Jana Lýsková: Den školy

čtvrtek 24. listopadu 2011 ·

V článku o projektovém týdnu na ZŠ Štěpánov, který byl přípravou oslavy 100. výročí otevření měšťanské školy v obci, můžete najít mnoho nápadů pro podobnou příležitost na vaší škole.


Již celý týden před akcí probíhal v jednotlivých třídách projektový týden, při němž se žáci na výročí připravovali. Součástí Dne školy byla také výstava školních, obecních a spolkových kronik a právě tuto výstavu kronik žáci 1. i 2. stupně od 17. 10. do 21. 10. navštěvovali. Při prohlídce se jim věnoval především pan Lýsek, kronikář obce, ale i další tvůrci výstavy. Po návratu do tříd žáci o svých zážitcích diskutovali, líbily se jim především obrazové přílohy kronik, na kterých nacházeli fotografie svých rodičů. Na výstavě si mohli prohlédnout také fotografie školy z různých časových období.

Učitelé 1.–5. tříd v projektovém týdnu připravili pro své žáky celou řadu zajímavých akcí. Žáci 1. tříd se seznámili se školou a jejím okolí, zazpívali si písničky Cestička do školy a Když jsem chodil do školy a na závěr nakreslili obrázek školy. Děti z druhých tříd kreslily plánek školy, diskutovaly o tom, co mají ve škole rády a kdo z jejich rodiny naši školu navštěvoval. Třeťáci sledovali na DVD film o Štěpánově, seznámili se s pověstí o vzniku Štěpánova. Žáci 4. A a 4. B psali o škole v roce 2111 a poslali pozdrav žákům, kteří se budou v naší škole učit o 100 let později. V 5. A třídě vyrobily děti papírový model školy, psaly básně o škole a kreslily školu snů. V 5. B třídě vzpomínali žáci na svůj pěkný zážitek ze školy a kreslili školu.

Žáci 2. stupně ZŠ se informacím o naší škole věnovali v různých vyučovacích předmětech. V zeměpise zjišťovali, kolik existuje v naší zemi Štěpánovů a jaké se v nich nacházejí školy. V matematice srovnávaly děti počty žáků, kteří navštěvovali naši školu v jednotlivých obdobích a užití Pythagorovy věty procvičovaly na vybavení třídy, v tělesné výchově sledovaly na webových stránkách školy historii sportovních úspěchů našich žáků. V českém jazyce procvičovali žáci 7. tříd pravopis na textu s názvem 100 let měšťanské školy a žáci 9.A třídy vytvářeli projekty pod názvem Co se mi líbí na naší škole. Velmi pěkné práce ukázaly, že žákům se líbí nejen výlety, akademie, projektové dny, ale i výuka matematiky, informatiky, výtvarné výchovy a naše jídelna a obědy v ní. V hodinách výchovy k občanství sepisovali žáci 6. tříd, která místa (zákoutí) naší školy mají rádi nebo se jim líbí. Žákům 9. třídy se líbila tvorba projektu na téma Co poslouchá současná mladá generace a děti ostatních ročníků si v Hv hrály na kulturní referenty, kteří připravují hudební doprovod na naši akci Den školy.

Hlavní oslavy 100. výročí vzniku Měšťanské školy ve Štěpánově proběhly v sobotu 22. 10. 2011 v celém areálu naší školy. Po slavnostním zahájení a přivítání hostů následovalo pěvecké vystoupení žákovského sboru ZŠ Štěpánov a Jívovského pěveckého sboru. Jejich vynikající výkon byl odměněn zaslouženým potleskem zaplněné jídelny.

Poté si mohli návštěvníci vybrat další aktivity. Většina šla navštívit obě školní budovy, aby si prohlédli místa, která se od jejich školní docházky hodně změnila. Především je zaujalo prezentační promítání fotografií a filmů z činnosti školy a z žákovských prací na PC. Na školním dvoře předváděl svoje biketriálové umění bývalý žák naší školy Jakub Valenta. Po návštěvě výstavy kronik a tapisérií paní Věry Mičkové si mohli návštěvníci zakoupit nové školní kalendáře, sborníky žákovských prací, DVD ze školní akademie, knihu o historii pohlednic, ručně vyrobené šperky a keramiku vytvořenou žáky naší školy. Celá akce Den školy probíhala od 10.00 do 16.00 hodin. Během tohoto času hrál všem k poslechu hudební soubor ze ZUŠ Olomouc–Žerotín a kuchařky ze školní jídelny připravily bohatou nabídku občerstvení.

Celý den se vydařil a obdivná slova několika stovek spokojených návštěvníků svědčí o dokonalé oslavě 100. výročí vzniku části naší školy.

0 komentářů: