Jana Klimešová: Český pedagogický tezaurus

čtvrtek 25. dubna 2013 ·

Slovo tezaurus pochází z latiny a původně znamenalo pokladnici, soubor bohatství. V jazykovědě se pojem tezaurus používá pro slovník obsahující veškerou slovní zásobu daného jazyka, také v informatice tezaurus znamená řízený a měnitelný slovník lexikálních jednotek z určité tematické oblasti založený na slovní zásobě jednoho jazyka.

Český pedagogický tezaurus je strukturovaný slovník odborných termínů/deskriptorů z pedagogiky a příbuzných společenskovědních oborů, které pedagogická knihovna používá k věcnému popisu obsahu zpracovávaných dokumentů a k jejich zpětnému vyhledávání v katalozích nebo databázích. Termíny jsou uspořádány abecedně a také systematicky do mikrotezaurů.

Český pedagogický tezaurus vznikl překladem anglické verze Evropského pedagogického tezauru a jeho doplněním o řadu dalších potřebných termínů, které odrážejí specifickou situaci a změny v české pedagogice a školství. Tezaurus je průběžně upravován a doplňován tak, aby odpovídal vývoji v oblasti výchovy a vzdělávání a měnícím se informačním potřebám, existuje jak v tištěné, tak i elektronické podobě.

Tezaurus se skládá ze dvou částí, z abecedního rejstříku a systematické části. V abecedním rejstříku jsou deskriptory opatřeny dalšími doplňujícími informacemi, u každého deskriptoru je uveden jeho anglický ekvivalent, u méně známých nebo nejednoznačných výrazů je připojena vysvětlující poznámka.Vedle deskriptorů jsou sem zařazeny i nedeskriptory, tj. synonyma nebo podobné termíny, které jsou odkázány na příslušný deskriptor pomocí vazby viz. Systematická část tezauru obsahuje více než 30 tematických oddílů, tzv. mikrotezaurů, ve kterých jsou deskriptory hierarchicky uspořádány v tzv. stromové struktuře podle tematické příbuznosti a vzájemně provázány různými typy vazeb (nadřazenost a podřazenost, asociace, ekvivalence apod.). Termíny, které spolu obsahově souvisejí, ale vyskytují se v hierarchickém uspořádání na odlišných místech, jsou propojeny pomocí vazby viz též.

To vše umožňuje velmi přesný popis obsahu dokumentu i formulaci rešeršního dotazu a vyhledávání dokumentu na požadované téma. Pedagogický tezaurus je přímo propojen s katalogy a databázemi pedagogické knihovny.

Pedagogický tezaurus lze použít nejen k vyhledávání informací z katalogů a databází, ale může sloužit i k orientaci v české a anglické terminologii v oblasti výchovy a vzdělávání.


Novinky za březen 2013

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

0 komentářů: