Sylva Konečná: Hodnocení žáků – recenze

pátek 7. května 2010 ·

Tato publikace se zabývá problematikou školního hodnocení žáků. Je rozčleněna do jedenácti kapitol a obohacena o dvacet názorných ukázek školního hodnocení žáků.


Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků. Praha: Grada 2009, 2. doplněné vydání. ISBN 978-80-247-2834-6


Autoři si uvědomují, jak je hodnocení žáků ve vyučování nezbytné, a zároveň, jak je složité, poněvadž hodnocení ve výuce se dotýká žáka, učitele i rodiče a přináší nejen příjemné situace, ale také velice vážné okamžiky, které ovlivňují život dítěte a mladého člověka. Kniha je určena zejména učitelům, budoucím pedagogům, studentům pedagogických i jiných fakult, ale i rodičům žáků.

První kapitola má název Hodnocení jako organizační součást jakékoliv lidské činnosti. Zde autoři popisují, jak hodnocení ovlivňuje osobnostní a sociální rozvoj žáka a také, jak je hodnocení přítomno nejen v činnosti učitele, ale také v činnostech žáků.

Druhá kapitola – Hodnocení žáků ve vyučování a jeho specifika – se zaměřuje na vymezení pojmu školního hodnocení a uvádí zde jednotlivá vysvětlení tohoto pojmu od různých autorů. Dále popisuje, že hodnocení žáků je spojeno s cíli vyučování. Uvádí zde tzv. Bloomovu taxonomii, v níž samotný autor dělí výukové cíle do tří oblastí. Také nás seznamuje s typy hodnocení.

Třetí kapitola – Hodnocení a vztah mezi učitelem a žákem – popisuje, jak prostřednictvím hodnocení vždy usilujeme o zlepšení vztahu mezi učitelem a žákem. Upozorňuje na to, že učitelovo hodnocení nesmí podléhat předsudkům o daném žákovi a navíc by mělo být pozitivně a motivačně laděné.

Čtvrtá kapitola – Funkce školního hodnocení – uvádí, jaké úkoly plní školní hodnocení a jaký význam hodnocení přináší, tzn. hodnocení slouží jako podklad pro vedení záznamů o prospěchu žáka, čímž se myslí např. žákovy pokroky, ale také umožňuje posoudit připravenost žáka pro další učení.

Pátá kapitola – Fáze hodnotícího procesu – popisuje fáze hodnotícího procesu, kterými učitel společně se žákem procházejí. Hodnotící proces rozděluje do sedmi fází.

Šestá kapitola – Formy hodnocení žáků – se zabývá způsoby, jakými můžeme hodnotit žákův výkon. Vysvětluje, že učitel musí vybrat takovou formu hodnocení, aby bylo hodnocení pedagogicky nejúčinnější, tzn. aby vedlo ke zvyšování efektivity. Zabývá se také otázkou, zda známkovat či hodnotit slovně, tedy zabývá se pozitivy a negativy kvantitativního a kvalitativního hodnocení.

Sedmá kapitola – Princip objektivity a subjektivity ve školním hodnocení – se zaměřuje na otázku, zda může být školní hodnocení ryze objektivní a spravedlivé, a upozorňuje na subjektivní chyby učitele při hodnocení.

Osmá kapitola – Význam pozitivního a negativního hodnocení žáků ve škole – poukazuje na to, jak pozitivní hodnocení potvrzuje výkon žáka, motivuje k dalšímu výkonu, dává mu prožít významný pocit úspěchu a vytváří příznivou atmosféru pro spolupráci žáka s učitelem. Ovšem to neznamená, že negativní hodnocení zde autoři zcela vylučují. Naopak tvrdí, že i neúspěch může být pro žáka určitým poznáním.

Devátá kapitola – Hodnocení kompetencí žáků – popisuje, jak v novém pojetí vzdělávání a vyučování se také mění pojetí hodnocení. Autoři zde zdůrazňují hodnocení formativní, neboli jinak zpětnovazební.

Desátá kapitola – Učitel i žák – účastníci procesu hodnocení – ukazuje na to, že učitel není pouze jediným hodnotitelem ve výuce. Neboť i žáci se účastní hodnocení ve výuce jednak jako ti, kteří jsou hodnoceni, jednak jako sami hodnotitelé.

Jedenáctá kapitola – Od kvalitního hodnocení ke kvalitnímu sebehodnocení žáků – popisuje, že jednou ze základních schopností, kterou by měl člověk mít, je schopnost kvalitně hodnotit svět kolem nás i sebe sama, tzv. sebehodnocení. Tedy seznamuje nás s tím, co pojem sebehodnocení je a jak tento proces sebehodnocení u žáků rozvíjet.

Tato publikace může všem zájemcům o tuto problematiku poskytnout návod na to, jak ve vyučovacím procesu správně žáky hodnotit, na co se zaměřit a čeho se naopak vyvarovat. Jak víme z praxe, školní hodnocení zatím zůstává ve své podstatě stejné, ale i přes toto tvrzení se zde můžeme setkat s určitou změnou, a tou je tendence směřující k humanizaci vyučování a hodnocení.


Knihu si múžete objednat ZDE.

0 komentářů: