Genetická metoda chce vrátit děti ke čtení

pátek 27. července 2012 ·

Chcete, aby čtení děti více bavilo? Zkuste je to naučit jinak. Genetická metoda výuky čtení a psaní má i díky novým učebnicím Nakladatelství Fraus předpoklady, aby se už od září mnohem více rozšířila v českých školách. Nová metoda prvňáčky více motivuje, protože se od prvních dnů školní docházky učí číst s porozuměním. V zájmu obrácení negativního trendu vývoje čtenářské gramotnosti je třeba rozptýlit obavy z neznámého na straně některých rodičů i učitelů.

Vstupovat rychle a poutavým způsobem do světa čtení a psaní umožní žákům prvních tříd od září nový soubor učebnic a písanek vytvořených podle genetické metody. Autoři dětem slibují, že se jim jejich přání číst a psát splní hned po zahájení školní docházky.

„S genetickou metodou umožníme prvňáčkům číst a psát od prvních dnů. Nejprve začnou číst a zapisovat slova velkými tiskacími písmeny a porozumí jim. Po několika málo měsících objeví, že zvládnou číst i malá tiskací písmena. A kolem Vánoc se děti začnou těšit na písanky,“ shrnuje obvyklý průběh zasvěcování dětí do znaků abecedy učitelka Martina Grycová, která je spoluautorkou výukových materiálů. Nakladatelství Fraus nový soubor učebnic a písanek vydává v červnu, aby byl začínajícím školákům k dispozici od následujícího školního roku.


Příběh naší třídy – to nás baví nejvíc

Oproti klasické, tzv. analyticko-syntetické metodě výuky čtení a psaní je vynecháno čtení slabik a odlišný je i postup při výuce psaní. Použití velkých tiskacích písmen umožňuje dětem od samého počátku vlastní sebevyjádření, díky němuž je pak čtení a psaní opravdu baví. „Klasickou větu většiny slabikářů Ema má maso zde nenajdeme, jsou však samozřejmě použity jiné, velmi jednoduché věty se současným obsahem. Učebnice Začínáme číst a psát je unikátní tím, že první věty jsou tvořeny písmeny a symboly, které děti dokážou samy přečíst i samy napsat. Písmena jsou vyvozována z počátečních hlásek (písmen) jmen dětí a paní učitelky jedné fiktivní první třídy,“ představuje podstatu výuky redaktorka Alena Nosková. Vyprávěním a vymýšlením příběhů o nich vzniká autentický jazykový materiál, který žáci dále rozvíjejí.

Tím, že se u začínajících čtenářů propojuje příběh třídy s psaným a čteným textem, jsou děti od počátku schopny uchopovat hlásky více smysly. Učitelka Základní školy v Oslavanech Naděžda Nešpůrková po šesti letech výuky čtení a psaní genetickou metodou potvrzuje, že jednoznačným ziskem je zlepšení motivace. „Děti nepochybně čtou rády a více a tím, že se od počátku klade mnohem větší důraz na porozumění textu, informační zisk ze čtení se u nich dostavuje výrazně dříve,“ porovnává výsledek s analyticko-syntetickou metodou Naděžda Nešpůrková. Podle ní vede genetická metoda děti k přemýšlení v souvislostech a je vhodná pro většinu dětí. „Slovo, které dítě nezná, nepřečte. Technika a plynulost čtení, kterému naopak dává přednost tradiční metoda, se u genetické metody dostaví o něco později, zpravidla na jaře,“ dodává Martina Grycová, která učí na malotřídní škole v Řeznovicích, kde podle této metody učí děti číst a psát již deset let.


Staronová metoda z roku 1913 chce zastavit propad čtenářské gramotnosti

Výuka čtení a psaní podle genetické metody není novinkou: navazuje na bezmála sto let starou koncepci pedagogů Václava Příhody a Josefa Kožíška, který svou učebnici Poupata sestavil v roce 1913. Pedagog, autor básní a říkadel pro nejmenší (například Polámal se mraveneček) ve svých učebnicích aplikoval zásady, na něž v devadesátých letech navázala Jarmila Wágnerová. Její učebnice potvrdila, že genetická metoda má své výhody a je ji možné pro výuku čtení v prvním ročníku s úspěchem využít.

Učebnice českého jazyka – genetická metoda Začínáme číst a psát a Už čteme a píšeme sami navazují především na myšlenky Josefa Kožíška. Autorky vycházely rovněž z dalších dostupných materiálů a vlastních mnoholetých zkušeností. Při vytváření koncepce této učebnicové řady si Nakladatelství Fraus ověřilo, že výuka čtení a psaní vedená nejprve pomocí velké tiskací abecedy je známá i v zahraničí, například v Estonsku. „Vydáním tištěného kompletu výukových materiálů pro výuku čtení a psaní genetickou metodou nabízíme učitelům rovnocennou alternativu pro výuku českého jazyka a literatury v 1. ročníku. Elektronická verze učebnic, která bude v prodeji v průběhu školního roku, umožní spolu s připravovaným CD využívat při výuce moderní didaktickou techniku, zejména interaktivní tabuli,“ shrnuje redaktorka Alena Nosková. Návaznost na další ročníky je zajištěna již vydanými komplety Český jazyk a Čítanka pro 2.–5. ročník ZŠ.

Učitelé, kteří budou mít k dispozici nové učebnice, si již nemusí vytvářet všechny výukové materiály sami. Také autoři si od učebnic slibují, že se genetická metoda dostane více do povědomí učitelů a škol. „Učitelé, se kterými jsem se setkala a kteří začali učit genetickou metodou, jednohlasně říkají, že už by se k analyticko-syntetické metodě dobrovolně nevrátili,“ potvrzuje Martina Grycová, jež chce k seznámení s genetickou metodou povzbudit další kolegy. „Žádná metoda nezaručí, že se dítě naučí rychleji nebo lépe číst a psát. Každé dítě je osobnost s individuálními dispozicemi. Co však tato metoda rozhodně podpoří, je chuť učit se číst a psát, učiteli pak i možnost více diferencovat potřeby dětí,“ říká Martina Grycová.

Potíže se čtením s porozuměním a s menším zájmem o knihy, které vznikají mimo jiné ztrátou motivace při pomalejším a komplikovanějším postupu výuky, lze s pomocí genetické metody účinně řešit a tak podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti, která podle všech dostupných mezinárodních i interních srovnání u českých dětí upadá.


Ukázky z výukových materiálů a další informace ke genetické metodě výuky čtení a psaní najdete ZDE.

0 komentářů: