Vliv hudby na rozvoj mozku nadaného dítěte

středa 6. července 2011 ·

Tiskovou konferenci na toto téma spolu s koncertem svých žáků uspořádala 22. 6. 2011 soukromá základní škola pro nadané děti Cesta k úspěchu.


Rozvoj hudebních schopností přináší výsledky nejen v oblasti muzikálního talentu, ale také v celé řadě specifických intelektových schopností dítěte.

Neurologické a chemické procesy, které hudba a její převážně aktivní produkce spouštějí v lidském mozku, podporují paměť, matematické, analytické a verbální schopnosti, ale také celkovou inteligenci a efektivitu myšlení. Kromě toho hudba rozvíjí emocionální a sociální dovednosti a schopnosti vyjádřit sama sebe, své pocity a najít harmonii ve vztahu ke světu.

„Mozku je rytmus vlastní,“ dodává k tématu Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc., neurolog z Psychologického centra a institutu EEG Biofeedback a lékař Neurologického odd. FN Bulovka. „Mozek sám je generátor rytmů, stejně jako lidské srdce. Už staří Řekové hovořili o zvukomalbě, prosodii, lidské řeči, neboť každá věta má svoji melodii a každý jazyk má svůj nezaměnitelný akcent, kterému se lze naučit jen v dětství. Pracuje-li mozek pravidelně, podporuje to jeho efektivitu, kromě toho rytmus nám umožňuje pamatovat si lépe.“

„Bývaly doby, kdy lidé s talentem byli trestní, protože byli jiní, odlišní. Dnes konečně žijeme ve světě, kdy talent a píle přináší nejlepší výsledky a vytváří osobnosti a individuality. A to například i s využitím hudby, která naše schopnosti dokáže stimulovat. A myslím si, že je správné podporovat snahu o to, být nejlepší už od dětských let. Samozřejmě, že ne za každou cenu. V Praze 6 z tohoto důvodu podporujme motivovanou anketu o nejlepšího žáka. Dát o sobě vědět, ukázat, že něco umím, je v dnešní silné konkurenci dobré,“ říká starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková.


Jak hudba rozvíjí mozek dítěte?

„Podle výzkumů hudba podporuje rozvoj a efektivitu kognitivních funkcí. Studie prokázaly významné zlepšení v oblastech paměti (zejména verbální paměť), gramotnosti, vizuoprostorového zpracování informací, matematice, abstraktním uvažování, obecné inteligenci a celkové efektivitě myšlení.“ dodává Mgr. Jitka Svobodová, ředitelka školy Cesta k úspěchu.

– Hudba jako každá další oblast umění rozvíjí emoční inteligenci a kreativitu.
– Hudba má vliv na rozvoj motorických schopností: Sluchový nerv ve vnitřním uchu může významně ovlivňovat mnoho svalů v těle. Hudba pomáhá uvolnit tenzi těla a koordinovat pohyby.


Proč potřebuje nadané dítě speciální péči?

Nadané děti dosahují výkonů nad rámec běžného průměru populace a vzhledem k tomuto specifickému vývoji potřebují adekvátní péči. Důkladná znalost charakteristik nadaných, správná identifikace a podrobné zkoumání struktury jejich nadání je prvním a nejdůležitějším krokem v péči o nadané s cílem rozvoje jejich osobnosti a maximalizace jejich potenciálu.


Cesta k uspěchu. První základní škola pro nadané děti v ČR

Podpora zájmů dítěte:
– Speciální pomůcky a materiály
– Nepovinné předměty a kurzy
– Projekty, olympiády
– Spolupráce s odborníky v dané oblasti
 

Podnětné prostředí

Nabízíme nadaným dětem speciální vzdělávací přístup. Nesprávná identifikace, neznalost charakteristických rysů nebo bagatelizace nadání a následná neadekvátní péče je velmi závažným rizikovým faktorem pro vývoj nadaného dítěte.

Našim cílem je společná snaha o naplnění poznávacích, emocionálních a sociálních potřeb na základě podrobné znalosti osobnosti každého dítěte a jeho nadání.

Místo důrazu na výkon máme na zřeteli celkový rozvoj osobnosti dítěte se zvláštním důrazem na podporu jejich kladného sebehodnocení, přirozené touhy po vědění, zkoumání a úspěchu ve společnosti v emočně podpůrném prostředí.

Více informací naleznete na www.cestakuspechu.cz

0 komentářů: