Vyšla Pedagogická orientace 1/2012

středa 23. května 2012 ·

Pedagogická orientace je odborným recenzovaným časopisem, jehož cílem je podporovat rozvoj pedagogického myšlení. Zaměřuje se na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školské politiky a přípravy učitelů. Nabízí publikační příležitost renomovaným odborníkům i začínajícím autorům.


Zdroj: Pedagogická orientace, 2012, roč. 22, č. 1


„Čtyři čísla stávajícího ročníku přinesou na dvě desítky studií – přehledových, teoretických, metodologických a empirických – věnovaných vybraným problémům ze širokého spektra pedagogických oborů. Půjde o texty pisatelů, kteří akceptovali myšlenku, že píší do časopisu, který chce být časopisem čteným. Zvláštní událost tohoto roku bude představovat příprava monotematického čísla 3/2012 věnovaného vztahu teorie a praxe v pedagogice. Navzdory pesimistickým prognózám věřím, že 2012 bude pro Pedagogickou orientaci a její příznivce dobrým rokem,“ píše za redakci v Editorialu Tomáš Janík.


Obsah

Editorial
Psané časopisy (ne)čtené – Tomáš Janík


Studie
Vidláková, J. (2012): Změny v uvažování o participaci žáků: zahraniční inspirace
Janko, T. (2012): Reprezentace obsahu: psychologická východiska a didaktické souvislosti
Šeďová, K. (2012): Žáci se smějí učitelům: Podoby a funkce školního humoru zaměřeného na učitele
Binterová, H. (2012): Klima výuky matematiky v angličtině (metodou CLIL)
Kubiatko, M., Švandová, K., Šibor, J. & Škoda, J. (2012): Vnímání chemie žáky druhého stupně základních škol
Pechová, Z. (2012): Přítomnost tematiky kulturně historického dědictví a metody animace ve výuce výtvarné výchovy v dotazníkové výpovědi učitelů


Zprávy
Zpráva z konference ECER 2011 v Berlíně – Karolína Pešková, Jana Stejskalíková
Konference Aktuální problémy pedagogiky
ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IX. – Pavla Nádvorníková, Kamila Banátová
Nový obor Etická výchova na Univerzitě Hradec Králové – Eva Švarcová


Recenze
Kasáčová, B. a kol.: Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-českopoľskom výskume – Jan Průcha
Kaščák, O., Pupala, B: Školy v prúde reforiem – Jiří Prokop
Píšová, M. a kol.: Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula – Petr Urbánek
Jagošová, L., Jůva, V., Mrázková, L.: Muzejní pedagogika. Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace – Josef Maňák
Spousta, V.: Vizualizace vybraných problémů hraničních metodologických disciplín – Stanislav Střelec

0 komentářů: