Marta Mešková: Motivace žáků efektivní komunikací

sobota 17. listopadu 2012 ·

Kniha integruje poznatky a přístupy moderní pedagogiky se zaměřením na vztah učitele a žáka jako motivující prvek ve vyučování.

Autorka vychází z poznatků humanistické psychologie a porovnává autoritativní a partnerský přístup ve vyučovacím procesu, které označuje jako přístup tlakem a tahem. Rozebírá výchovné i vzdělávací konfliktní situace a naznačuje možnosti, jak jim účinně předcházet. Objasňuje význam empatie ve vyučování. Zabývá se rozvojem vnitřní i vnější motivace žáka, ale i tím, jak rozmluvit „mlčícího“ žáka. Věnuje se neverbálním projevům učitele a jeho vlivu na motivaci žáka. Kniha je obohacena četnými příklady z praxe, cvičeními a poznatky z terénních výzkumů autorky.

PhDr. Marta Mešková, Ph.D., je psycholožka s pedagogickou praxí. Působí jako zástupkyně ředitele na SŠ. Působí jako odborný garant ve vzdělávací agentuře.


Ukázka Komunikace učitele k obsahu učiva


Od monologu k dialogu

Z hlediska komunikačních forem má mluvené slovo učitele charakter monologu nebo dialogu. Monolog učitele tvoří až čtvrtinu vyučovací hodiny. Zpravidla platí pravidlo: čím vyšší stupeň školy, tím je monolog učitele častější a trvá déle. Monolog se využívá především při výkladu učiva a u takových témat, kde je mnoho faktografi e (Gavora, 2003).

Zkušený učitel se snaží svůj monolog „dialogizovat“. Téměř každá oznamovací věta se dá zformulovat jako otázka. Dialogem učitel předchází uspání žáků. Otázkami získává zpětnou vazbu, zda žáci rozumějí a přemýšlejí. Rizikem při dialogu bývá snaha žáků dlouho diskutovat o tom, co se už obsahu učiva vůbec netýká. Pak se může stát, že učitel ztratí „svou niť“ původního záměru.

Jednou z možností, jak tomu předejít, je příprava učitele, o níž jsme již mluvili. Kognitivní struktury v mozku žáka si můžeme představit jako skříň se zásuvkami. Žák má v každé zásuvce nějaké poznatky a zkušenosti. Porozumění tomu, co učitel řekl, znamená, že žák ví, do které zásuvky má novou informaci uložit. Při dialogu s učitelem (jiným žákem) žák přemýšlí mnohem víc než při monologu učitele. Při otázce je žák nucen hledat tu správnou zásuvku. Při otázkách, podnětech s vyšší kognitivní náročností musí otevřít více zásuvek. Až když objeví souvislosti, dokáže učiteli odpovědět správně…


Celou ukázku „Komunikace učitele k obsahu učiva“ si můžete stáhnout ZDE.

Více informací najdete ZDE. Objednat si knihu můžete také ZDE.

0 komentářů: