Třikrát o budoucích učitelích i o rodičovských aspiracích

středa 5. dubna 2023 ·

Projděte si tři nové studie, které vyšly v posledních týdnech. Věnují se stále aktuálnějšímu problému nedostatku učitelů (respektive důvodům, proč odcházejí ze školství), ale také tomu, jak zkušenost s online výukou ovlivnila sebevědomí rodičů při vzdělávání vlastních dětí.


Zdroj: Beduín 13/2023, 27. 3. 2023


Jan Drbohlav a Petra Hubatková jsou autory šetření mezi účastníky Národních srovnávacích zkoušek v roce 2022 s názvem Jak zaujmout budoucí vysokoškoláky pro studium učitelství? Ministerstvo školství, pro které tato analýza vznikla, zveřejnilo krátké shrnutí, které se zabývá překážkami, které brání akademicky úspěšnějším uchazečům o studium na vysoké škole (percentil nad 75 procent v testu obecných studijních předpokladů) podávat přihlášku na učitelský obor. Vychází z dat národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO a s tím souvisí i omezení šetření (například ne všechny vysoké školy tento typ přijímacích zkoušek používají).

 

Autoři šetření vidí potenciál v 6 procentech akademicky nadanějších uchazečů o studium na vysoké škole, kteří výslovně uvedli, že by chtěli jít učit, ale na učitelský obor se nepřihlásili (19 % si jich nepodalo přihlášku, učitelskou profesi pro sebe si ale umí představit). Obecně ale platí, že čím lepší měli výsledky v testu studijních předpokladů, tím méně o studiu učitelství uvažují. „Akademicky talentovaní uchazeči, otevření studiu učitelství, kteří si k němu nepodali přihlášku, vnímají velice negativně postavení profese učitele: mají za to, že to je stresující práce bez dostatečného respektu, s malým prostorem pro kariérní růst a uzavírající cestu k jinému atraktivnímu zaměstnání,“ konstatují autoři šetření. Navíc také často nepovažují studium učitelského oboru za výzvu a ani nevěří, že by je připravilo na práci s dětmi.

 

Přehledovou studii Odchody učitelů z profese Yvony Kostelecké a Evy Valáškové Vincejové zveřejnilo aktuální vydání časopisu Orbis Scholae. Autorky v článku analyzují literaturu publikovanou na toto téma v zahraničí v letech 2018–2021 a dávají tak pro české školství podstatné téma do širších souvislostí. Jejich přehledový článek ukazuje, že nedostatek učitelů i problematika dobrovolných předčasných odchodů z profese jsou celosvětový problém a že „náročné pracovní úkoly a podmínky, které jsou významným zdrojem stresu“, jsou vnímány jako charakteristika učitelské profese obecně. Článek popisuje faktory vázané na osobu učitele, na prostředí ve škole i na externí faktory vznikající v důsledku státních a lokálních politik, včetně kvality pregraduální přípravy, praxí nebo podpory při vstupu do profese, které aktuálně řešíme i u nás.

 

Studii Václava Korbela Pandemie a očekávání rodičů ohledně návratnosti investic do vzdělávání dětí vydal think tank IDEA. Výzkum vychází z dat čtyř dotazníkových šetření realizovaných mezi lety 2020–2021. Autor studie zjišťoval, zda a jak pandemie změnila očekávání rodičů o návratnosti různých typů investic do rozvoje dětí, konkrétně šlo o: 1. Čas věnovaný rodiči v oblasti vzdělávání jejich dětí (domácí úkoly, čtení, povídání apod.); 2. Peníze investované do vzdělávacích aktivit (kroužky, doučování, knihy apod.); 3. Kvalita navštěvované školy.

 

Rodiče podle něj obecně očekávají, že časová i finanční investice budoucí výdělky jejich dětí zvýší, o něco menší význam pro budoucí uplatnění dítěte má podle nich kvalita školy. Toto rozložení se během pandemie nezměnilo, přesto ale došlo k zajímavým posunům. Podle Václava Korbela u rodičů slabších žáků narostlo očekávání, že investice do vzdělání zvýší budoucí příjmy dítěte, zatímco u nadprůměrných žáků není změna statisticky významná. Zároveň ale rodiče slabších dětí přikládali na konci pandemie menší váhu času, který tráví s dětmi učením. Zajímavé je také to, že rodiče si myslí, že kvalitní škola pomůže slabším žákům více než na začátku pandemie, kdežto u nadprůměrných žáků si myslí opak.

 

0 komentářů: