S jedinou profesí na celý život dnes už nikdo nevystačí

čtvrtek 26. dubna 2012 ·

Zaměstnavatelé ve Středočeském kraji nejvíce poptávají především řemeslníky a opraváře, obsluhu strojů, zařízení a montéry a pomocné pracovníky, přičemž nejvyšší počty nezaměstnaných vykazují absolventi maturitních oborů. Vyplývá to z analýzy disparit trhu práce, kterou představil Karel Tichý z Asistenčního centra.

Uvedená analýza byla jedním z bodů programu dalšího setkání pořádaného k informování účastníků trhu práce v jednotlivých krajích České republiky. Kulatý stůl pro Středočeský kraj s názvem Efektivní trh práce – další vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů se konal 17. dubna v pražském hotelu Troja. Zahájil jej Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a zúčastnili se ho zástupci Úřadu práce ČR, Krajského úřadu Středočeského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, Národního ústavu pro vzdělávání, Komory certifikovaných účetních, škol a vzdělávacích institucí.

Bohumil Mužík, manažer veřejných zakázek Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK) za Svaz průmyslu a dopravy ČR, prezentoval zmíněné systémy a vyzdvihl význam dalšího vzdělávání zájemců o práci: „V dalším vzdělávání vidíme ve Svazu průmyslu a dopravy ČR šanci, jak řešit disproporce na trhu práce. Chceme zapojit občany České republiky do tohoto procesu, protože doba, kdy člověk vystačil celý život s jediným povoláním a vzděláním dosaženým v mládí ve škole, je bohužel nenávratně pryč.“

„Pokud stát neuvolní dostatečné finanční prostředky a nedojde k novelizaci zákona o zaměstnanosti, není tento systém dalšího vzdělávání realizovatelný,“ apeloval Zdeněk Studený z Kontaktního pracoviště Mělník Úřadu práce ČR. Libuše Hošková z Krajské pobočky v Příbrami potvrdila, že možnost využívat NSP a NSK v rámci odpovídajícího zákona by usnadnila práci jak pracovníkům Úřadu práce ČR, tak i samotným uchazečům o zaměstnání.

Poté Zdeněk Vršník, koordinátor sektorových rad, představil hlavní tvůrce NSP a NSK, kterými jsou právě sektorové rady složené ze zástupců zaměstnavatelů, střešních organizací a svazů. V současnosti existuje již 29 sektorových rad, které pokrývají téměř celý rozsah činností českého národního hospodářství. Součástí sektorových rad jsou pracovní skupiny, jež zpracovávají jednotlivé jednotky práce a profesní kvalifikace. Výstupy pak ještě kontrolují tzv. stvrzovatelé. Do práce na tvorbě systémů NSP a NSK je nyní zapojeno více než 1200 lidí.

Po prezentaci sektorových rad následovala informace o sektorových dohodách, které jsou nástrojem řešení problémů identifikovaných v jednotlivých oborech. Mezi hlavní cíle jednotlivých uzavíraných sektorových dohod patří zajištění odpovídajícího počtu technických zaměstnanců, navázání spolupráce škol a zaměstnavatelů a doslova záchrana některých tradičních, ale v současné době skomírajících oborů.

„Dosáhnout konsenzu všech partnerů sektorové dohody, ke kterým patří jak ministerstva, krajské úřady, Úřad práce ČR, tak i školy a především zaměstnavatelé, považujeme za ohromný úspěch a jejich ochota sejít se u jednoho stolu a podniknout společné kroky k realizaci opatření sektorové dohody jen dokazuje zoufalou situaci na trhu práce,“ zdůraznil Zdeněk Vršník a demonstroval konkrétní kroky na příkladu Sektorové dohody pro obor dopravy, kde z údajů Úřadu práce ČR vyplývá nejvyšší počet volných míst.

Kulatý stůl uzavřela diskuze, která se věnovala možnosti vzniku Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů, o nějž Svaz průmyslu a dopravy ČR usiluje. Marcela Mertinová z Krajského úřadu Středočeské kraje by takovou instituci s aktivním podílem Krajských úřadů uvítala. Další otázky se týkaly potřeby spolupráce škol a zaměstnavatelů, kvality a rušení středních škol, neodpovídajících počtů vysokoškoláků, možnosti udělat po složení zkoušek z profesních kvalifikací podle NSK maturitu apod.

Národní soustava povolání je aktuální, efektivní a flexibilní systém mapování potřeb trhu práce. Obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a kompetencích, které jsou v nich požadovány. Slouží pro podnikovou praxi, v poradenských službách a při ovlivňování odborného vzdělávání. Vytváří ji zaměstnavatelé prostřednictvím sektorových rad, ve kterých co nejpřesněji určují strukturu svých potřeb, a garantem celého procesu je stát. V databázi uživatel nalezne vše, co potřebuje vědět o jednotlivých povoláních, např. pracovní náplň, požadovanou kvalifikaci, kompetence, potřebné odborné dovednosti a znalosti, údaje o mzdovém ohodnocení, volných místech a další.

Národní soustava kvalifikací pak popisuje, co je potřeba umět pro výkon těchto povolání (úplná profesní kvalifikace) anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti (profesní kvalifikace). Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

Obě soustavy významně posílí smysl dalšího vzdělávání pro řešení struktury lidských zdrojů ve firmách, zpřesní komunikaci s Úřadem práce ČR a agenturami práce a pomohou účinněji koordinovat procesy rozvoje lidských zdrojů. Hlavním cílem obou systémů je optimalizace profesní skladby zaměstnanců ve firmách, tak aby zaměstnavatelé měli vždy příležitost vyhledat potřebnou pracovní sílu.

Více informací:
www.nsp.cz
www.narodni-kvalifikace.cz
www.vzdelavaniaprace.cz

0 komentářů: