Eva Opravilová, Jana Kropáčková: Hranice a horizonty předškolního vzdělávání

středa 15. ledna 2014 ·

Výběr z prezentace z Celostátní konference Inovace předškolního vzdělávání na MŠMT 18. 10. 2013.

Vymezení předškolního vzdělávání
– Je součástí celoživotního vzdělávání, a proto vytváří programy, které svými obsahy připravují děti na školní vzdělání.
– Ovlivňuje školskou politiku, protože dětem přináší prokazatelné dlouhodobé pozitivní výsledky pro další život a rozvoj.
– Znamená změnu v tradičním pohledu na období dětství a dítě, které bylo dříve chápáno převážně jako objekt vychovatelské péče, se nyní stává subjektem vzdělávání.

Význam předškolního vzdělávání
– nedílná součást vzdělávací soustavy
– (nepovinná) etapa celoživotního vzdělávání (ISCED 0)
– vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
– napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání,
– poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dle § 33 školského zákona)

Nejbližší úkoly
– Jaké jsou reálné podmínky současného edukačního prostředí (situace v rodině, počty dětí ve skupinách a délka pobytu v mateřské škole).
– Jaký je skutečný dopad některých předpokládaných formativních vlivů (cizí jazyk).
– Jaké jsou indikátory kvality života dnešních dětí (poměr materiálních, kulturních a duchovních hodnot, které dítěti poskytujeme).
– Jakou váhu má profesionalizace předškolního vzdělávání (magistra, bakalářka nebo chůva na živnostenský list) a jak harmonizovat profesní kompetence s pozicí dítěte.
– Jaké jsou tradiční hodnototvorné konstanty současného dětství a kde se s nimi dítě může přirozeně setkávat.
– Jaké má dítě podmínky k adaptaci na změny a možnosti naplnit nároky, na ně kladené.
– Jaké jsou objektivně prokázané přednosti a rizika současného pohledu na předškolní dítě a jeho vzdělávání.

Hledání příčin vysokého počtu odkladů školní docházky
– Příčiny OŠD: logopedické vady a poruchy řečí (31,9 %), poruchy pozornosti a soustředění (31,3 %), opožděný vývoj řeči (11,2 %), nerozvinutá grafomotorika (14,6 %).
– Odklad školní docházky není chápán jako selhání dítěte či rodiče.
– Odklad školní docházky není ve společnosti vnímán jako handicap, ale mnohdy jako výhoda.
– Vysoké počty dětí ve třídě (63,2 % tříd s výjimkou počtu 25–28 dětí)
– Ve skupině dětí, které MŠ vůbec nenavštěvují, přetrvává vysoký podíl dětí romského etnika v sociálně vyloučených lokalitách.
– Chybí systémová pravidla pro identifikaci sociálně znevýhodněných dětí.
– Počet dětí cizinců se mírně zvyšuje.
– Problém s diagnostikou skupiny „nadaných dětí“.
– Návaznost preprimárního a primárního vzdělávání (nároky při zápisu do 1. tříd, „přijímací zkoušky“).
– Problém rodin (vysoká rozvodovost, výchova, časová zaneprázdněnost atd.)
– Nedostatky v předškolním vzdělávání???
– Nezralost dětí, nepřipravenost dětí pro zahájení povinné školní docházky???
– Nepovinné předškolní vzdělávání??? atd.

Problematika veřejně dostupné péče o děti do tří let v ČR
– Podpora rodiny x tržní společnost není k rodinám s malými dětmi příznivá
– Sladění pracovního a rodinného života rodin
– Naplnění „Bracelonských cílů“ (zjistit do roku 2010 dostupnost péče pro 33 % dětí do tří let)
– Státní podpora rodinám na základě rovnosti pohlaví, lepší uplatnění žen na trhu práce (dvouletá rodičovská dovolená)
– Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce
– Svoboda, nezávislost a seberealizace žen – matek umožňuje naslouchat svým dětem a být jím příkladem při vytváření jejich identity
– Bezpečné a podnětné prostředí pro děti
– Kvalifikovaná péče

Děti mladší tří let v mateřské škole?
– ANO či NE? Proč ANO? Proč NE?
– Garance kvality
– Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let (MŠMT, 2010)
– Zařazování dětí od dvou let do mateřských škol
a) zvláštní třídy pro děti od dvou do tří let,
b) varianta, kdy děti od dvou let budou integrovány mezi starší děti.
– Zrušení jeslí (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, s účinností k 1. 4. 2012 nejsou zdravotnickým zařízením)
– Zařízení pečující o dětí do tří let mohou být zřizována obcemi nebo provozována jako vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“
– Baby-sitting (volná živnost)
– Mateřská centra, dětské skupiny, firemní školky

Zřizování zařízení pro denní péči o děti mladší tří let při mateřských školách
– pokud je zájem ze strany rodičů, MŠ má volnou kapacitu, vhodné řešení při snížení počtu dětí
– zařízení jsou ve zřizovací listině právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy
– další hlavní činnost (např. individuální péče o děti mladší tří let, poskytování péče a pomoci rodinám s dětmi od 1 do 3 let věku).
– ředitelka mateřské školy je zároveň ředitelkou tohoto zařízení, ale mzdy pracovnic hradí zřizovatel


Celou prezentaci najdete ZDE. Ostatní prezentace ZDE.

0 komentářů: