Komentář SKAV k programovým tezím ČSSD pro veřejnou debatu s názvem Spravedlivé reformy podle ČSSD

středa 19. prosince 2012 ·

SKAV byl vyzván, aby poskytl své připomínky k tezím pro volební program ČSSD. Vzhledem k tomu, že vítáme jakoukoliv příležitost pro diskuzi o vzdělávání, poskytli jsme své komentáře.


Teze pro volební program ČSSD najdete ZDE.


Jak SKAV přistoupila k materiálu a jak pojala svoje komentáře

Nehodnotili jsme materiál jako celek, ale zabývali jsme se jednotlivými náměty, které materiál přináší. Vyjadřujeme se jen k těm oblastem, k nimž mají členské organizace profesně blízko. Obecně můžeme říct, že vnímání řady problémů českého vzdělávacího systému odpovídá tomu, jak situaci ve vzdělávání chápou členské organizace SKAV.

S materiálem zpravidla nesouhlasíme tam, kde navrhuje posilování státu prostřednictvím omezování (existujících či vznikajících) možností, které dávají občanům příležitost vzít odpovědnost do svých rukou, rozhodovat se. Jinak řečeno, členské organizace SKAV nepodporují představy, že zlepšit kvalitu vzdělávání lze prostřednictvím příkazů nebo zákazů, nadměrných legislativních regulací.

V předloženém materiálu často shledáváme vnitřní rozpor mezi snahou o centralizovaný vliv na to, co se ve vzdělávacím systému děje, a snahou nabídnout otevřený systém schopný vyrovnat se s rozmanitostí potřeb jeho účastníků. Domníváme se, že se ČSSD bude muset rozhodnout pro jednu z cest. Vzdělávací systémy, jimž se daří dosahovat dobrých vzdělávacích výsledků, volí autonomii škol a učitelů spojenou s odpovědností, nikoli centrální řízení.

Předložený materiál vyzývá k diskusi a je podkladem k ní. O širokou diskusi o vzdělávání usiluje SKAV soustavně již léta. V rámci svých možností ji vytrvale uskutečňuje pořádáním každoměsíčních kulatých stolů, na něž jsou zváni jako panelisté zastánci různých názorů, přístupů a řešení. SKAV organizuje každý rok veřejnou výroční konferenci, sdílí vlastní studie a jiné materiály.

Vytváření participativní politiky – politiky, která vtahuje do diskuse všechny relevantní partnery a bere se vší vážností jejich náměty – je charakteristická pro ty vzdělávací systémy ve světě, které vykazují dobré vzdělávací výsledky. V tomto směru je velmi inspirativní příklad Ontária. V českém prostředí je diskusní, participativní kultura vedoucí ke konsensu napříč názorovými proudy v plenkách. Proto oceňujeme snahu ČSSD takovou kulturu posilovat.

Vzdělávání je natolik zásadní téma, že může „vyhrát volby“ (Ontário). Členové SKAV, nepolitické organizace, považují za důležité, aby vzdělávací politika v České republice konečně vytvářela dlouhodobě předvídatelné a setrvale se zlepšující podmínky pro zvyšování kvality veřejného vzdělávání, z něhož bude profitovat každý jednotlivec i společnost jako celek.

Materiál je zřetelně poučen řadou významných studií a podkladů. Ve SKAV věříme, že dříve, než začneme vymýšlet něco nového, je dobré seznámit se s aktuálním stavem poznání o daném tématu a vše pozitivní nést dále. Proto oceňujeme snahu autorů zpracovat dostupné zdroje a poučit se z nich, konzultovat.

Materiál stručně, vcelku srozumitelně i přijatelně výstižně shrnuje na malé ploše prakticky všechny významné problémy systému vzdělávání v ČR. V materiálu postrádáme určitější návrhy na řešení pojmenovaných problémů, ačkoli v druhém odstavci se říká, že „ČSSD přichází s vlastní alternativou jejich řešení.“ Naznačená řešení mají povahu proklamací („mělo by se“) spíše než skutečných konkrétních kroků, které umožňují posoudit, jak účinná jsou řešení ČSSD. Umíme si ale představit, že i to může být předmětem další diskuse. Věříme, že ČSSD skutečně disponuje návrhy konkrétních opatření a že ví, jak je financovat.

Celý komentář si můžete přečíst ZDE.


Členové SKAV se rádi zapojí do diskuze i nad dalšími koncepčními materiály, obrátit se na nás můžete na emailové adrese info@skav.cz.

0 komentářů: