Marcela Štiková: Budoucnost regionálního školství

pondělí 3. září 2012 ·

Návrh reformy financování regionálního školství z dílny bývalého ministra školství Josefa Dobeše vyvolal nebývalou vlnu odporu, která vyvrcholila podáním petice, jíž podepsalo skoro 64 000 občanů České republiky. Současný ministr školství Petr Fiala projevil velkou vstřícnost a přípravu reformy zastavil. Nicméně již dnes je jasné, že k nějaké reformě regionálního školství bude muset dojít.

Kvalita vzdělávání klesá, žáci ubývají, tlak na snižování finančních prostředků se bude zvyšovat. Současná krátkodobá populační exploze udeřila nyní na segment předškolního vzdělávání a v následujících letech ho zaznamenají i základní školy, pak ale bude následovat postupný propad. Nelehká finanční situace státu nutí jednotlivé resorty k rychlým a neuváženým reformám, které však v důsledku nepřinášejí nic pozitivního pro občany.

Školská komise Svazu měst a obcí ČR, v souladu s principy reformy veřejné správy, která stanovila obcím odpovědnost za vytváření podmínek pro rozvoj předškolního a základního vzdělávání a školských služeb, a s ohledem na nedořešenou situaci v oblasti financování regionálního školství, považuje za nutné vyjádřit svá stanoviska k budoucnosti regionálního školství, a to zejména v oblasti řízení a financování.


Co je nezbytné a co požadujeme

– Vytvořit dlouhodobý koncepční národní vzdělávací program, jehož základem mohou být některé ze stávajících strategických dokumentů, např. Bílá kniha.

– Zajistit pro státní koncepci ve vzdělávání dostatečné financování ze strany státu tak, aby odpovídalo cílům a potřebám vzdělávání a zohledňovalo náklady potřebné na zázemí pro vzdělávání a školské služby.

– Respektovat už na úrovni MŠMT rozdílnou strukturu sítě škol a školských zařízení v jednotlivých regionech a neslučitelnost problematiky financování středního a základního školství.

– Zachovat dostupné veřejné bezplatné základní školství a na základě vyhodnocení dosavadního vývoje a definování veřejného zájmu ve státní koncepci posilovat jeho kvalitu a efektivitu.

– Stanovit jasná kritéria pro financování regionálního školství – např. dostupnost, rozsah, obsah výuky, minimální rozsah znalostí a dovedností u jednotlivých stupňů škol a také školských služeb (družiny, školní stravování, školní kluby apod.).

– Zvýšit objem finančních prostředků ze státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje ve školství tak, aby zlepšování materiálních a technických podmínek škol zejména v počátečním vzdělávání odpovídalo požadavkům rámcového vzdělávacího programu a podporovalo kvalitu vzdělávání.

– Vytvořit kvalitní právní normy a zamezit tak možnosti, aby stát nadále přenášel svou povinnost úhrady nákladů spojených se vzděláváním na rozpočty samospráv, případně rodičů.

– Omezit vliv restriktivních opatření státního rozpočtu na systémová opatření na podporu optimalizace sítí škol a efektivního chování vzdělávací soustavy. O existenci školy nemůže rozhodovat pouze jedno kritérium.

– Realizovat optimalizaci sítě škol včetně soukromých a církevních podle místních podmínek a na základě hluboké a detailní znalosti potřeb a zájmů občanů obce, v souladu s potřebami trhu práce, s demografickým vývojem a rozvojem území obce nebo regionu.

– Zamezit, aby snižováním podpory veřejnému školství ze strany státu (mj. převedením finančních prostředků do školství privátního) došlo k likvidaci rovného přístupu k bezplatnému školství.

– V plném rozsahu ze státních prostředků hradit náklady v oblasti škol a školských zařízení, která neposkytují stupeň vzdělání (ŠD, ŠJ, ZUŠ, DDM, DM), ale jsou významnou a nedílnou součástí našeho školského systému.

– Zamezit využívání úplaty za vzdělávání v předškolním, zájmovém a základním uměleckém školství a příspěvků obcí na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze státního rozpočtu podle školského zákona na dorovnávání standardu stanového státem.

– Zachovat postavení nepedagogických pracovníků jako součást vzdělávacího systému a zahrnout jejich odměňování do státního rozpočtu kapitoly školství.

– Zachovat předškolní vzdělávání ve školském zákoně a podporovat efektivnost sítě mateřských škol.

– Požadovat koncepční řešení situace s dětmi mladších tří let včetně otázky dalšího zařazení a existence jeslí.

– Zamezit neúnosnému prodloužení dojíždění žáků za základním vzděláváním, které má navíc dopady na rodinné rozpočty i na rozpočet obce a kraje při zajištění dopravní dostupnosti.

– Podporovat zlepšení nabídky a posílení rozsahu vzdělávání žáků na 2. stupni plně organizovaných ZŠ v porovnání s nižšími ročníky víceletých gymnázií.

– Hledat vhodné provázání mezi vlastním hodnocením školy a jejím hodnocením externím a s využitím zpětné vazby posilovat kvalitní vzdělávání.

– Prosazovat ústavně zaručenou ochranu územní samosprávy a zabraňovat pokusům nepřiměřeným způsobem zasahovat do výkonu samostatné působnosti obcí a krajů (např. školský zákon a vyhlašování konkurzů na ředitele škol a školských zařízení).

Školská komise je přesvědčena, že obce jako zřizovatelé vnímají demografický vývoj naší společnosti a podporují efektivní hospodaření škol. Dobře si uvědomují, že na péči o budovy škol spolu se zajištěním jejich vnitřní vybavenosti a optimálního provozu a na kvalifikovaných a dále se vzdělávajících učitelích do značné míry závisí zejména kvalita vzdělávání, ale také reforma školství. Jakákoliv reforma či koncepční záměry však nesmějí znamenat pokles kvality a dostupnosti základního vzdělávání, přenášení povinností státu na rozpočty měst a obcí a jejich občanů nebo znehodnocení realizovaných investic.

V oblasti financování Svaz podpoří snahu zajistit větší stabilitu finančních zdrojů ze státního rozpočtu jak pro školy a školská zařízení, tak i pro zřizovatele, a princip spravedlivého přístupu a zpřesnění finančních toků mezi resortem a jednotlivými zřizovateli škol.

V oblasti řízení očekává podporu obcí jako zřizovatelů při realizaci jejich vlastní koncepce a strategie s ohledem na konkrétní podmínky tak, jak jim to ukládá školský zákon. Pro řešení aktuálních problémů školství Svaz nabízí zkušenosti starostů a vstřícný přístup při připomínkování návrhů nebo tvorbě klíčových koncepčních dokumentů.

PhDr. Marcela Štiková
předsedkyně Školské komise Svazu měst a obcí ČR

(Zdroj: Informační servis SMO ČR, 20. ročník, 7/2012, str. 12)

0 komentářů: