VARIANTY: Jak se připravit na společné vzdělávání

středa 16. září 2015 ·

V Centru současného umění DOX se 9. 6. 2015 konala formou workshopů konference Škola All Inclusive za obrovského zájmu učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Můžete se podívat na videozáznamy, prezentace i výstupy z workshopů. Třeba pomohou v přípravě i vám.

Videa, prezentace a další výstupy z konference naleznete ZDE.


O čem se diskutovalo na workshopech?

Na workshopech se řešila aktuální témata, jak zapojit rodiče dětí se SVP do dění ve škole, co obnáší práce speciálního pedagoga, co potřebují učitelé ve vztahu k inkluzi nebo jak posuzovat vzdělávací potřeby žáků. Důležitým bodem obratu v uvažování o dětech s různým typem znevýhodnění bylo poznání, že děti mohou mít stejnou diagnózu, ale úplně jiné potřeby. Řešení individuálních potřeb dítěte se tak pomalu stává v uvažování o jejich vzdělávání tím nejdůležitějším vodítkem.


1. workshop: Rodiče – Jaký je rodičovský potenciál? Jaké jsou možnosti zapojení rodičů a co chtějí od školy?

Komunikace rodičů a školy může velmi zásadně ovlivnit začlenění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do třídního kolektivu a školy celkově. Po intenzivní skupinové práci a debatě dospěli účastníci k několika konkrétním doporučením, která by mohla pomoci komunikaci usnadnit a zefektivnit.

Především je potřeba formálně zřídit podporovatele žáků se SVP a prostředníka v komunikaci s rodiči. Koordinátorem podpory se může stát například asistent pedagoga. Dále je důležité podporovat neformální setkávání rodičů se školou, která pomohou odbourat nervozitu a bariéry v komunikaci. Pro začlenění a plnohodnotné vzdělávání žáka musí všichni zapojení – učitelé i rodiče – myslet pozitivně, řešit vzdělávání dítěte systémově, s ohledem na jeho vzdělávací maxima. Škola by se měla seznámit s potřebami dítěte již před jeho nástupem. K tomu může dobře posloužit zápis, kde mají školy možnost důkladně poznat žáka, jeho zázemí a možnosti. Školy by pak měly zajistit dobrou informovanost rodičů o službách, které mohou nabídnout, a podle které filosofie se řídí, například vytvořením a zveřejněním manuálu na webových stránkách. Pro komunikaci o potřebách dětí lze využít i čas mezi zápisem a nástupem do školy. Škola by měla podporovat otevřenou komunikaci a vzdělávání okolí o problematice žáků se SPV.


2. workshop: Finance a legislativa

Nově je možné získat podporu pro děti, ke kterým se dosud nedostala (sociální znevýhodnění je nyní zastoupené cca v počtu 4600 dětí ve školních matrikách, v praxi jich může být mnohem více).

Pro jejich identifikaci lze využít metodiky Posuzovacího schématu (21 ukazatelů). První stupeň podpory není vázán na finance (profesionální přístup k práci s dětmi), druhý až pátý stupeň podpory již je spojen s finanční podporou, která se vztahuje na pozice školního psychologa, speciálního pedagoga apod. Nyní stoupne počet dětí s nárokem na podporu.


3. workshop: Role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání

Role asistenta pedagoga je v českých školách neukotvená, nevyjasněná a místo potřebné pomoci učitelům vnáší do škol často spíše problémy. Na workshopu se proto řešilo, jak nastavit spolupráci asistenta a třídního učitele, jak ukotvit jeho pozici v rámci pedagogického sboru nebo jakým způsobem vymezit jeho práci a kompetence, tak aby se učitel i asistent cítili v práci dobře.


4. workshop: Kompetence učitele v inkluzivní škole

Mám pocit, že my děláme dost… Mám pocit, že nic nezmůžu, upírám se na systém…Sdílení bylo cenné, líbilo by se mi pokračovat v diskuzi třeba i elektronickou formou…

Jak najít odpověď na otázku, co mohu udělat já jako pedagog pro zvládnutí práce s diverzitou? Co mohu udělat pro své psychické zdraví?


5. workshop: Co můžeme už teď udělat lépe?

Proč jsme na workshop přišli? Co nás spojuje? Co nás na naší práci těší? Workshop řešil motivaci přítomných pedagogů pro jejich práci. Účastníci se také společně zamýšleli nad otázkou, co mohou už nyní dělat pro to, aby se lépe připravili na příští školní rok, kdy podle novely školského zákona bude nutné zavádět do praxe více inkluzivních opatření.


6. workshop: Funkční individuální vzdělávací plán (IVP) jako nástroj podpory dítěte

IVP je závazný dokument pro zajištění individuálních vzdělávacích potřeb. Vychází ze školního vzdělávacího plánu, pedagogicko-psychologických vyšetření, doporučení lékaře a vyjádření rodičů. Novela školského zákona nově vede IVP jako podpůrné opatření.


7. workshop: Posuzování vzdělávacích potřeb dětí

Jak posuzovat individuální vzdělávací potřeby dětí? Učitelům a poradenským pracovníkům by pomohl vznik e-příručky/manuálu s konkrétními příklady z praxe, který by posloužil jako vodítko pro identifikaci potřeb žáků s nezdravotními překážkami v učení.


Podrobná shrnutí diskuse k jednotlivým problémům najdete na webu konference.

0 komentářů: