Tiskové prohlášení Asociace speciálních pedagogů České republiky

pondělí 10. května 2010 ·

V dubnu tohoto roku byla založena Asociace speciálních pedagogů České republiky. Jde o organizaci sdružující speciální pedagogy zabývající se školskou, zdravotnickou a sociální problematikou.

Posláním asociace je především umožňovat svým členům aktivně se zapojovat do ovlivňování politiky státu a regionů na poli vzdělávání a další související péče o osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde tedy o podporu všech kroků, které mají směřovat ke zkvalitňování péče o tyto jedince a vytváření podmínek pro jejich smysluplné začleňování do společnosti.

Asociace klade důraz na zkvalitňování práce speciálních pedagogů včetně jejich odborného růstu, vyjadřování se k jejich odbornosti a etice, ale zároveň i ochranu jejich profesního působení před neodbornými vnějšími zásahy, které ohrožující kvalitu jejich práce. Vzhledem k tomu, že nově vzniklá asociace chce konstruktivně, bez zbytečných emocí a s potřebným nadhledem pomáhat státu řešit otázky týkající se vzdělávání a další související péče, nabízí odpovědným orgánům, především ministerstvům spolupráci při úpravách koncepcí a legislativních norem.

Asociace je znepokojena stavem zpracování novel vyhlášek o poskytování poradenských služeb a o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Úroveň zpracování těchto materiálů, vytvářených úzkou skupinou spolupracovníků z některých vysokých škol a nestátních neziskových organizací bez potřebné odbornosti a praktických zkušeností přímo ohrožuje systém vzdělávání a vytváří prostor ke zhoršování jeho současné úrovně.

K tomuto tvrzení asociaci vedou poznatky, kdy v posledních měsících útočily různé nestátní neziskové organizace a některá média vůči základním školám praktickým a školským poradenským zařízením. Je škoda, že se k těmto subjektům připojila i Česká školní inspekce a ministerstvo, které mají zajišťovat odbornost a koncepční rozvoj.

Namísto toho jsme svědky vyjádření některých vedoucích pracovníků ministerstva a České školní inspekce, která závěry plošných inspekčních aktivit zveřejňuje ještě před jejich ukončením a vyhodnocením. Do svých inspekčních týmů pak deleguje osoby, jejichž kvalifikací je především příslušnost k některé z nestátních neziskových organizací bez ohledu na to, zda jejich vzdělání je na potřebné úrovni.

Tvrzení a vyhrožování této „nezávislé“ organizace základním školám praktickým vysokými pokutami až jejich vymazáváním ze školského rejstříku za to, že vzdělávají žáky bez diagnózy lehké mentální postižení, ale zároveň žáky neschopné vzdělávání v běžné škole, je vskutku alarmující. Neodbornost inspekčních závěrů je podtržena tím, že se nikdo z nich zároveň nezabýval důvody, proč tyto děti běžnou školu opustily a především, co tato běžná základní škola učinila pro to, aby je ve svých lavicích udržela.

Asociace věří, že při projednávání koncepčních a legislativních textů nebude opomíjena a zařadí se mezi standardní nestátní neziskové subjekty, které se na tvorbě konkrétních materiálů mohou podílet.

Za radu Asociace speciálních pedagogů

Jiří Pilař, předseda

Kontakt na tajemnici sdružení: marcela.bernardova@skolavinohradska.cz0 komentářů: