Magdalena Janků: Marta Mešková – Motivace žáků efektivní komunikací

pátek 26. dubna 2013 ·

Recenze Magdaleny Janků.

Mešková, Marta: Motivace žáků efektivní komunikací. 1. vyd. Praha: Portál, 2012. 136 s. ISBN 978-80-262-0198-4.


Jeden z nejdůležitějších prvků výchovně vzdělávacího procesu je komunikace. Učitel je v neustálé interakci a komunikaci se žáky, s kolegy, nadřízenými a rodiči. Komunikace je nástrojem, pomocí kterého učitel vzdělává a vychovává. Z tohoto důvodu se jeví jako vhodné, aby učitelé svoje komunikační dovednosti rozvíjeli a zdokonalovali.

Několik možných podnětů k zamyšlení a zlepšení komunikace ve vyučování přináší Marta Mešková v knize Motivace žáků efektivní komunikací. Autorka je psycholožka s dlouholetou pedagogickou praxí. V současné době působí jako zástupkyně ředitele na střední škole a zároveň pracuje jako odborný garant ve vzdělávací agentuře. Během své dlouholeté pedagogické praxe provedla podrobnou analýzu problematiky komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu. Závěry svého zkoumání, v podobě originální koncepce přístupu učitele k žákům tlakem a tahem, přináší v této publikaci.

Kniha je rozdělena na 3 velké kapitoly s názvy Komunikace učitele, Adaptační procesy, slaďování učitele a žáka a Motivace žáka, které se dále člení na podkapitoly. V první kapitole Komunikace učitele je uveden teoretický základ dané problematiky. Autorka popisuje složitost sociální a především pedagogické komunikace a podává přehled komunikačních prostředků. Rozděluje pravidla komunikace na kodifikovaná (školní řád), konvencionální (vyplývají ze zásad společenského chování) a vlastní pravidla učitele při vzájemné komunikaci se žáky. Uvádí příklady neefektivní komunikace a popisuje význam správného kladení otázek v hodinách.

V kapitole Komunikace učitele v přístupu k žákovi tlakem a tahem charakterizuje dva možné přístupy učitele. Přístup tahem (partnerský přístup) umožňuje lepší motivaci a aktivizaci žáků. Učitel přistupuje k žákovi jako k partnerovi, vede žáka k nalezení vlastní cesty poznání. Přístup tlakem (autoritativní přístup) je pak charakterizován formálním a neosobním vztahem se žáky, který nepodporuje spontánní aktivitu žáků.

Autorka dále pojednává v kapitole Adaptační procesy, slaďování učitele a žáka o konfliktech, kterým se v sociální interakci nemůžeme vyhnout. V procesu výchovy a vzdělávání jsou to hlavně rozpory mezi očekáváním učitele a aktuálními projevy žáka, do kterých se dostaneme v tzv. „konfliktní pedagogické situaci“. Vyřešit tyto konfliktní situace je možno opět správnou komunikací, přičemž optimální reakcí je asertivita a empatie.

Poslední kapitola Motivace žáka se zaměřuje na potřebu aktivizace a motivování žáků. Zdůrazňuje především motivační aspekt správné komunikace a přístupu učitele k žákům.

Teoretický základ publikace je doplněn řadou konkrétních ukázek, citátů a případových studií získaných výzkumem, na kterých autorka ilustruje správný a špatný komunikační styl učitelů, popř. reakce samotných žáků. Své vlastní komunikační dovednosti si čtenář může procvičit pomocí otázek a úkolů, kterými je text knihy prokládán. V přehledných tabulkách jsou pak shrnuty základní charakteristiky obou přístupů k žákům. Čtenář si tak snadno může ověřit, využívá-li ve své praxi více přístup tlakem či tahem.

Kniha je vhodná pro všechny učitele bez ohledu na vyučovaný předmět či stupeň školy. Pro začínající učitele by mohla být implementace vhodných postupů do praxe poměrně obtížná. Zvláště u žáků středních škol může být obtížné vyvarovat se příkazům a zákazům, tedy přístupu tlakem. Osobně se přikládáním k názoru, že někdy je komunikace tlakem nezbytná a je daleko vhodnější než komunikace tahem (např. v krizové situaci, odmlouvání žáka). Rozlišit situaci, kdy je lepší komunikovat tahem a kdy tlakem, je do velké míry dáno zkušeností učitele. Kniha tak může být dobrým pomocníkem autoevaluace.

Učitelé a studenti učitelství však nemusí být jedinými adresáty knihy. Stejně tak dobře může být užitečná pro všechny, jejichž náplní práce je vedení lidí, ať už spolupracovníků nebo podřízených. Koncepce přístupu tlakem a tahem je totiž univerzální pro jakoukoli oblast, kde je nutná efektivní komunikace, motivace a aktivizace jedinců.


Knihu si můžete objednat Z
DE nebo ZDE.

0 komentářů: