Dominika Stolinská: Mění se interakce učitel–žák v primární škole?

pondělí 11. října 2010 ·

Ukázka dílčích výstupů výzkumu na téma „Interakce učitel-žák v proměnách primárního vzdělávání“. Na této reprezentativní ukázce můžeme vidět, že v posunu interakce učitel-žák v duchu kurikulární reformy u některých učitelů skutečně dochází.


Autorka v závěru píše: …“Z pozorování u hodnocené učitelky je patrné, že i když se stále ještě aktivita mezi učitele a žáka nedělí rovným dílem, i když je učitel stále ten, kdo určuje, kdy se bude dělat a co, můžeme spatřovat jisté úsilí o posun v interakci mezi učitelem a žákem. Tato učitelka alespoň částečně převzala roli facilitátora, vedla své žáky k vyvozování vlastních závěrů o učivu a dbala na správnost jejich cesty k vyvození u každého žáka. Učitelka používá rozličné organizační formy, různé výukové metody, střídá činnosti atp. Na podkladě údajů uvedených v grafu indexu interakce je patrné, že učitelka volí své výukové strategie efektivně a s myšlenkou na vhodnost a příznivost ve vzniklé situaci.“

Celý text si můžete stáhnout ZDE.

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
11. října 2010 v 20:39  

No u nás je to naopak, u nás 90 % vyučovací hodiny mluví žáci a 10 zbyde na napomínání ze strany učitelky.
Teď ale vážně! Kolik hodin /let?/ odučila autorka na základní škole?
Vyučování již dávno není jednosměrný přenos informací. Učím-li novou,žákům naprosto neznámou látku,nemohu od nich čekat paritní úlohu.

Anonymní řekl(a)...
12. října 2010 v 14:14  

Vážená autorko,

mohla byste prosím mluvit ČESKY tam, kde to je možné a zažité? Jaké vzdělání je podle Vás primární? Od 6 do 11 let, předpokládám, protože pak již následuje nižší sekundární.

Není důležitý ten, kdo je nesrozumitelný….

Petr S.

poste.restante řekl(a)...
14. října 2010 v 8:39  

Nic ve zlém, ale jaký je přínos tohoto úryvku?

V kolika hodinách bylo provedeno pozorování?
V které třídě (třídách)?
Jaký charakter činnosti převládal?
O výuku kterého předmětu se jednalo?
A mnoho dalších otázek.

Krom toho by neškodilo dát si více práce s úpravou grafů. Nadpis či legenda na jedné stránce a schéma/graf na druhé - za to strhávám body žákům ve druhém ročníku. Rozdíl mezi pomlčkou a spojevníkem, atd. Jde přece o disertační práci, ne?
Ale to jen tak na okraj.

Obsahově je to sice hezké, ale jak pozorované jevy a spočítané indexy souvisí s kurikulární reformou?
Nebýt reformy, zmiňovaná učitelka by učila jinak?

Už výchozí předpoklad dělba aktivity 50:50.
Kde se vzal? Kdo ho stanovil a na základě čeho? Jde o ukazatel stanovený empiricky či vypočtený průměrem anebo zbožné přání? Za jaké období - hodinu, den, školní rok?

Akademické studie pro akademiky - opravdu tohle potřebujeme?

Obávám se, že podobné práce sice splní svůj účel - udělení příslušného akademického stupně a titulu, ale to je asi tak všechno.

Pro mne jakožto učitele z praxe je to ovšem poněkud málo.

Mgr. Dominika Stolinská řekl(a)...
21. listopadu 2010 v 11:43  

Vážení kolegové,

dovolte mi reagovat na Vaše poznámky. Považujte to třeba za příspěvek do diskuse, nemám v úmyslu se totiž nikomu ospravedlňovat.

Vaše názory plně respektuji a děkuji za ně - na jejich základě jsem se nad prací více zamyslela. Však tón Vašeho sdělení mi přijde minimálně nevhodný. A to už proto, že vystupujete jako anonymové!

Ale k reakcím. Budu postupovat směrem od nejstaršího komentáře, každý si prosím najděte to své...

Účelem příspěvku je poukázat na řešenou problematiku - je to jen ukázka dílčích výstupů a mých myšlenkových pochodů - ne dogma!

Pozorování, jak je v příspěvku uvedeno, proběhlo ve 4 vyučovacích hodinách u 1 učitele a v 1 třídě (3.). Jednalo se o matematické učivo - geometrii, konkrétně vyvozování pojmu souměrné x nesouměrné. Jakékoli další otázky mohu bez problému dále zodpovědět - takže se klidně ptejte.

K poznámce o legendě ke grafu - moc děkuji za připomínku, nejspíš mi to odskočilo, čehož jsem si nevšimla, protože jsem to považovala za automatickou funkci. Příště si dám větší pozor.

Nemá to být jen "hezké", účelem bylo reflektovat skutečnost! Výsledky jsou konfrontovány s požadavky reformy, však na základě proměny společnosti považuji tento posun za zákonitý. Školská reforma je pro nás směrodatná - proto stojí moje práce na jejím podkladě.

Co se týče předpokladu dělby aktivity 50:50, jedná se skutečně jen o představu! Žádný empiricky vyhodnocený indikátor kvality!

Vážený pane, přesto, že Váš názor plně respektuji, dovolím si namítnout, že jste se v „hodnocení“ mého charakteru příliš netrefil. Nerada píšu „do šuplíčku“ pro získání „čárky“… Výzkum školního prostředí vidím pro svoji práci jako stěžejní, protože se domnívám, že mám co nabídnout. Jedná se mi však o co možná nejhlubší spojení s praxí, proto také k realizaci sběru dat vybírám nefakultní školy (nebráním se ani malým školám, školám vesnickým…)! Pracuji s terénem… Možná Vás nenadchla formální stránka příspěvku, ale dalším důkazem mojí snahy propojení teorie a praxe je právě skutečnost zveřejnění příspěvku na učitelském serveru… Jedná se o ukázku nikoli kompletní výstup vědecké práce. Přesto, že je to práce odborná, domnívala jsem se, že by mohla také právě Vás zaujmout. Snad právě proto, abyste viděli, že akademičtí pracovníci jdou s vývojem a snaží se reflektovat skutečnost. Tito lidé Vámi neopovrhují, nedělejte to tedy Vy! Naše práce má být v souladu, máme se doplňovat… Přes jisté negativní naladění vůči mně byla pro mne Vaše kritika inspirující a to velmi. Děkuji!

Ještě bych ráda reagovala na další dva komentáře, které mi vytýkají přílišnou odbornost a „nečeský“ nebo snad „nelidský“ jazyk. Pojem „primární“ se mi zdá zažitý, ale když myslíte, jedná se o 1. – 5. třídu ZŠ. Je třeba si uvědomit, že předložená práce je odborný text a z toho důvodu k němu patří odborný jazyk. Nesouvisí to s mojí důležitostí…

Příspěvek měl reflektovat představu reformy a skutečný stav na ZŠ, který vyplývá z empirického šetření – ne moji zkušenost.

A poslední poznámka k mojí praktické dispozici… Uznávám, že s délkou praxe se s mými oponenty pravděpodobně nemohu rovnat. Na ZŠ mám 5letou praxi (z toho 2 roky také na 2. stupni ZŠ).

Doufám, že jsem Vaše otázky dostatečně zodpověděla. Pokud ne, jsem připravena na další diskusi. Můžete také kontaktovat přímo mne na e-mailové adrese: Dominika.Stolinska@centrum.cz.


S přáním mnoha úspěchů se loučí

Mgr. Dominika Stolinská


21. listopadu 2010

Jana Mařáková řekl(a)...
26. listopadu 2010 v 21:26  

Autorko, jak si můžete dovolit vydávat za vědecký názor své zjištění, vyvozené ze sledování jednoho jediného učitele a jedné jediné třídy??

K tomu snad není nutné vůbec nic dodávat... Svědčí to i o kvalitě Vašeho školitele a potažmo zodpovědné istituce, která takovéto výzkumy "uznává".

Mgr. Dominika Stolinská řekl(a)...
3. prosince 2010 v 7:38  

Vážená paní Mařáková,

nevydávala jsem tuto práci za vědecký názor! Chtěla jsem nastínit způsob vedení daného výzkumu. Myslím, že když nechcete, nepochopíte. Je mi líto, že tato diskuse vyvrcholila až do takové úrovně. Na to již nemám co říct.