Společné trendy reforem vzdělávání

úterý 3. března 2015 ·

OECD zveřejnila zprávu Education Policy Outlook 2015: Making reforms happen (Výhled vzdělávací politiky do roku 2015: Uskutečňování reforem), jež postihuje 450 reforem ve vzdělávání, které byly provedeny v členských státech mezi lety 2008 a 2014.

Zdroj: Scio

Zpráva ukazuje trendy společné řadě vzdělávacích politik:

1. Kvalita a rovný přístup ke vzdělávání je cílem 16 % sledovaných reforem – prioritou je podpora znevýhodněných žáků nebo tříd se smíšenou populací.

2. Lepší příprava mladých lidí pro budoucnost je cílem 29 % reforem – posílení odborného vzdělávání, podpora mladých lidí při hledání zaměstnání.

3. Zlepšení kvality škol je cílem 24 % reformních opatření – důraz je kladen zejména na zkvalitnění přípravy učitelů a jejich další vzdělávání.

4. Evaluace a hodnocení je součástí 14 % reformních opatření – zaměřena hlavně na evaluaci institucí.

5. Řízení vzdělávacích politik se dotýká 9 % sledovaných reforem.

6. Financování na různých úrovních systému je obsahem 12 % reformních opatření.

Zpráva upozorňuje na to, že každý pátý patnáctiletý žák v členských zemích OECD nemá minimální dovednosti, které by mu umožňovaly plné zapojení do společnosti, ačkoliv celkově se úroveň vzdělanosti mladých lidí zvyšuje.

V populaci 25 až 34letých dosáhlo terciárního vzdělávání 46 % žen oproti 35 % mužů, ženy však dosahují nižší míry zaměstnanosti ve všech zemích kromě Nizozemska.

Analýza ukázala jako nejefektivnější opatření, která se zaměřila na žáky a učení, kvalitu učitelů a zapojení všech zúčastněných stran do vzdělávání.

Pouze u 10 % sledovaných reformních opatření byl následně hodnocen jejich efekt a hodnocení využito pro plán dalších kroků.


Původní zdroj.

0 komentářů: