Karel Starý a kol.: Pedagogika ve škole

středa 9. září 2009 ·

Dostala se nám do ruky zajímavá kniha. Na začátku úvodu se píše: „Držíte v ruce knihu určenou všem, kteří mají něco společného se školou. Učitelům, kteří se snaží přežít ve zdraví každodenní práci, studentům učitelství, jež pedagogická praxe teprve čeká, i rodičům, kteří si se svými dětmi ve školním věku nevědí rady.“ Následovat budou i další ukázky. Knihu si můžete dokonce zdarma objednat.


Starý, Karel. Pedagogika ve škole. Praha: Portál, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7367-511-0.


Úvod knihy

Názvem Pedagogika ve škole jsme chtěli vyjádřit názor, že pedagogika může nabídnout jazyk, jímž se lze bavit o problémech, které práce učitele a život školy přináší. Takovou odbornou diskusi považujeme ve škole za stejně důležitou jako přátelskou atmosféru a dobré osobní vztahy.

Kniha se nesnaží konkurovat přehledům obecné pedagogiky. Zabýváme se zde vybranými pedagogickými tématy, která považujeme za aktuální vzhledem k probíhající kurikulární reformě a transformaci školy podle potřeb současné i budoucí společnosti. Nezabýváme se pedagogikou jako vědním oborem, ale jako nástrojem k porozumění žákům, učitelům a každodenní školní realitě. Pokoušíme se o jakousi aplikovanou pedagogiku, založenou však na dobrých teoretických základech. Snažíme se vyhýbat spekulacím a svá tvrzení opírat o výzkumná zjištění. Na prvním místě čerpáme z prostředí české školy, ale nebráníme se inspiracím ze zahraničí.

Autorský kolektiv tvoří vysokoškolští učitelé, kteří více než dva roky spolupracovali v projektovém týmu při vzdělávání učitelských sborů. Jednotlivé kapitoly vznikaly na základě seminářů, které byly realizovány podle zjištěných vzdělávacích potřeb učitelů základních škol. Lektoři v době, kdy sami neučili, navštěvovali workshopy svých kolegů, což přispělo k jejich obsahové provázanosti. Workshopy byly účastníky anonymně hodnoceny a lektoři je podle kritických připomínek dále zdokonalovali. Evaluační proces a průběžná zpětná vazba vedly k tomu, že hodnocení se významně zlepšovalo. Domníváme se, že zpětná vazba učitelů z praxe nás „akademické teoretiky“ přivedla k tomu, abychom se vyjadřovali srozumitelněji, abychom se nezabývali okrajovými záležitostmi a přinášeli informace použitelné ve školní praxi.

Pro čtenáře, kteří budou číst tuto knihu jako celek, jsme témata uspořádali podle určité logické linie. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje kapitoly didaktického charakteru vztahující se k procesům vyučování a učení, druhá se soustředí na sociální vztahy ve škole. Cílem knihy není poučovat, ale spíše podněcovat k zamyšlení a nasměrovat k dalšímu studiu. Autoři zpracovávali témata, jež jsou jim blízká a dlouhodobě se jim věnují. V závěru kapitol proto doporučili knihy, jež se tématem zabývají.

Na závěr bychom všem čtenářům, pedagogům i nepedagogům, chtěli popřát příjemné čtení a pocit, že četba nebyla ztrátou času.

Karel Starý, vedoucí autorského kolektivu

____________

Kniha vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy v projektu Rozvoj sítě pražských inovujících škol – INOSKOP.

Můžete si ji zdarma objednat až do vyčerpání zásob na adrese: pavla.soustruznikova@pedf.cuni.cz


0 komentářů: