Politický systém ČR vychází knižně již potřetí a v nové podobě

pondělí 21. listopadu 2011 ·

Kniha Politický systém České republiky je první a zatím jedinou monografií k tomuto tématu v češtině už od roku 2003. Autoři Karel Vodička a Ladislav Cabada zareagovali na trvalý zájem čtenářů a vyprodání titulu i jeho dotisku. Pro rok 2011 připravili k dalšímu vydání text ve zcela nové, aktualizované a rozšířené podobě. Odborníci, studenti i veřejnost tak mají k dispozici reprezentativní příručku zachycující stav československého, resp. českého politického systému od r. 1918 až do konce r. 2010.

Kniha Politický systém České republiky bude slavnostně prezentována 22. 11. 2011 v 16.30 hod. na půdě Metropolitní univerzity Praha, Prokopova 16/100, Praha 3. Autoři zahájí setkání s odbornou i studentskou veřejností přednáškou Konsolidace demokracie v ČR. Na ni naváže křest knihy za účasti hostů, rektora MUP prof. M. Klímy a šéfa katedry politologie dr. J. Bureše.

Kniha obsahuje analýzu všech základních oblastí významných pro fungování politického života i řadu důležitých faktografických údajů, které se vztahují k českému politickému životu. Autoři podávají přehled moderní politologické teorie transformace, probírají hlavní principy současné demokracie v České republice, ústavní instituce na centrální i komunální úrovni, systém politických stran a vnitrostranické rozhodovací procesy. Pozornost věnují také historickému vývoji a vztahu mezi občany a politiky.

„Diskusi o politickém systému považujeme za naléhavě potřebnou, neboť je nezbytným předpokladem sebereflexe každé moderní společnosti. Kniha analyzuje, jaká jsou v České republice politická , pravidla hry', a ukazuje postupy, kterými jsou řešeny politické konflikty a je nalézán konsenzus", uvádějí autoři knihy.

Nově kniha zohledňuje výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v květnu 2010 a výsledky senátních a komunálních voleb v říjnu 2010. Závěr publikace je věnovaný šancím i rizikům transformace a výhledům do budoucna. Optimisticky vyznívá konstatování, že „míra konsolidace českého politického systému se postupně zvyšuje. Zvyšování kvality demokracie sice podléhá výkyvům, avšak viděno v historické perspektivě let 1990–2010 probíhá kontinuálně. Politický systém ČR prošel vývojem a vytvořil institucionální struktury, které činí alternativu zvrácení procesu konsolidace prakticky vyloučenou."

Publikace je určena studentům sociálních věd, ekonomie, práv, historie i pedagogiky stejně jako budoucím manažerům, ekonomům a právníkům. Obsahuje řadu praktických i teoretických informací aplikovaných na realitu ČR. Je také kronikou vývoje politického systému 1992–2010. Může tak sloužit jako přehledná příručka pro historiky, novináře, politiky, činitele veřejné správy, učitele i zainteresované laiky.

JUDr. Karel Vodička je vědeckým pracovníkem Technické univerzity v Drážďanech. Výzkumně se zabývá zejména transformací politických systémů středovýchodní Evropy se zaměřením na ČR a Slovensko. Je autorem řady knih a odborných publikací i článků s politologickou tematikou vydaných v ČR i v zahraničí.

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., je akademickým pracovníkem Metropolitní univerzity Praha (MUP), přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni. Je rovněž redaktorem mezinárodního politologického časopisu Politics in Central Europe. Výzkumně se zabývá komparativní analýzou politiky ve středovýchodní Evropě a regionalismem ve střední a jihovýchodní Evropě. Publikoval řadu knih a odborných článků v ČR i zahraničí.


Více o knize včetně ukázek ZDE. Pozvánka na křest knihy ZDE. Knihu si múžete objednat také ZDE.

0 komentářů: