Co se děje při přípravě revize RVP ZV?

sobota 7. října 2023 ·

O přípravě tzv, velké revize RVP ZV má informovat web Velké revize RVP základního vzdělávání, kde jsou kromě jiného i reporty činností pracovních skupin připravujících revizi. V září byla přerušena série neformálních online setkání Otevřeně o revizi – 2023, kde se diskutovalo o velké revizi RVP ZV a vedení projektu revize informovalo o aktuálním vývoji. Na webu je informace, že se v současné době pracuje na úpravě formátu a další setkání se připravuje. Nové informace prezentoval náměstek Jiří Nantl na tiskové konferenci.


Zdroj: Pedagogické info 4. 10. 2023

 

Z posledního zářijového Reportu činností pracovních skupin a nových informací na webu vyplývá řada změn ve struktuře pracovních skupin a týmů, které zřejmě reagují na jejich nepříliš dobré výstupy a nezvládnutou koordinaci. Řízení a koordinace tvorby RVP se ujali místo Kamila Ubra nyní Matěj Bulant a Jaroslav Fidrmuc. Garantem koncepční pracovní skupiny se stal nově Karel Tomek. O změnách ale nebyly například informovány desítky dobrovolných členů Širších konzultačních skupin a zřejmě ani oponenti pracovních skupin. Nikde nejsou změny vysvětleny.

 

Nově vzniklý Metodický tým pro všechny RVP ustavil pět integrovaných pracovních skupin. Integrované pracovní skupiny budou pracovat na konsolidaci očekávaných výstupů, tak aby formulované očekávané výstupy vytvářely jeden smysluplný celek rozvoje osobnosti mladého člověka.

 

Metodický tým určuje postupné kroky výrobního procesu revizí jednotlivých RVP a koordinaci jejich harmonogramu, metodiku, provedení. Zadává, jak má vypadat výstup jednotlivých kroků. Zodpovídá za výstupy i proces tvorby jednotlivých RVP, za koordinaci procesů a to i mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Řídí procesy integrované pracovní skupiny, vede podřízené členy týmu. Pracuje s navrženými očekávanými výstupy v rámci integrované oblasti/stupně vzdělávání, které propojuje s očekávanými výstupy klíčových kompetencí, základních gramotností, průřezových témat a vytváří konsistentní celek odpovídající přidělené časové dotaci.

 

Na společném prezenčním setkání 19. září 2023 zahájilo činnost pět nově ustanovených integrovaných skupin. Součástí každé integrované pracovní skupiny jsou zástupci původních pracovních skupin jednotlivých vzdělávacích oblastí, zástupci za klíčové kompetence a základní gramotnosti, průřezová témata a 1. stupeň. Jejich úkolem je konsolidace očekávaných výstupů, tj. precizace formulací, redukce, propojení s klíčovými kompetencemi, základními gramotnostmi a průřezovými tématy. Garanty těchto skupin zatím neznáme.

 

Pracovní skupiny zapracovaly do 2. verze očekávaných výstupů připomínky koordinačních skupin pro 1. a 2. stupeň a společné vzdělávání. Měly možnost provést dodatečnou redukci/propojení/přeformulování výstupů verze 2. Odevzdaly 2. verzi očekávaných výstupů ke konsolidaci integrovaným pracovním skupinám.

 

Členové koordinačních skupin se vyjádřili k verzi 2 očekávaných výstupů formou připomínek pro jednotlivé vzdělávacích oblastí a zpracovaly souhrnnou zprávu, se kterou bude dále pracovat metodický tým a integrované pracovní skupiny.

 

 

Koncepční skupina

 

Role koncepční skupiny se ve třetí fázi prací na RVP ZV změnila. Soustředí se na poskytování expertní podpory metodickému týmu při metodickém vedení integračních skupin. Její hlavní činností je poskytovat metodickému týmu srozumitelná stanoviska a průběžnou zpětnou vazbu k procesu integrace dosud vytvořených podkladů v souladu s koncepčními materiály a zadáním MŠMT.

 

 

Klíčové kompetence a základní gramotnosti

 

Skupina dokončila formulace očekávaných výstupů jednotlivých klíčových kompetencí a navrhla postup provázání klíčových kompetencí s obsahem vzdělávacích oblastí. Zástupci pracovní skupiny pro klíčové kompetence a základní gramotnosti se stali členy nově vzniklých integrovaných pracovních skupin.

 

 

Průřezová témata

 

Pracovní skupina dokončila práci na očekávaných výstupech, které nelze zařadit do žádného vzdělávacího oboru, a vytvořila sadu očekávaných výstupů k integraci do oborů.

 


Pro zajímavost se podívejte na původní harmonogram.
 Zdroj: web Velké revize RVP základního vzdělávání.

 

 

0 komentářů: