Trendy a překážky ve využívání technologií

středa 6. července 2016 ·

Americké New Media Consortium zveřejnilo předběžné výsledky letošní zprávy K-12 Horizon Report pro oblast vzdělávání na úrovni základních a středních škol. Skupina odborníků přináší výhled na trendy a překážky ve využívání technologií ve výuce v nejbližších několika letech.

Zdroj: Scio 19. 5. 2015

V části věnované trendům, které ovlivní zapojení technologií ve vzdělávání, zpráva uvádí následující:

1. Trendy, které budou působit v dlouhodobém výhledu pěti a více let:

a) důraz na učení do hloubky charakterizovaný rozvojem projektového vyučování, badatelsky orientované výuky a učení cestou překonávání překážek,

b) nové přístupy k organizaci výuky s flexibilními hodinami a multidisciplinárním přístupem, kde výuka není striktně oddělená podle předmětů.

2. Trendy ve střednědobém výhledu tří až pěti let:

a) častější využívání kolaborativních postupů při výuce, opět se zapojením projektového vyučování,

b) žáci se stávají tvůrci, nikoliv jen konzumenty, vytvářejí vlastní obsah.

3. Trendy, které se projeví v nejbližším horizontu jednoho nebo dvou let:

a) rozšíření výuky oborů STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) a rozvoj multidisciplinárního vyučování,

b) zvýšené využití modelů kombinované výuky (blended learning).


Zpráva dále poukazuje na obtíže, které budou bránit širšímu zapojení a využití technologií:

1. Obtíže, o kterých víme a umíme je překonat:

a) vytváření příležitostí k autentickému učení, propojení učení s reálným světem,

b) integrace technologií do systému formální přípravy učitelů, většinu dovedností dosud učitelé získávají především z informálního učení.

2. Obtíže náročné, kterým rozumíme, ale řešení není zřejmé:

a) personalizace učení realizovaná ve dvou rovinách – z pohledu žáka a z pohledu školy, která se soustředí na využití adaptivního učení,

b) proměna rolí učitele – učitel se stává průvodcem a mentorem, technologie využívá v každodenní práci, na sociálních sítích komunikuje s žáky a rodiči a rozšiřuje prostor k učení i mimo formální vyučování.

3. „Zapeklité“ (wicked) problémy, které je obtížné definovat, natož řešit:

a) rozvíjení a podpora inovací ve vyučování v situaci, kdy se vzdělávací instituce drží pouze předepsaných cest,

b) vyučování komplexnímu myšlení, systémovému uvažování a propojování poznatků, dovedností a technologií.


Ve třetí části zpráva identifikuje technologie, které budou běžně využívány v hlavním vzdělávacím proudu, tj. ve 20 % tříd, ve třech časových horizontech:

1. Během jednoho roku nebo dřív:

a) BYOD (bring your own device = přines si vlastní zařízení) je stále častější na pracovištích i ve školách,

b) prostory pro tvůrce, dílny, příležitosti k rozvíjení kreativity a aktivnímu ztvárňování nápadů.

2. V období dvou až tří let:

a) tisk 3D a rozvoj modelovacího softwaru,

b) adaptivní výukové technologie, které přizpůsobí učení podle potřeb každého žáka.

3. V horizontu čtyř až pěti let:

a) odznaky (badges)/mikrokredity používané pro certifikaci v informálním učení, v digitálních hrách, jako osvědčení o získání specifické dovednosti,

b) nositelné technologie

(o loňské zprávě Horizon Report 2014 pro základní a střední školy viz ZDE).

Zdroj.

0 komentářů: