Roman Prorok: Grantová agentura ČR ukončila první fázi posuzování projektů

úterý 16. října 2012 ·

Grantová agentura ČR ukončila první fázi posuzování návrhů projektů v hodnotících panelech a oborových komisích. Letos poprvé vybírala zahraniční oponenty prostřednictvím databáze SciVal – Reviewer Finder, která doporučuje vhodné oponenty a zároveň kontroluje potenciální střety zájmů.

V této fázi hodnocení projektů podaných do všech letos vyhlášených veřejných soutěží (celkem 3470 návrhů projektů) posuzovali všechny projekty vždy čtyři členové příslušných panelů. Dva z nich v roli zpravodajů měli za úkol napsat na přidělené projekty posudky a představit je na zasedání panelů. Na základě těchto hodnocení, posudků a následné rozpravy v panelech a oborových komisích byly návrhy projektů předběžně klasifikovány do tří skupin podle kvality: A – velmi kvalitní (24,94 %), B – kvalitní (36,44 %), C – méně kvalitní (38,62 %). Projekty zařazené do kategorie A a B Grantová agentura ČR (GA ČR) nyní zašle k posouzení zahraničním oponentům.

GA ČR letos poprvé vybírá zahraniční oponenty prostřednictvím databáze SciVal – Reviewer Finder od firmy ELSEVIER. Tato aplikace slouží k vyhledání oponentů, a to pomocí analýzy údajů o projektu (zejména názvu, jména uchazeče a abstraktu) a jejich porovnání s údaji v databázi SCOPUS. Ta dnes disponuje kolem 41 milionů záznamů z 18 tisíc odborných časopisů od pěti tisíc nakladatelů. Hlavním cílem pořízení této aplikace, kterou již používají i další podobné agentury v zahraničí, bylo posílit transparentnost výběru zahraničních oponentů a rozšířit jejich spektrum. Navíc, aplikace Reviewer Finder vhodné oponenty na základě klíčových údajů o projektu nejen doporučuje, ale současně kontroluje potenciální střety zájmů.

GA ČR letos tento nástroj využívá ve zkušebním režimu. Po vyhodnocení, do něhož vstoupí také odezva zahraničních oponentů na žádosti o posudky, budou zkušenosti členů panelů a komisí základem pro aktualizaci pravidel při výběru oponentů v příštím roce. V roce 2011 GA ČR dosáhla 97% pokrytí projektů zahraničními posudky, což je zatím nejlepší výsledek v historii agentury. Již nyní je ale zřejmé, že zkušenosti s využíváním aplikace Reviewer Finder budou do značné míry záviset na oborovém zaměření projektu.

Snaha účinně bránit případnému klientelismu a posílit transparentnost hodnocení vedla letos GA ČR k zavedení institutu zahraničních zpravodajů doporučených partnerskými agenturami z Nizozemí, Dánska a Rakouska. Jejich úkolem bude posuzovat kvalitu projektů podaných členy hodnotících panelů GA ČR a porovnat je s ostatními projekty v témže panelu. Tímto krokem agentura reaguje na obavy, že členové panelů, kteří jsou sami účastníky soutěže, by mohli být při hodnocení zvýhodněni, a to i přes uplatňování dalších opatření.

GA ČR zavedla panelový systém v roce 2009. V současné době má GA ČR pět oborových komisí (technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, humanitní a společenské vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy). V rámci těchto komisí působí 39 hodnotících panelů. Jejich členy je 391 špičkových odborníků z tuzemských vysokých škol, ústavů Akademie věd a dalších institucí.

Svojí činnost zahájila GA ČR v roce 1993. Je nezávislou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v České republice. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak i pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Dále financuje bilaterální projekty řešené v rámci evropských mezinárodních programů.

0 komentářů: