Jana Hrubá: DOKUMENTY 130. Výbor PAU uvažuje o (ne)úspěších

pondělí 10. října 2016 ·

„V červnu 1997 se výbor PAU a pár členů Rady (kteří zrovna mohli) sešli k tomu, aby si řekli, co je potřeba vylepšit v práci PAU. A protože PAU není jen výbor, ale vy, členové PAU, nabízíme vám to, na co jsme přišli, k další úvaze a hlavně k tomu, abyste navrhli, co by se vám líbilo, co potřebujete a jaké chcete PAU mít.“

Tuhle bilanci uveřejnil výbor v Informačním listu PAU, a protože názorně ilustruje dobu a stav organizace, máte ji tu k přečtení:


Které mělo PAU úspěchy

Co do osobní vytrvalosti
– Dosud žijeme.
– Překonali jsme uzavřenost „titíž lidé pořád o tomtéž“.
– Někteří z členů neutuchají v činnosti.

Co do pohybu v celostátním vývoji vzdělávání
– Vytvořili jsme prostor pro setkávání různých pedagogik a pro výměnu zkušeností: napříč pedagogikou, napříč stupni škol, napříč profesními skupinami (učitelé, ředitelé, inspektoři, snad i rodiče…).
– Poskytujeme zázemí a oporu lidem s podobnými přístupy a podobně usilujících o kvalitu a svobodu ve vzdělávání.
– Zneklidňujeme veřejnost odbornou i laickou a vyzýváme ji k myšlení a řešení.
– Více se opíráme o vzdělávání a osvětu než do exekutivy nebo politiky.

Co do přímých akcí PAU
– Získali jsme akreditaci MŠMT.
– Máme uznání shora i zdola (od MŠMT akreditace, od učitelstva zájem o kurzy).
– Rozjeli jsme a udržujeme řadu akreditovaných kurzů.
– Máme tým lektorů (akreditovaných i externích).
– Spolupracujeme s Open Society Fund v Praze a s Humanitou a zdravím v ČR, s Asociací pedagogů ZŠ na Kafometu, s řadou Pedagogických center, s některými učiteli na fakultách.
– Profesionalizujeme organizaci kurzů a setkání: nábor lektorů, pozvánky v tiku, jednání s účastníky vzdělávání.
– Profesionalizujeme organizaci PAU jako spolku: fungující členská databáze, počítač a tiskárna (darem od OSF), samostatná půlka kanceláře na Senovážném náměstí v Praze, telefonní záznamník.

Co do existenčních podmínek a publikací
– Držíme se finančně.
– Vydáváme Informační list (v roce 1996|/97 už 6x).


Které mělo PAU neúspěchy

– O PAU je málo slyšet, málo „medializujeme“ sebe a problémy školství.
– Máme pořád ještě málo členů – potřebovali bychom získat ještě dvakrát tolik angažovaných lidí v praxi.
– Členstvo se hodně obměňuje – dobré je, že přicházejí noví, horší, že odpadají někteří „kozáci“.
– Chybějí nám studenti a rodiče.
– Mnozí z nejaktivnějších učitelů, kteří už umějí vzdělávat i své okolí, nemají čas nebo chuť se propojit celostátně přes PAU.
– Nemáme regionální strukturu a aktivní organizátory ve více místech.
– Vedení PAU se z nutnosti odehrává hlavně v Praze, třebaže nejvíce činných členů je po celé vlasti.
– Mnozí členové VV nebo rady PAU jsou unavení.
– Nezapojujeme dost lidí k dotažení dobrých nápadů.
– Ve VV pracujeme pořád víc z obětavosti než systematicky.
– Nemáme jasné hodnotící výstupy, které by dosvědčovaly, že se PAU jako celku daří činnosti vedoucí ke zvoleným cílům.
– Nedopracovali jsme evaluaci akreditovaných kurzů.
– Chybějí nám peníze a hledači grantů, nesledujeme existující nabídku grantů, nemáme čas zařizovat složitou byrokracii kolem grantů.
– Málo sledujeme nové vyhlášky a předpisy, nevyužíváme možností, které změny nabízejí.


Na čem úspěšná činnost PAU závisí

– Na výdrži a na zdraví několika lidí ve vedení,
– na zájmu učitelstva o kurzy a o výuku,
– na finančních možnostech škol v DVPP,
– na dobrých lektorech,
– na tom, jak moc o nás veřejnost ví a co o nás ví.


Co chceme a v čem jsme jedineční

– Podporujeme výchovu a vzdělávání pro demokratickou společnost, a to účinně přímo ve školském terénu i na úrovni obecných předpisů.
– Vytváříme prostor a nástroje pro přímou horizontální výměnu profesních zkušeností mezi učiteli, rodiči, studenty, a to na všech stupních školství (od MŠ po VŠ).
– Pomáháme účastníkům vzdělávání (učitelům, žákům, rodičům, zaměstnavatelům a státu) vytvářet společné výstupy nutné pro kvalitu vzdělávání a výchovy, pro demokracii, pro řízení školství: podáváme návrhy a projekty, vytváříme stanoviska, oslovujeme skrze média veřejnost.
– Zvyšujeme prestiž vzdělanosti a učitelstva.
– Zlepšujeme veřejnou informovanost o možnostech vzdělávání a o systému školství, vytváříme a publikujeme odborná stanoviska k aktuálním problémům.


Co se my v PAU máme naučit?

– Držet se POSLÁNÍ PAU a naplňovat je v konkrétních akcích,
– psát o své práci: výboři a rádcové PAU i členové,
– naučit se zacházet s technologiemi: e-mail, internetové „stránky“ (home-page), adresáře institucí (úřadů, nadací, spolků, osobností),
– zpracovat seznam problémů k lobbování v Parlamentu, u Unie zaměstnavatelů, v tisku a rozhlase,
– vytvářet „koalici“ s ostatními: mnohem věcněji navazovat spolupráci s EFFE, s kruhy speciálních zaměření, s asociacemi jako jsou AŘZŠ, APZŠ, AŠM aj.


Co jsou naše preference

– Cíl: Chceme v klidu co nejlépe vyučovat své žáky a studenty.
– Dovednosti: umět efektivně učit děti s využitím jejich různosti, umět se dohodnout s rodiči nebo vyřešit spory, umět se dohodnout s vedením, umět se obhájit (před inspekcí, úřadem ap.).
– Nástroje: naučit se sebevzdělávání (hledat prameny, umět je nastudovat, vytvářet si metodiku, předávat druhým),
– naučit se vést spolkovou činnost (PAU: spolupráce členů s VV, návrhy na regionální akce, psaní žádostí o podporu),
– naučit se ovlivňovat centrální sféru (MŠMT,Parlament – projekty, lobbování),
– naučit se jednat veřejně (média: psát do Učitelských listů a Učitelských novin, do místního tisku, mluvit do rádia, do televize).

Zdroj: VV PAU uvažuje o (ne)úspěších. Informační list PAU, srpen 1997, str. 4.

A ještě jedna novinka z té doby (str. 5):


PAU bude mít od půlky září vlastní stránku na internetu!

Díky laskavosti firmy Internet.cz můžeme těm, kdo se už naučili používat počítačové sítě, nabídnout základní informace o PAU, přehled vzdělávacích a jiných akcí PAU a některé články o školství. V blízkém budoucnu doplníme svou „webovou stránku“ také propojením na další školsky zajímavá místa doma i ve světě. A protože PAU je v podstatě sítí přátel angažovaného učení, budeme se snažit, aby co nejvíc z členů PAU získalo přístup k počítačům. Doufáme, že příští rok uděláme kurz „hraní s Internetem“, aby si i největší laik našel svou cestu do něj a našel v něm místa, která nejsou ani nebezpečná, ani hloupá, nýbrž která jemu i jeho žákům budou pomáhat.

Naše internetí adresa (pozor na správná a všechna lomítka): http://PAU.INTERNET.cz/


Já vím, že dnešnímu čtenáři tohle všechno připadá samozřejmé, ba přímo banální. Ale tenkrát to tak nebylo a všemu jsme se museli učit.Další díly seriálu najdete ZDE.

0 komentářů: