Jana Hrubá: Jak na výuku cizích jazyků v raném věku dětí?

úterý 27. října 2009 ·

Jak si osvojujeme mateřský jazyk a jak lze tento způsob využít při osvojování dalšího jazyka? Jaké výhody přináší bilingvní vzdělávání? Existují nějaké nevýhody? Jaká témata jsou při osvojování cizího jazyka v raném věku vhodná? Jak se do procesu osvojování cizího jazyka v raném věku mohou zapojit rodiče?

Hledat odpovědi na tyto otázky bylo cílem mezinárodní konference „Bilingvní vzdělávání v jazykově homogenním prostředí“, kterou uspořádala 16. 10. 2009 ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 a tým projektu „Vytvoření metodiky pro výuku cizích jazyků v raném věku“. Účastníky projektu byli pedagogové čeští, nizozemští, němečtí a slovenští.

Dvouletý projekt, který běží od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009, představila koordinátorka projektu Marie Horčičková. Projekt financovaný Evropskou unií navazoval na předcházející projekt klubů pro malé děti „Mum, Dad and me“. Cílem projektu je vytvořit metodiku pro výuku jazyků v raném věku 2–3 let a poskytnout materiály učitelům, dětem a rodičům.

Výstupem projektu bude metodika – kniha pro učitele, DVD, průvodce pro rodiče a pracovní sešit pro děti, který byl ověřován v klubech. Kniha pro učitele „Teacher´s Resource Book“ byla na konferenci slavnostně pokřtěna a bude koncem listopadu k dispozici ke stažení na webu školy www.zsangel.cz

Carly Klein z univerzity ve Windesheimu v Nizozemsku vysvětlila, že v raném věku nejde o výuku jazyků, ale o zprostředkování kontaktu s jazykem, o spontánní osvojování. Mozek dítěte od 6 měsíců do 7 let je schopen vnímat zároveň dva jazyky. Cílem ale nemůže být plynulá komunikace – to je celoživotní proces.

Podle názoru Carly Klein, který vychází z výsledku jednoho z mnoha výzkumů mozku realizovaných v Nizozemí, teprve od 10 let, kdy se učíme gramatickou strukturu svého mateřského jazyka, ve kterém také myslíme, jde o učení cizího jazyka, do kterého si vlastně překládáme. Podle Carly Klein je pro začátek výuky cizího jazyka věk 6–9 let nevhodný.

Výzkumy prezentované na konferenci v Bruselu ukázaly, že myšlení dětí, které začínaly s raným osvojováním cizího jazyka a jsou dnes na střední škole, je pružnější dokonce i v matematických úlohách. V Nizozemí mají také zkušenost, že děti z turecké menšiny, které se vlastně učí zároveň tři jazyky, se přes ranou angličtinu zlepšily i v holandštině. „Just do it!“ zakončila Carly Klein.

PaedDr. Monika Černá, Ph. D. z Univerzity Pardubice, spoluautorka teoretické části projektu, hovořila o specifice výuky jazyka v raném věku a představila novou knihu pro učitele. Zdůraznila, že osvojování je nevědomý proces získávání jazyka a v rané fázi jde o poskytování příležitostí k osvojování jazyka ve spontánním prostředí.

Záleží na podmínkách, které pro to vytvoříme. Je to především dobrý učitel – kompetentní uživatel jazyka se znalostí didaktických zásad, pravidelný čas (denně až 30 minut), maximální kontakt s jazykem (i mimo školu – rodiče!) a prostředí příznivé pro učení (malé skupiny 5–6 dětí). Důležité je i zajištění dlouhodobé kontinuity ze strany rodičů. Pracuje se na základě zásady „tady a teď“, hovoří se o věcech, které se dějí právě teď, nebo které se bezprostředně staly/stanou.

„Učení jazyku ve velmi raném věku připomíná práci zemědělce, alespoň v tom smyslu, že investice jsou velké, ale sklizeň zaručena není. Výhody brzkého začátku lze chápat jako semínka úspěchu (seeds of success), která musí být opečovávána za příznivých podmínek“, píše dr. Černá v knize pro učitele.

V odpolední části konference byly prezentovány další výstupy projektu – video Příběhy žabáka Froggyho, Průvodce pro rodiče a Pracovní sešit pro batolata. Účastníci mohli zhlédnout videonahrávky využití metodiky v praxi v Itálii a v Německu.

Protože pro výuku cizích jazyků v raném věku existuje velmi málo materiálů, je práce celého projektového týmu opravdu záslužná.

Více o projektu na www.zsangel.cz


0 komentářů: