Ondřej Hausenblas: DOKUMENTY 77. Co dělá vaše PAU ve školství

pondělí 29. června 2015 ·

Jak už jste si mohli povšimnout, Přátelé angažovaného učení začali vydávat svůj Informační list, takže díky tomu se zachovala řada zpráv, které by jinak (možná) byly uchovány jen v paměti členů. Před 8. setkáním PAU v Kroměříži (v listopadu 1995) v něm podával výkonný předseda PAU Ondřej Hausenblas zprávu o tehdejší činnosti organizace.

Ve školství se jednak učí, jednak úřaduje, jednak dělá politika. My v PAU hlavně učíme a taky se snažíme o vývoj programů a nápadů.

1. Aby se něco vyvíjelo, snažíme se v současnosti, jak mnozí víte, dotáhnout do druhé fáze experiment se slovním hodnocením: chceme vyjednat, aby ty školy, které mají povoleno aspoň v některých předmětech nedávat známky vůbec i nad rámec povolených prvních tří ročníků, směly další dva roky pokračovat, a aby se k nim mohli přidat další zájemci. Zprávy z Ministerstva, kde se experiment má schválit, jsou však málo nadějné – prozatím se prý uvažuje jen s povolením pro ty školy, které vydržely i po šokujícím pokusu MŠMT o zrušení experimentu – a ty se dají spočítat na prstech jedné ruky. Navazujeme však kontakt se Zdravou školou, abychom našli více zájemců – nepřihlásíte se taky? Pište do Schránky PAU.

2. Na jaře 1995 jsme se někteří zúčastnili týmové práce na vývoji alternativního „Standardu vzdělávání v základní škole“ (F. Tomášek, A. Znorovská, O. Hausenblas, V. Spilková jako posuzovatelka a další tvůrci vně PAU). Koncipovali jsme ho tak, aby co nejméně omezoval učitele a školy tvořivé, a přitom stanovoval jisté hranice pro učitele rutinní. Základní rozdíl proti dosavadním představám byl ten, že náš Standard byl určen nikoli k tomu, aby diktoval učiteli, co učit, ale aby zavazoval tvůrce vzdělávacích programů nezapomenout na závažné cíle vzdělávání, teprve tak regulovat kvalitu programů, podle kterých by si školy měly vytvářet své kurikulum (tj. detailní vyučovací program pro všechny předměty nebo jiné celky).

Náš Standard by reguloval kvalitu výuky tím, že vytváří co nejlepší prostředí pro dobré učitele, a kontrola nad výsledky by se svěřila propracovanému souboru hodnotících kritérií – ta se ovšem budou nejprve vytvářet, protože dneska se na nich ještě nikdo neshodne. Standard obsahuje velmi obecně formulované rámce učiva, ale především vymezuje, ke kterým dovednostem a vyšším kompetencím má škola poskytovat žákům cestu. (Témata učiva by pak bylo možné brát jako doporučení.) K Standardu jsme vypracovali i postup zavádění: nikoli zavedení nových „osnov“, ale začátek skutečného programu reformy ve vyučování, včetně podpory dalšího vzdělávání učitelů, povinného podávání informací pro veřejnost a také včetně pravidelných oprav nedostatků, na které se přijde „cestou“.


Jak jsme dopadli?

Vedení Ministerstva nejdřív neporozumělo podstatě změny v pojetí standardu – očekávalo, že opravíme chyby, které měl jejich loňský zářijový návrh. Potom to vypadalo, že svítá naděje – nakonec však převážily důvody provozní a politické: pro většinu úředníků i učitelů samých by takový Standard byl šokem, muselo by se opravdu začít reformovat školství zevnitř, a to vše rok před volbami.

Schválen byl jiný návrh, připravený na VÚP – jak vypadá a co poskytne učitelům, uvidíme, až bude zveřejněn, prý se právě tiskne (16. 9.). Měl by mluvit o oblastech vzdělávání, a ne postaru rovnou o předmětech, měl by také obsahovat vymezení cílových dovedností, a „kmenové“ učivo by nemělo být detailní („brzdění a zastavování na lyžích“ jako vloni).

Pokusíme se všichni, aby se při jeho interpretaci kladl důraz hlavně na cílové dovednosti, protože pouhými paměťovými znalostmi by naše děti ve světě 21. století neobstály. Nenechte si to ujít – vyžádejte si Standard u svých ředitelů a promyslete připomínky, diskuse prý ještě bude.


Z činnosti výboru PAU

Scházel se pravidelně jednou v měsíci, kromě toho se členové výkonného výboru účastnili dalších jednání.

Pracovní setkání:
– s MŠMT (s B. Šumským) o slovním hodnocení a standardu vzdělávání, o novelách školských zákonů
– se sponzory (příprava společného grantu s VUZORT o výzkumu ve školách)

Kontaktní setkání:
– s Evropským úřadem WHO – Health Promoting Schools na konferenci o Zdravé škole
– s novináři (členství v redakční radě Učitelských novin a Učitelských listů)
– s nakladateli (Gaudeamus, IUVENTA, Portál, Agentura Strom)

Setkání (organizace nebo spoluorganizace):
– Dílna o málotřídkách ve Šlapanicích
– Regionální setkání ve Vamberku
– Lektorská činnost (Kašová, Tomášek, Polechová, Hausenblas, Dvořáková)
– Příprava dílny o kooperaci nad výukovými programy
– Příprava celorepublikového setkání v Kroměříži 4.–5. 11. 1995

Edice:
– Dosud 3 čísla Informačního listu
– Dotisk sborníku Měníme vyučování v agentuře Strom
– Náborový leták (připravujeme nový), vizitka a logo PAU (dostanete v Kroměříži)

Organizace:
– Žádost o dotaci z MŠMT
– Kartotéka členů v PC
– Dotazy ve Schránce PAU
– Výměna na předsednickém místě (na žádost S. Červenky O. Hausenblas)

Zdroj: Hausenblas Ondřej: Co dělá vaše PAU ve školství. Informační list PAU 4/95. Kroměříž: Gaudeamus 7–8/95, příloha str. 7–8


V roce 1995 se členové PAU, NEMES a dalších učitelských organizací snažili ovlivnit kroky ministerstva ve vzdělávací politice. Něco prosadit se dařilo jen velmi pomalu a zdlouhavě a dodnes se neshodli na některých názorech a přístupech ani učitelé mezi sebou, jak o tom svědčí (bohužel často nevybíravě vedené) internetové diskuse.
Z čeho ta nekonsensuálnost profese pramení, zdůvodnil Ondřej Šteffl ve svém vystoupení na letošní květnové konferenci „Testováním ke kvalitě vzdělávání?“ – z liberálního či konzervativního myšlení. Návrat k jednotné škole nemůže být proto dnes řešením, jen respekt ke svobodné volbě vzdělávacích cest a podpora slabých.

Podívejte se na jeho prezentaci ZDE.


Milí čtenáři! Dospěli jsme v naší „mozaice pedagogických iniciativ“ k úctyhodnému počtu kamínků: 77! Přes prázdniny vás necháme odpočinout (a možná i něco dočíst, na co ve školním roce nebyl čas). V září u našeho seriálu na shledanou!

Jana HrubáDalší díly seriálu najdete ZDE.

0 komentářů: