Jak dál s reformami vysokých škol?

úterý 20. října 2009 ·

Experti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnili na mezinárodní konferenci „Bílá kniha terciárního vzdělávání v ČR“ uspořádané MŠMT 16. 10. 2009 výsledky své analýzy reformy vysokoškolského vzdělávání. V ní konstatují, že se v České republice rozšířila možnost vzdělávání na vysokých školách, ale zároveň upozorňují, že současný systém řízení a financování nenutí vysoké školy ke zvyšování kvality vzdělávání a k provádění výzkumu na světové úrovni.


„Pro úspěch reformy je rozhodující náprava komunikace ministerstva školství a zájmových skupin,“ uvedla ministryně Miroslava Kopicová, která zároveň vyzvala akademickou komunitu k věcné diskusi. „Nelze pokračovat v emocionální a osobní rovině,“ dodala Kopicová.

Experti podpořili záměr ministerstva posílit strategickou rovnováhu mezi pravomocemi a zodpovědností orgánů řízení vysokých škol. V reakci na obavy některých institucí experti konstatují, že akademickou svobodu neohrozí účast neakademických členů na strategickém řízení vysokých škol. Zároveň upozorňují na nezbytnost propojení pravomocí a odpovědnosti za řízení vysokých škol. Například rektoři by měli mít možnost rozhodovat ve věcech, za něž jsou již nyní odpovědni. „Hájím akademické svobody duší i srdcem, avšak akademické svobody nesmějí být zaměňovány za rozhodování bez odpovědnosti,“ uvedla Kopicová.

Reforma připravovaná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy vyžaduje změnu způsobu financování vysokoškolského vzdělávání. Tím lze dosáhnout různorodosti nabídky vzdělávacích programů a výzkumu prováděného na vysokých školách a zároveň vytvořit prostředí pro výzkum na světové úrovni na vybraných vysokých školách.

Experti OECD ocenili systém finanční podpory studentů navržený Bílou knihou. V analýze zmiňují, že česká akademická obec si stěžuje na nedostatečné financování. Experti upozorňují, že nelze očekávat výrazné zvýšení veřejné finanční podpory vysokoškolského vzdělávání. OECD od roku 2006 České republice doporučuje částečně financovat činnost veřejných vysokých škol ze soukromých finančních prostředků.

„Analýzy vysokého školství prováděné experty Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj mají ve světě nejvyšší kredit a respekt,“ uvedla Kopicová. „Členské země OECD včetně Japonska a všech skandinávských států využívají těchto doporučení. Nálezy expertů představují cenné hodnocení a reflexi stavu na domácí scéně.“


Šéfporadce pro vysoké školství

Profesor Cambridgeské university Rudolf Haňka byl téhož dne jmenován předsedou nezávislého poradního sboru ministryně školství Miroslavy Kopicové pro reformu vysokého školství. V souvislosti s hodnocením reformy, které provedli experti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ministryně Kopicová uvedla, že tento poradní sbor složený z osobností akademického a veřejného života má pomoci ministerstvu nalézt celospolečenský konsensus a překonat obavy z reformy vzdělávání.

“Vzdělanost je motorem ekonomického růstu a kulturního rozvoje,” uvedla Miroslava Kopicová. „OECD nám vytýká, že je těžké prosadit reformu vysokého školství kvůli vyostřeným názorům v akademické obci a na politické scéně. Reforma má za cíl zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a studium zpřístupnit i studentům ze znevýhodněných sociálních skupin. Vysoké školy musí poskytovat studentům takovou kvalifikaci, o kterou je na trhu zájem. Reforma financování musí mimo jiné zajistit, aby dostali šanci všichni ti, kteří mají ke studiu předpoklady bez ohledu na sociální postavení rodiny.”

“Zohledníme připomínky a postřehy expertů OECD,” uvedl profesor Haňka. “Poradní sbor bude složen z představitelů akademické obce, podniků a dalších představitelů skupin, kterých se reforma týká. Při zachování akademické svobody a autonomie vysokých škol musíme systém jejich správy a řízení nastavit tak, abychom více propojili pravomoci a odpovědnosti. Jen tak zajistíme jejich životaschopnost.”

Profesor Rudolf Haňka působí na Cambridgeské univerzitě ve Velké Británii od roku 1972 zejména na Wolfsonské koleji, kde zastával v roce 1994 až 2000 pozici viceprezidenta. Od roku 2004 je zároveň profesorem fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.


0 komentářů: