Alena Fleková: Metody aktivního vyučování – recenze

sobota 12. října 2013 ·

V současné době je dle platných kurikulárních dokumentů vyžadováno aktivní zapojení žáků a studentů do edukačního procesu. Žáky je možno zapojit správným výběrem vyučovacích metod a také zařazením skupinové spolupráce žáků.

Dagmar Sitná: Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. Praha, Portál 2009.152 s. ISBN 978-80-7367-246-1.

Využití aktivního učení je výhodné jak pro žáky, tak pro učitele. Žákům přináší zábavnější metodu učení, trvalejší osvojení získaných vědomostí a větší zájem o vyučovaný předmět. Učitelé praktickým používáním aktivních vyučovacích metod dosáhnou lépe a účinněji svých výukových cílů a požadovaných klíčových kompetencí. Předložená publikace nabízí jak teoretické základy, tak praktické ukázky využití aktivizačních metod ve vyučování.

Autorka recenzované publikace, Dagmar Sitná, pracuje jako ředitelka SZŠ v Nymburku a dlouhodobě se zabývá metodami aktivního vyučování. Své znalosti ověřuje v praxi a předává získané zkušenosti dále přednášením na odborných seminářích.

Publikace je rozdělena obsahově na dvě části a v nich na deset hlavních kapitol. V první části knihy seznamuje autorka čtenáře s teoriemi a zákonitostmi aktivního učení a se základními předpoklady k jeho realizaci. Jádro knihy obsahuje základní charakteristiku aktivizačních metod, principy jejich přípravy, zásady vedení vyučovacích hodin a hodnocení práce žáků. Ve druhé části knihy Sitná popisuje jednotlivé vyučovací metody spolu s praktickým návodem na jejich přípravu, vedení a hodnocení. K uvedeným vyučovacím metodám jsou připojeny návrhy na vhodná pracovní témata, konkrétní návrhy na využití v jednotlivých vyučovacích předmětech a na různých vzdělávacích úrovních. Teoretické základy knihy poslouží jako opěrný bod dané problematiky, praktické ukázky demonstrují využití aktivního učení v praxi.

V první kapitole Vybrané teoretické předpoklady aktivní výuky autorka rozebírá základní teoretická východiska, jako jsou požadavky na práci učitele, požadavky na výuku z pohledu žáka, motivace žáků k učení, učební cyklus, umění žáků učit se, podpora a efektivita aktivního učení a neopomíjí také učební styly. Teoretické poznatky jsou doprovázeny testy a dotazníky zaměřenými na danou problematiku a možnostmi jejich vyhodnocení.

Následující dvě kapitoly se zabývají Aktivní výukou formou skupinových vyučovacích metod. Druhá kapitola se zabývá teoretickými základy, obsahuje přehled skupinových vyučovacích metod, zmiňuje souhrnné informace k této problematice a možnosti jejich využití pro dosažení klíčových kompetencí. Autorka se zde také věnuje přiblížení charakteru práce žáka a učitele, rozebírá podmínky výuky a možnosti začlenění žáků do aktivního vyučování. Nechybí zde charakteristika pracovních skupin, možnosti využití a hodnocení skupinové práce.

Třetí kapitola, praktická část, obsahuje již samotné metody aktivního učení. Jsou zde popsány jak známé metody např. Brainstorming, Diskuse, Debata nebo Mentální mapování, tak také metody nové jako je Carusel, BuzzGroups, Gold fishbowl, apod. Každá metoda je detailně popsána, je zde zmíněno její uplatnění ve výuce, rozvíjení kompetencí a nutná příprava učitele a žáků. Dále je zde rozebírána náročnost na prostor a materiál, příprava skupin, doba trvání metody, možnosti praktického provedení a návrh konkrétního tématu.

Dalšími metodami aktivní výuky navazuje čtvrtá kapitola, která se zabývá náročnějšími metodami jako např. Seminář, Svědectví nebo Jeden proti všem. U těchto metod autorka zmiňuje jen základní informace a možnosti využití, chybí zde již detailní popis přípravy či náročnosti výuky danými metodami v praxi.

Pátá kapitola probírá Pedagogické hry (Rozhodni se, To se hodí, To si myslím, Správný postup apod.) a jejich možné zařazení do výuky. Kromě stručného popisu jsou u vybraných her uvedeny také praktické příklady.

V následujících dvou kapitolách jsou stručně zmíněny Rychlé hry na zopakování a upevnění látky (Řekni mi víc, Tenis, Výstava, Soutěže a různé modifikace televizních a rozhlasových soutěží) a metody zaměřené na práci s textem.

V osmé kapitole je rozebráno Asertivní kladení otázek a žákovská ukázka. Jsou zde uvedeny nedostatky frontální výuky, způsoby a průběh kladení asertivních otázek a modifikace metody ve formě studentské demonstrace.

Aktivní učení může být organizováno také ve formě písemného zpracování různě obtížných a rozsáhlých projektů a úkolů. Proto se v posledních dvou kapitolách autorka věnuje Zpracování písemné práce a Dlouhodobým úkolům a projektům.Zaměřuje se zde na přípravu učitele, motivaci žáků, zdůrazňuje důležitost pracovní konzultace a navrhuje možnosti průběžného i závěrečného hodnocení zadaných úkolů a projektů.

Recenzovaná publikace je určena učitelům všech typů a stupňů škol a studentům pedagogiky. Teoretické základy uvedou čtenáře do řešené problematiky, praktické ukázky knihu oživují a mohou být inspirací jak pro začínající, tak již zkušené učitele. Kniha oproti jiným publikacím nabízí také nové aktivizační metody a postupy. Za hlavní pozitivum této publikace považuji praktické ukázky a návrhy, které jsou ověřeny autorkou ve školní výuce.


Knihu si můřete objednat ZDE.

0 komentářů: