MŠMT ČR: Revidovaný RVP představíme veřejnosti začátkem roku 2024

čtvrtek 5. října 2023 ·

Návrh revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) by měl být předložen k veřejné konzultaci na počátku roku 2024. Od školního roku 2025/26 by mohl být používán školami dobrovolně a od školního roku 2027/28 pak povinně. U středních škol probíhá inovace oborové soustavy tak, aby byla nabídka oborů jednodušší, srozumitelnější a lépe odpovídala potřebám vývoje společnosti, ekonomiky a technologií. V rámci tiskové konference MŠMT 3. 10. to uvedl náměstek ministra Jiří Nantl.

 

Zdroj: MŠMT 3. 10. 2023

 

Jak v případě revize RVP ZV, tak u inovace oborové soustavy středních škol jde o dlouhodobě plánované a diskutované změny, na nichž již probíhají intenzivní práce. Kurikulum (dokumenty upravující obsah vzdělávání poskytovaného ve školách) je v České republice od roku 2005 dvoustupňové a zahrnuje rámcové vzdělávací programy vydávané ministerstvem a školní vzdělávací programy jednotlivých škol. Oborová soustavy středního školství je stanovena nařízením vlády.

 

„Již souvislosti se zavedením tohoto systému v roce 2005 se hovořilo o tom, že RVP má procházet průběžnou revizí (aktualizací), k čemuž však v praxi nedošlo a bylo provedeno pouze 13 dílčích úprav. Diskuse o potřebě tzv. velké revize RVP ZV intenzivněji probíhá v odborné veřejnosti posledních deset let a nyní předpokládáme, že nový RVP ZV bude vydán v průběhu roku 2024 tak, aby od školního roku 2025/26 mohl být nový RVP ZV používán školami na dobrovolné bázi a od školního roku 2027/28 povinně. S novým RVP ZV bude současně sladěna podoba testování v rámci jednotných přijímacích zkoušek,“ oznámil náměstek Nantl.

 

Fázování náběhu nového RVP ZV má umožnit školám, aby měly čas na kvalitní zpracování vlastních školních vzdělávacích programů a obdržely k tomu dostatečnou podporu ze strany státu. Tato podpora bude zahrnovat vydání modelových školních vzdělávacích programů a zpracování doporučených učebních opor, ale také metodickou práci s řediteli škol, kteří v České republice ze zákona odpovídají za kvalitu vzdělávání. „Stát se takto nastaveným postupem chce poučit mj. ze zkušeností s kurikulární reformou z roku 2005, kde taková podpora chyběla, a nový systém byl proto na řadě škol zaveden jen formálně,“ vysvětlil J. Nantl.

 

V připravované revizi RVP ZV bude kladen důraz na řešení dlouhodobých problémů i nových výzev českého vzdělávacího systému. Nově bude dán důraz na dosahování základních gramotností (jazykové, matematické), které budou podléhat systematickému monitorování ze strany státu. Dosud zhruba čtvrtina patnáctiletých v ČR je na, nebo pod hranicí funkční gramotnosti definované OECD. RVP ZV bude celkově organizován podle klíčových kompetencí podporujících celoživotní učení, čímž kurikulum reaguje na dynamicky se proměňující obsah a kontext dostupného poznání. Důležité je také posílení informační a mediální gramotnosti.

 

Ministerstvo s využitím dosavadních přípravných prací plánuje, že návrh revidovaného RVP ZV bude předložen k veřejné konzultaci v počátku roku 2024. Současně probíhá práce na inovaci oborové soustavy, a to ve spolupráci s odbornými platformami zahrnujícími i zaměstnavatele. Cílem je zjednodušit soustavu oborů středních škol, která nyní zahrnuje 283 oborů, aby byla lépe srozumitelná uchazečům o studium a aby obory odborného vzdělávání byly účinněji navázány na praxi prostřednictvím profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací. „To má umožnit rychlejší zavádění nových specializací do odborného školství ve spolupráci s praxí a současně posílit kvalitu všeobecné složky vzdělávání všech středoškoláků a společného oborového základu studentů odborných oborů, aby byli lépe připraveni na celoživotní učení a kariérní změny,“ uvedl náměstek Nantl.

 

Předpokládá se vypracování návrhu nařízení vlády o nové oborové soustavě do poloviny roku 2024 a následně, obdobně jako v základním vzdělávání, zpracování a projednání návrhů nových rámcových vzdělávacích programů pro středoškolské obory. 

 

0 komentářů: