Jana Doležalová, Pavel Vacek, Vladimír Václavík: DOKUMENTY 86. Zkouším to jinak aneb o pedagogické tvořivosti

pondělí 19. října 2015 ·

V učitelském hnutí 90. let sehráli významnou roli také někteří vysokoškolští pedagogové. Jako aktivní členové učitelských organizací, autoři článků a odborných publikací, jako lektoři i jako organizátoři. Připomeňme si takovou akci pracovníků dnešní Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Dnes bychom ji nazvali prezentace příkladů dobré praxe.


Zdroj: Doležalová, Jana, Vacek, Pavel, Václavík, Vladimír: Zkouším to jinak aneb o pedagogické tvořivosti. Učitelské listy, roč. 2, č. 1, září 1994. Praha: Agentura STROM. ISSN 1210-6313

V závěru minulého školního roku obdrželo více než 300 učitelů, kteří se aktivně podílejí na proměnách školství, zajímavý katalog. Obsahoval výsledky přehlídky pedagogické tvořivosti „Zkouším to jinak“. Tato akce byla před více než rokem vyhlášena v celostátním pedagogickém tisku. Organizátory akce, která měla podpořit činorodost učitelů, byli pracovníci katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové.

Místo očekávaných několika desítek příspěvků obdrželi pořadatelé 143 prací od 92 autorů a autorských kolektivů z celé ČR (jeden příspěvek přišel ze Slovenska). Autory byli převážně učitelé, v několika případech ředitelé škol, jeden školní inspektor a jeden pracovník školského úřadu. Příspěvky byly velmi různorodé rozsahem, obsahem i formou. Ve středu zájmu stála problematika základní školy (96 příspěvků). Středním školám bylo věnováno 17 příspěvků (opět nepřímý důkaz, že reforma probíhá „zdola“). Pokud jde o předměty, nejvíce prací se týkalo českého jazyka a matematiky. Zcela dominantní postavení však měla problematika pedagogicko-psychologická (56 příspěvků). Z hlediska formy zpracování převládaly texty v různé podobě a různého rozsahu (70 příspěvků). Dále se jednalo o pomůcky (karty, obrazy, modely, sbírky her, pracovní listy, ukázky práce žáků atd.) Zajímavé byly i projekty transformace škol.

Nebylo snadné najít vhodná kritéria pro vyhodnocení zaslaných příspěvků. Důležitým vodítkem byla původnost, využitelnost a potřebnost pro praxi a konečně i to, do jaké míry umožňuje rozvíjet aktivitu a tvořivost žáka. Pomocným kritériem byla předpokládaná pracnost příspěvku. Posuzovateli příspěvků byli učitelé z odborných kateder VŠP i učitelé ze základních a středních škol. I tak bylo rozhodování velmi obtížné, neboť obdiv a ocenění si zasloužili všichni zúčastnění.

V listopadu loňského roku se na VŠP v Hradci Králové uskutečnilo setkání účastníků této přehlídky. Program měl dvě části. Nejprve proběhlo vyhodnocení přehlídky a odměnění nejlepších prací. Poté následovala diskuse, která přešla v neformální navazování kontaktů mezi přítomnými. Do Hradce se tehdy sjelo 50 pedagogů z celé ČR. Vedle známých renomovaných osobností naší obrozující se školy, jako je Jitka Kašová, Zdeněk Petržela aj., jsme měli příležitost poznat pedagogy, kteří se podobné akce zúčastnili poprvé.

Jaké poučení či závěry z uskutečněné přehlídky vyplývají? Z pohledu organizátorů je to především pocit zadostiučinění, že akce měla smysl a prokázala velké schopnosti tvořivé práce našich učitelů. Konkrétním a hmatatelným výstupem je vydání a rozeslání katalogu s anotacemi všech příspěvků a s kontaktními adresami autorů. Katalog byl rozeslán před prázdninami a pro případné zájemce je ještě několik výtisků k dispozici.

Dále bylo zprostředkováno vydání vybraných příspěvků či jejich částí nakladatelstvím Gaudeamus v Kroměříži. Někteří účastníci byli pozváni jako lektoři na Pedagogické dny organizované VŠP. Náměty, postupy a nápady obsažené v příspěvcích budou rovněž využity při přípravě budoucích učitelů na pedagogické fakultě.

Velká hodnota celé akce spočívala i v uskutečněném setkání, jehož význam byl pro účastníky mnohostranný: navázání kontaktů, přímo „dychtivá“ výměna zkušeností a především pak posílení vědomí, že nás „spřízněných“ přibývá a že dávat kantořině více než je běžné má hluboký lidský smysl.

A jaké byly názory účastníků? Domníváme se, že dva citáty opsané z anketních lístků věrohodně zachycují atmosféru i pocity: „Toto setkání hodnotím jako akci, která pro mě měla význam nejen po stránce odborné, ale i psychické. Mnohdy totiž začínám po diskusích s neinformovanou veřejností pochybovat, zda mé vynaložené úsilí nevyznívá naprázdno.“ A jiný názor: „Potěšilo mě setkání s kolegy, kteří ještě i po létech praxe mají chuť zkoušet to jinak… Tento den mě vyladil pozitivně. Mám chuť se opět do něčeho pustit.“


Další díly seriálu najdete ZDE.

0 komentářů: