Svatava Kučíková: Mezinárodní konference o výuce soudobých dějin I mlčení je lež

pátek 13. ledna 2012 ·

Ve dnech 8. a 9. prosince 2011 proběhl již čtvrtý ročník mezinárodní konference o výuce moderních dějin I mlčení je lež. Akci už tradičně pořádalo Občanské sdružení PANT, letos ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání, pro učitele dějepisu, ředitele škol, metodiky a didaktiky z vysokých škol a také vysokoškolské studenty zemí visegrádské skupiny.

Program tvořily dvě samostatné části. První konferenční den to bylo pracovní setkání učitelů z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska za účelem prezentace výsledků mezinárodních projektů, diskuse o stavu výuky dějin sousedních zemí a přípravy další spolupráce. Setkání se uskutečnilo v rámci realizace projektů podpořených Mezinárodním visegrádským fondem a Česko-polským fórem MZV ČŘ. Více než čtyři desítky účastníků přivítal předseda pořádajícího Občanského sdružení PANT Petr Pánek a Věra Havlíková, náměstkyně pro vzdělávání a podporu z NIDV. Náplní prvního dne konference byly výstupy mezinárodních projektů Občanského sdružení PANT.


Mezinárodní spolupráce učitelů V4 se úspěšně rozvíjí

Občanské sdružení PANT představilo své mezinárodní projekty Dějiny sousedů aneb Vlastní cestou společnými křižovatkami a Z periferie impéria do svobodné Evropy aneb Proměny českých a polských vztahů k Rusku v novodobých dějinách.

V rámci prvního z nich vznikla na portálu Moderní dějiny.cz mezinárodní čtyřjazyčná rubrika příspěvků (dostupná na adrese www.modern-history.eu) s tematikou společných dějin zemí visegrádské skupiny. Díky tomuto projektu podpořenému Mezinárodním visegrádským fondem mohlo být na portále Moderní dějiny.cz dosud zveřejněno více než sto historických studií a výukových materiálů. Výstupem druhého projektu, podpořeného Česko-polským fórem, je putovní výstava Spolu proti sobě? Rok 1968 v ČSR a PLR, kterou si mohli účastníci na místě prohlédnout. Autoři k ní vytvořili pro učitele manuál, katalog s textem všech panelů, pracovními listy a DVD s prameny a dalšími metodickými návody. Od listopadu je postupně instalována v českých školách a první zkušenosti z gymnázií v Ostravě jsou velmi pozitivní. Na rok 2012 je připravena polská mutace panelů a výukových materiálů.

Hosté z Maďarska, Gábor Ősz a Árpád Korpás, referovali o učebnicích dějepisu používaných v maďarských školách a zaměřili se na zmapování učiva vztahujícího se k historii zemí visegrádské skupiny. Největší prostor je věnován období rozpadu Rakousko-Uherska a událostem roku 1956.

Kolegové z Polska, Maria Stinia, Monika Koszynska, Grzegorz Szymanowski, Bogusław Jędruszczak a Karol Mazur, prezentovali polské výukové aktivity a činnost polského Institutu národní paměti, ve kterém pracují také didaktici, zabývající se popularizací historie. Vytvářejí historické deskové hry, vzdělávací portály, manuály pro učitele. Zajímavý byl referát o zpracování témat česko-polských vztahů v polských učebnicích dějepisu (hraniční spor z roku 1919, události spojené s Mnichovem, srovnání vývoje v období let 1944–1949, události roku 1956 a 1968). Nechyběly ani příklady uchopení společných témat přímo v praxi. Pro české učitele bylo jistě překvapením dozvědět se, že jejich polský kolega používá při výuce o 2. světové válce český film Tmavomodrý svět. Osudy československých i polských pilotů jak v Británii, tak i po návratu do vlasti byly podobné.

Slovenští učitelé a metodici, především Beáta Barlová a František Neupauer, představili práci Ústavu paměti národa, projekt Nenápadní hrdinové v zápase s komunismem. Na stránkách www.november89.eu je možné nalézt databázi osob souzených v Československu v politických procesech. Studenti vyhledávali pamětníky ve svém okolí, zaznamenávali jejich výpovědi a ty pak prezentovali svým spolužákům.


Diskusní panel: orální historie, instituce, učebnice

Druhý konferenční den měl formu moderovaného diskusního panelu. Sešlo se na něm šedesát sedm účastníků. Přítomné pozdravil výkonný ředitel visegrádského fondu Petr Vágner. V prvním bloku příspěvků s podtitulem Možnosti a úskalí orální historie a její využití ve výuce vystoupili Martin Šmok, zástupce Shoah Visual History Foundation v České republice, a Nina Pavelčíková, vedoucí katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Přestože má práce s autentickými výpověďmi pamětníků při výuce řadu úskalí, poskytuje významný prostor k osobnostní výchově i k získávání klíčových kompetencí. Žáci pracují tvořivě, jsou nuceni používat kritického myšlení, zlepšuje se jejich mediální gramotnost.

Druhý blok byl věnován potenciálu muzeí a archivů ve výuce moderních dějin. Konkrétní příklady práce s žáky a školními skupinami v expozicích předvedli Tomáš Bursík, vedoucí oddělení novodobých českých dějin Národního muzea v Praze, Karol Mazur, ředitel vzdělávacího oddělení Muzea varšavského povstání, Hana Němcová, předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií České republiky, a Jan Špringl, vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku Terezín.

Otázkou, co nabízí historické pracoviště učitelům a jaké jsou další možnosti spolupráce, se ve svých příspěvcích zabývali Maria Stinia z Institutu historie Jagellonské univerzity v Krakově a Václav Ruml z Ústavu pro studium totalitních režimů.

V závěrečném bloku příspěvků se Blažena Gracová z katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Viliam Kratochvíl z katedry všeobecných dějin Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě zabývali učebnicemi dějepisu a moderními výukovými materiály doma a v zahraničí. Budoucnost patří synteticko-analytické učebnici. Viliam Kratochvíl představil propedeutický typ slovenské učebnice, která žákům nepodává historii chronologicky.


Vize a další směřování

Při diskusi se účastníci shodli, že dějiny blízkých "sousedů" jsou v učebnicích jednotlivých zemí V4 zachycovány, většinou však velmi povrchně a nikoli do hloubky s rozkrytím spojitostí či vzájemných souvislostí národních dějinných příběhů. Zpravidla se jedná o zaznamenání konfliktních událostí, chybí kapitoly o vzácných obdobích souznění a pozitivního ovlivňování. Další spolupráce bude nasměrována ke tvorbě společných výukových materiálů pro žáky i učitele. Metou by měl být moderní výukový text o dějinách visegrádských zemí publikovaný ve všech čtyřech jazycích. Od začátku příštího roku bude spuštěna nová podoba portálu Moderní dějiny.cz s výrazně posílenou čtyřjazyčnou rubrikou zaměřenou na dějinné události spojující Čechy, Maďary, Poláky a Slováky. Uživatelé zde najdou diskusní fórum, kde budou moci jako komunita operativně komunikovat a rozvíjet kooperaci v rámci V4.

Smysl letošního setkání byl naplněn měrou vrchovatou. Rozproudila se široká diskuse o možnostech budoucí přímé spolupráce škol, při níž by se setkávání mezi kolegy učiteli mělo rozvinout v mezinárodní setkávání studentů, byla nastíněna vize studentského tábora na bilaterálním podkladě se zajímavým prožitkovým programem. Maďarská a polská strana si již stanovily datum studentského setkání v Krakově v květnu příštího roku. Cílem je, aby takováto bilaterální partnerství směřovala ke každoročnímu setkávání učitelů a žáků visegrádských zemí. Bude pokračovat budování databáze škol, které by se chtěly do spolupráce zapojit. Zájemci z Maďarska a Slovenska se mohou obrátit na adresu korpas.arpad@modern-history.eu, z České republiky redakce@moderni-dejiny.cz.

0 komentářů: