejich vedení vyhodnocuje práci pedagogů a motivuje je ke zlepšování. Využívají k tomu různorodé nástroje: vzájemné hospitace, samostudium a další formy vzdělávání, ale i speciální programy na podporu začínajících učitelů.

 

 

Prevence školní neúspěšnosti

 

Typická je pro tyto školy pozornost, kterou věnují včasné reakci na školní neúspěšnost a jejím příčinám. Využívají různé strategie – mají nastavena striktní pravidla pro omlouvání absence a plnění zadaných úkolů, pořádají adaptační kurzy usnadňující přechod ze základní školy, nabízejí (bezplatné) volnočasové aktivity nebo individuální doučování.

 

 

Kvalita výuky

 

Podle hospitací jsou silnou stránkou výuky na těchto školách vstřícná pracovní atmosféra nebo provázání teoretické a praktické výuky a spolupráce mezi učiteli teoretických a odborných předmětů. Co inspekce pozitivně nehodnotila, byl průběh výuky zejména v hodinách teoretického vzdělávání, kde konstatovali problémy s aktivizací žáků a nízkou úroveň individualizace a diferenciace.

 

0 komentářů: