Ludvík Eger: Jak by měla vize školy vypadat?

pátek 10. července 2009 ·

Vize a audit školy jsou základními stavebními kameny, které používáme, když chceme řídit změnu školy.


Vize se stává sdílenou představou o podstatných záměrech. Důležité je, že je spojena s očekáváním a usilováním o vše, co je spojeno s organizací. Je to základní záměr, který by měla organizace nabízet nejdříve. Ten se potom stává výzvou pro všechny, kteří jsou nějakým způsobem spojeni se školou. To znamená, že přesahuje vnitřní prostředí školy…

S vizí jako s obrazem budoucnosti je spojena otázka časového horizontu. Pro školy se doporučuje horizont několika let.


Vize má tři funkce (podle Murgatroyd a Morgan,1994)

– Za prvé je inspirací. Každý ve škole by měl být seznámen s vizí a měl by ji umět interpretovat. Vize by se měla stát základem pro povzbuzení, rozvoj, inspiraci, možnost uplatnění učitelů… je hybnou silou nejen pro jednotlivce, ale pro celou školu. Musíme zdůraznit, že vize musí zahrnovat žáky. Položme si otázku: je vize sdílena žáky?

– Za druhé je vize základním kamenem pro rozhodování. Každá činnost ve škole by měla být zvažována v souvislosti s vizí. Jak k ní přispívá naše činnost? Je ve shodě? Přibližuje naše činnost vizi realitě?

– Za třetí vize umožňuje všem uvnitř i vně školy najít společné body, které vedou ke zlepšení kvality. "Vize je nástrojem pro týmovou práci."…


Aby byla vize efektivní, měla by (podle Murgatroyd a Morgan, 1994) být:

1. výzvou náročnou, ale zároveň i realistickou

2. srozumitelná (jasná) – neměl by být dán prostor pro mylnou interpretaci

3. zapamatovatelná – ideální je, aby nebyla delší než 20–25 slov (v tomto tvrzení se ovšem různí autoři rozcházejí)

4. motivující pro ostatní lidi

5. hodnotově orientovaná – měla by zde být silná vazba na hodnoty školy

6. vizuální – mělo by to být něco, co reprezentuje nebo je zobrazeno vizuálně

7. mobilizující – měla by vyžadovat odpovědnost od všech

8. směrnicí – mělo by to být něco, pomocí čeho by zaměstnanci školy mohli porovnávat a hodnotit denně svoji činnost

9. měla by být spojena s potřebami studentů – základním testem vize bude její vztah k tomu, co studenti dělají a čeho dosáhnou

Upozornění: Vize je ovlivněna naší současnou situací, ale při její formulaci si musíme dát pozor na naši svázanost s momentálně důležitými věcmi, které nám někdy brání v koncentraci na priority budoucnosti. Vize musí být odstupem od každodenních záležitostí.

Vlastní formulace je také orientována pozitivně. Nepoužíváme negativní formulaci s problémy apod.


Při tvorbě vize se pro ředitele školy doporučují následující kroky

1. Nejdříve musíte ve škole přesvědčit o významu vize. Učitelé, studenti i ostatní pracovníci by měli chápat důležitost vize.

2. Tvoření vize předpokládá týmovou práci. Zapojte jednotlivce, malé týmy, učitele, žáky i rodiče a případně ostatní partnery školy. Vybírejte společné významy z pracovních návrhů (zde je vhodné použít metody brainstormingu, panelovou diskusi apod.). Tvorba vize by měla být společným dílem. Mělo by se vycházet z vizí ostatních, aby bylo dosaženo toho, že i ostatní se ztotožní s naší vizí.

3. Vytvořte skupinu, která provede generalizaci a vytvoří návrh, jenž bude opět posuzován…

Zbývá otázka kontroly vize. Každá vize by měla být stejně jako ostatní strategické dokumenty např. jedenkrát ročně podrobena určité supervizi. Ve škole to může být činěno v souvislosti s vytvářením výroční zprávy školy. Opět by to ovšem neměla být činnost pouze vedení školy, ale je nutné zapojit sbor a ostatní partnery školy.

Informujete pravidelně o vaší výroční zprávě rodiče školy?


Příklady vize školy


1. Naše škola se stane místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti a kde se rodiče a jiní členové komunity budou moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji jejich dětí.

2. (příklad z Anglie)
Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní a rodiče a ostatní členové komunity ji budou pravidelně navštěvovat a podporovat.

Ne všichni žáci budou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale jsme přesvědčeni o tom, že většina dětí může být lepší a může se do školy těšit.

Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými organizacemi a firmami, které přispějí ke zlepšení školy. Vytvoříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

Náš vzdělávací program a výuka budou odrážet potřeby a zájmy všech dětí a budou provázeny vysokým očekáváním výsledků a realizovány v s velkým zaujetím…

Pokud budete volit formu vize v podrobnějším rozpracování na např. 1–2 strany, potom ji doporučujeme rozdělit do následujících oblastí:
- Rozvoj kurikula
- Rozvoj kvality a její řízení
- Rozvoj vlastní organizace
- Rozvoj zabezpečení (zdroje lidské, materiální a finanční)

Je vaše vize prezentována ve všech důležitých dokumentech vaší školy?


Použitá literatura

Murgatroyd, S. a Morgan, C. Total Quality Management and the School. Buckingham: Open University Press, 1994


Zdroj: EGER, L. Strategie rozvoje školy. Plzeň: Cechtuma s. r. o., 2002, str. 16–20

Učitelské listy 2003/2004, č. 4, příloha Ředitelské listy, str. 2


0 komentářů: