Stárnoucí populace jako výzva pro ČR

pátek 31. prosince 2010 ·

Stárnutí pracovní síly je problémem celé Evropy, Českou republiku nevyjímaje. Na podporu řešení v současnosti startuje mezinárodní česko-finský projekt přinášející do ČR unikátní koncept práce s lidmi ve věku nad 50 let. Během dvou let k nám přenese finské know-how, které již převzaly téměř všechny státy Evropy a je rozšířen např. i v Japonsku, Thajsku, Izraeli nebo v Austrálii.


Startují mezinárodní aktivity zaměřené na pracovní uplatnění osob 50+ na trhu práce
 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD) ve spolupráci s několika významnými partnery zahájila realizaci projektu „Strategie Age Managementu v České republice“, který do ČR přinese unikátní finské řešení pro práci s věkovou skupinou 50+. Age Management zjednodušeně definujeme jako řízení pracovního procesu s přihlédnutím na věk a schopnosti zaměstnanců. Zahraničním partnerem projektu je finský Institut pracovního zdraví v Helsinkách (FIOH), který se problematikou stárnoucích zaměstnanců dlouhodobě zabývá.

Experti projektu složení ze špičkových odborníků Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého, Úřadu práce Brno-město a AIVD zpracují komparativní analýzu podmínek a přístupů používaných v ČR a ve Finsku pro cílovou skupinu 50+, zhodnotí uplatnitelnost nástrojů v rámci ČR a pilotně ověří zavedení Age Managementu v rámci řízení vzdělávací organizace.

Ve spolupráci s finským partnerem bude proškoleno 45 českých odborníků, kteří se naučí s konceptem Age Managementu pracovat a měřit tzv. index pracovní schopnosti, který vyjadřuje vztah mezi dispozicemi pracovníka a pracovními nároky.

Důležitým výstupem mezinárodního projektu je zpracování metodické příručky pro úřady práce, vzdělávací a výzkumné instituce a další organizace, které pracují s cílovou skupinou 50+. Nedílnou součástí projektu je zajištění široké publicity Age managementu a jeho vizí v rámci ČR.

„O nutnosti řešení problematiky svědčí změny ve věkové struktuře pracovníků v důsledku klesajícího počtu mladých lidí vstupujících na trh práce a rovněž v omezených možnostech dřívějšího odchodu do důchodu. Age Management je nástrojem, jak věkovou rozdílnost na pracovišti podpořit či řídit a obsahuje mnoho podpůrných opatření na odstranění věkových bariér,“ uvedla Mgr. Ilona Štorová, vedoucí projektu z AIVD.

„Pro současné vyspělé země je typické, že jejich obyvatelstvo výrazně stárne. Toto demografické stárnutí mimo jiné znamená, že se snižují počty osob na trhu práce, zvyšuje se průměrný věk ekonomicky aktivních osob a zvyšuje se podíl osob, které jsou ekonomicky neaktivní z důvodu pobírání starobního nebo invalidního důchodu. Vlády všech zemí jsou tímto vývojem znepokojeny a do popředí jejich pozornosti se dostává ekonomická aktivita tzv. starších pracovníků, tj. osob ve věku 50–64 let. Cíl je jasný – udržet tyto osoby co nejdéle na trhu práce.

Také v České republice je zřejmé, že v blízké budoucnosti se osoby staršího věku (50–64 let) stanou ve srovnání s osobami mladými (20–34) a osobami středního věku (35–49) nejpočetnější věkovou skupinou v české populaci. Navíc od ledna roku 2013 bude zákonný věk odchodu do důchodu 63 let pro muže a (bezdětné) ženy, který dále zvýší počet osob staršího věku na českém trhu práce. Je tedy nezbytně nutné se začít intenzivně připravovat na to, že trh práce bude nabízet pracovní místa starším pracovníkům, a samozřejmě také pro ně vytvářet odpovídající podmínky,“ doplnila prof. PhDr. Milada Rabušicová, CSc., vedoucí expertního týmu z Masarykovy univerzity v Brně.

„Nejen zaměstnávání, ale i vzdělávání starších pracovníků má svoji specifiku. Přestože to víme, zatím u nás neexistuje speciální didaktika pro vzdělávání starších lidí, a tak je často od vzdělávání spíše odrazujeme, než bychom je k němu motivovali. Na chápání skutečnosti, že se lidský věk prodlužuje ani nepotřebujeme žádná statistická data, to vidíme kolem sebe, u svých přátel, kamarádů, rodinných příslušníků,“ uzavřel PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident AIVD.


Kontakt:
Mgr. Tomáš Langer, výkonný ředitel, tel.: +420 739 445 930, e-mail: reditel@aivd.cz
Mgr. Ilona Štorová, vedoucí projektu, tel.: +420 734 318 795, e-mail: agemanagement@aivd.cz

Další informace o projektu naleznete na www.aivd.cz/agemanagement.


0 komentářů: