Jana Klimešová: Pedagogická knihovna J. A. Komenského dnes

středa 22. srpna 2012 ·

Pedagogická knihovna J. A. Komenského (PK) je podle knihovního zákona (č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) odbornou veřejnou knihovnou, která také plní funkci veřejně přístupné vědecké knihovny. Vytváří a spravuje státem dotovaný fond domácí a zahraniční literatury, informačních pramenů a zdrojů z oblasti pedagogiky, výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společenskovědních oborů.

Knihovna vznikla v roce 1919 jako součást Československého pedagogického ústavu, který byl založen z iniciativy univerzitních profesorů pedagogiky F. Drtiny a O. Kádnera. Hlavním úkolem knihovny bylo „přispívat ke studiu pedagogiky a československého školství získáváním knižní a časopisecké literatury vhodné ke studiu pedagogiky a jejích věd pomocných“.


Současná podoba, činnost a poskytované služby

Pedagogická knihovna J. A. Komenského je s účinností od 1. 7. 2011 oddělením Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a sídlí na adrese Mikulandská 5, 116 74 Praha 1.

Knihovna nakupuje, trvale uchovává a půjčuje odbornou literaturu z oblasti pedagogiky a příbuzných společenských věd. Knihovní fond v současnosti představuje na cca 500 000 svazků (tj. asi 7,5 km knih) a obsahuje knihy, učebnice, periodika, elektronické dokumenty, audiovizuální dokumenty, mapy aj.

Současně knihovna vytváří a spravuje speciální sbírky učebnic pro základní a střední školy od počátku 19. století, slabikářů, literatury pro děti a mládež od konce 18. stol, pedagogických časopisů od 30. let 19. století, komeniologické literatury aj.

Kromě průběžného zpracování nových přírůstků knihovna pokračuje i v retrospektivním zpracovávání literatury. Cílem retrokonverze je maximální zpřístupnění historického fondu všem uživatelům. Proto je téměř celý knihovní fond volně přístupný prostřednictvím online katalogu na webu PK.

Knihovna proto buduje a spravuje několik databází – databázi knih, periodik, AV dokumentů, knih pro mládež, učebnic a také pedagogickou bibliografickou databázi (PBD), která obsahuje anotované bibliografické záznamy z českých a zahraničních převážně pedagogických časopisů. Součástí PBD jsou i anotované záznamy komeniologické literatury z odborných časopisů a statí ze sborníků.

PK je veřejnosti přístupná od pondělí do pátku (9–18 hod.) a svým uživatelům, vědeckým a odborným pracovníkům, učitelům a studentům poskytuje širokou škálu knihovnických a informačních služeb. Kromě standardních služeb, poskytovaných v půjčovně a studovně, knihovna nabízí také rešeršní, bibliografické, informační a reprografické služby.

Rešeršní služby jsou poskytovány na specializovaných pracovištích, kde je možné si nechat zpracovat rešerši – tj. soupis literatury na určité téma z databází PK i z databází externích. Objednávky rešerší lze zadat i telefonicky nebo e-mailem. Jde o placenou službu, kterou lze uhradit hotově nebo odečtením z konta uživatele služby e-PK (elektronická pedagogická knihovna).

Zajímavou službou je novinková služba provozovaná na webu knihovny, obsahuje výběry z nových knih, z knih pro děti a mládež a také informace o nových a inspirativních článcích z odborných českých a zahraničních časopisů, tematické rešerše na aktuální a zajímavá témata.

Ptejte se knihovny je službou českých knihoven určenou nejširší veřejnosti. Zde jsou zodpovídány faktografické, bibliografické a informační dotazy. Odpověď na zadanou otázku obdrží tazatel na svou e-mailovou adresu do 48 hodin od doručení dotazu.

Centrum pro školní knihovny (CŠK) funguje na principu průběžně aktualizovaných webových stránek. Hlavním cílem CŠK je podpora školních knihoven, rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti. Učitelům a knihovníkům nabízí informace z oblasti plánování, legislativy, vzdělávání knihovníků školních knihoven aj. CŠK také spolupracuje s Klubem školních knihoven při Svazu knihovníků a informačních pracovníků.


Zuzana Švastová: Představuje se e-PK – elektronická pedagogická knihovna

Elektronická pedagogická knihovna (dále jen e-PK) je knihovní služba, díky které mohou čtenáři – uživatelé knihovny využívat řadu služeb prostřednictvím internetu. Služby jsou určeny především studentům pedagogiky a navazujících společensko-vědních oborů, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům. Současně jsou však k dispozici pro každého, koho zajímá cokoli z tematické oblasti pedagogiky, školství, výchovy, vzdělávání a dalších souvisejících vědních disciplín.

E-PK poskytuje služby zaměřené především na periodika a oblast literatury, ve které se nové informace objevují nejrychleji. Uživatel si stejně jako v klasické knihovně může v on-line databázi vybrat záznam článku a objednat jeho kopii – elektronickou nebo papírovou. Kopii článku může dostat poštou nebo bude – při dodržení závazků vyplývajících z autorského zákona – zpřístupněna na jeho uživatelském kontě v elektronické podobě. Obdobně je poskytována služba Current Contents – jedná se o kopie obsahů vybraného titulu časopisu.

E-PK dále nabízí meziknihovní služby a rešeršní služby podle zadání uživatele s možností doručení rešerše v papírové nebo elektronické podobě.

Ceny za služby jsou stejné jako v klasické knihovně, liší se pouze v autorském poplatku za elektronické kopie z dokumentů v ochranné lhůtě autorského zákona. Úhrada plateb účtovaných za poskytnuté služby probíhá automatizovaně odečtením částky z finančního účtu uživatele a jejím následným připočtením na finanční účet knihovny, která službu poskytla.

Až na výjimky probíhá veškerá komunikace uživatele s e-PK, resp. využívání služeb e-PK na webové stránce uživatele, chráněné přístupovým jménem a heslem – na tzv. uživatelském kontu. Uživatelské konto umožňuje uživateli komunikovat s knihovnou, objednávat i přijímat služby a hradit poplatky za služby z finančních prostředků vložených na konto jako předplatné na služby.

Uživatelům nabízí mj.:
– možnost předregistrace s automaticky generovanou předvyplněnou smlouvou včetně možnosti zadávání objednávek (ty jsou však vyřizovány až po dodání smlouvy a finanční hotovosti)
– volitelné heslo včetně možnosti jeho změny
– formuláře pro objednávky
– napojení na databáze knihovny a předvyplnění objednávek bibliografickými daty z čtenářem vybraných záznamů
– přehled dosud realizovaných objednávek
– informace o finančním účtu uživatele
– prostor pro informace od servisního centra + pro dotazy na servisní centrum

Detailnější informace a podmínky poskytování služeb e-PK jsou definovány v Knihovním řádu e-PK, který je k dispozici na adrese www.epk.cz.

Závěrem: E-PK nabízí vyšší úroveň elektronických služeb knihovny, usiluje o maximální kvalitu i uživatelskou přívětivost služeb. Naší snahou je, aby tento trend i nadále pokračoval, a věříme, že touto cestou budeme moci stále kvalitněji uspokojovat informační potřeby a požadavky všech, kdo se na e-PK obrátí.

0 komentářů: