Elixír do škol

úterý 12. listopadu 2013 ·

Principem projektu Nadace Depositum Bonum je propojit to nejlepší z tradičního školství s tím nejlepším z moderních výukových metod i poznatků z vědy a přinést to do základních škol a víceletých gymnázií.

Projekt přivede čerstvé absolventy a studenty technických a přírodovědných oborů na univerzitách do škol jako asistenty zkušených učitelů nebo vedoucí kroužků. Projekt zároveň podpoří kvalitní a motivované učitele, jejichž práce zůstává nedoceněna. V pilotním kole se zaměříme na výuku fyziky, kdy využíváme a dále rozšiřujeme expertízu odborné vzdělávací iniciativy Heuréka. V dalších letech plánujeme rozšířit působnost i do dalších předmětů (chemie, biologie, matematika).


O tandemech

Studenti magisterského a doktorského studia přírodovědných a technických oborů budou v tandemu spolupracovat se zkušenými učiteli na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií jako asistenti při experimentech, výuce a při laboratorních cvičeních, či jako vedoucí kroužků. Nadace bude hradit mzdy asistentů i přesčasy zapojených pedagogů a také spotřebu materiálu při experimentech. Během celého školního roku pak nadace poskytne účastníkům projektu podporu zaměřenou na rozvoj osobnostních dovedností.


Regionální centra

V rámci pilotu začnou s novým školním rokem ve více než deseti městech České republiky fungovat centra na podporu sdílení dobré praxe a dalšího rozvoje učitelů. Centra budou vedena zkušenými učiteli, kteří se společně se svými kolegy chtějí dále profesně rozvíjet. Setkání se budou konat jednou měsíčně a jsou v pilotu otevřená všem učitelům fyziky.

Projekt vzniká ve spolupráci s odbornou vzdělávací iniciativou Heuréka při Katedře didaktiky fyziky Matematicko fyzikální fakulty UK, s Terra-klub o. p. s. a za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na vzniku projektu se podílí rovněž řada dalších expertů na školství a na oblast didaktiky fyziky.

Na průběžném vyhodnocování pilotu projektu se bude podílet celorepubliková expertní komise složená z předních odborníků na výuku fyziky.


________________

Nadace Depositum Bonum

Vracíme nevyzvednuté peníze z anonymních vkladních knížek zpět české společnosti. Česká spořitelna si je dobře vědoma původu finančních prostředků z anonymních vkladních knížek a ví, že tyto peníze jsou výsledkem poctivého střádání lidí, kteří je ukládali nezřídka po několik desítek let. Banka se proto rozhodla vrátit všechny zbylé prostředky zpět české společnosti prostřednictvím nové nadace.

Nadace byla tedy zřízena za účelem podpory české společnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání. Nadace podporuje obory přírodovědné a technické, které přinášejí dlouhodobý prospěch celé společnosti a posilují její konkurenceschopnost v globálním prostředí.

0 komentářů: