Hana Vaverková: Celoškolní výukové projekty

úterý 20. října 2015 ·

Základní škola v Olomouci – Droždíně je málotřídka pro 70–80 dětí ve čtyřech třídách s pěti ročníky. Od září roku 2007 u nás byla zahájena výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro děti – děti pro školu“. Důležitou součástí života školy jsou celoškolní výukové projekty. Během roku pořádáme alespoň jednou měsíčně společný jednodenní či vícedenní výukový projekt, kterého se účastní všechny děti společně s pedagogy.

Mnoho takových akcí a „slavností“ má dlouholetou tradici – jsou zavedené a osvědčené, nepodléhají významným změnám. Každoročně je však upravujeme a aktualizujeme podle zaměření školního roku (celoroční motivace) a okolností, které se průběžně vyskytují.

Mezi hlavní cíle našich projektů patří osobnostní a sociální výchova dětí, vzájemné poznávání, prožívání, rozvoj komunikačních dovedností a spolupráce dětí. Za podstatné považujeme také budování partnerských vztahů mezi dětmi a učiteli. Projekty, které se realizují mimo školu, otvírají další možnosti pro rozvoj vzájemných vztahů.

Některé akce předpokládají velké zapojení a pomoc rodičů. Mnohé projekty slouží také k prezentaci školy na veřejnosti, současně propojují školní život s realitou života v obci.

Podstatnými prvky vícedenních školních projektů je práce dětí ve smíšených skupinách (chlapci i děvčata od 1. do 5. ročníku). Dětem se tak otevírá možnost se více poznat, učí se spolupráci, vzájemné pomoci a respektu.

Pomocí „Projektové knížky“, do které podrobně zaznamenáváme všechny školní akce včetně zpětné vazby, se snažíme v dalších letech vyhnout dřívějším nedostatkům. Znovu si ověřujeme, jak důležité je společné plánování, možnost osobní volby a odpovědnost učitele, spolupráce v pedagogickém týmu a evaluace každého projektu. Naučili jsme se pojmenovat, co se nám podařilo, co mohlo být lepší a o co se můžeme příště pokusit.


Přehled celoškolních výukových projektů

Slavnostní zahájení školního roku

Společné „nastartování“ do nového školního roku. Žáci i rodiče se vlastním prožitkem seznámí s celoroční motivací, učí se komunikačním dovednostem a spolupracují ve skupině.
www.rvp.cz/clanek/460

Podzimní škola v přírodě – Motýl

Celoškolní projekt, jehož cílem je rozvoj vzájemných vztahů mezi dětmi, začlenění prvňáčků, osobnostní a sociální výchova, partnerství a spolupráce. Projekt svým zaměřením odpovídá celoroční motivaci školy.
www.rvp.cz/clanek/472

Ekologické projekty

Celoškolní jednodenní projekty zaměřené na environmentální výchovu, které jsou realizovány v podzimních a jarních měsících školního roku. Cílem je rozvíjení vztahu k životnímu prostředí, k aktivní účasti na ochraně životního prostředí. Tyto projekty jsou úzce propojeny s oblastí Člověk a jeho svět. Obsahem projektů bývá mimo jiné i celoškolní sběr papíru, úklid školy a obce, návštěva blízké ZOO apod.
www.rvp.cz/clanek/1145

Den otevřených dveří

Celoškolní jednodenní projekt, jehož cílem je prezentace školy společně s rozvojem komunikačních schopností dětí. Žáci si uvědomují propojení života školy a společnosti, svoji osobní zodpovědnost a podíl na reprezentaci školy.

Vánoční jarmark

Hlavním cílem tohoto projektu je propojení života školy s tradičními svátky. Zde se realizují některá průřezová témata, především osobnostní, sociální a multikulturní výchova. Výrazně využíváme prvky dramatické výchovy.

Zimní výprava

Jednodenní projekt zaměřený především na rozvoj pohybových předpokladů a tělesné zdatnosti dětí, na společné radostné prožívání. Tento projekt tradičně souvisí s ukončením 1. pololetí školního roku a s předáním vysvědčení.

Vítání jara, oslava Velikonoc

Jednodenní projekty navazující na tradice jarních svátků. Děti prožívají místní tradice a zvyky, uvědomují si sounáležitost s obcí. Posiluje se jejich vztah k přírodnímu prostředí. Realizují se průřezová témata – výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova aj.

Den matek

Celoškolní projekt, ve kterém se všechny děti a pedagogové podílejí na přípravě divadelního představení, které navštěvují nejen maminky a babičky našich žáků, ale i další obyvatelé Droždína a okolních obcí. Škola spolupracuje s místní mateřskou školou, složkami místní samosprávy, s hasičským sborem. Při tomto projektu se výrazně uplatňují prvky dramatické výchovy, ale i některá průřezová témata.
www.rvp.cz/clanek/455

Vlastivědná exkurze pro 4. a 5. ročník

Výukový projekt pro starší žáky zaměřený především na vlastivědné učivo. Cílem je bližší seznámení s významnými a zajímavými místy a městy naší vlasti. Starší žáci se významně podílejí na přípravě, organizaci a náplni exkurzí, využívají různé zdroje pro získání informací – internet, naučnou literaturu apod.

Škola v přírodě

Pětidenní celoškolní projekt, který se připravuje na konec školního roku. Završuje celoroční motivaci školy, naplňuje všechny klíčové kompetence a většinu průřezových témat. Projekt je zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj dětí, na týmovou práci, na respektování ostatních.
www.rvp.cz/clanek/505

Zahradní slavnost

Odpolední slavnostní rozloučení se školním rokem za účasti rodičů a přátel školy. Loučíme se s žáky pátého ročníku a vítáme budoucí prvňáčky. Všechny děti opakují divadelní představení ze Dne matek. Žáci a rodiče se podílejí na občerstvení, sami zajišťují prodej ve stáncích a přispívají k reprezentaci školy. Slavnosti se často zúčastní významní představitelé města a další hosté.


Závěr

Na počátku našich celoškolních projektů byla myšlenka, že by výchovně-vzdělávací proces neměl probíhat pouze ve třídách a budově školy. Málotřídní škola s malým počtem žáků totiž skýtá možnosti různých výletů, exkurzí a pobytů v přírodě, kterých se mohou účastnit všechny děti společně s pracovníky školy. Mají tak ideální příležitost pro společné poznávání, prožívání a sdílení.

Nejdříve jsme se snažili změnit tradiční přístupy k dětem a učení, začali jsme využívat „jiné“ vyučovací metody, později jsem změnili i způsob hodnocení žáků. Začali jsem tvořit naše „know how“ – systém celoškolních výukových projektů s určitou motivací pro každý školní rok. Na jedné straně nás tato práce bavila, těšila a sbližovala, na straně druhé jsme vnímali, jak je příprava a realizace projektů časově náročná a vysilující. Mnohokrát jsme se domlouvali, že „ubereme“, že něco vypustíme, že se nevydáme ze zbytku svých sil. Skutečnost je taková, že jsme to zatím nedokázali. Očekávání dětí a rodičů a naše vnitřní přesvědčení nás zavazuje pokračovat v tom, v čem jsme kdysi začali. A navíc – únavu a vyčerpání téměř vždy vyváží pocit naplnění a smysluplnosti, sdílená radost s dětmi a rodiči.

Zdroj: Vaverková, Hana: Výukový projekt jako součást školního vzdělávacího programu. Olomouc: NIDV 2008.

0 komentářů: